ul. Moniuszki w Barlinku

Minister Administracji Cyfryzacji przyznał dofinansowanie do zadania pn. „Przebudowa ulicy Moniuszki w Barlinku" w wysokości nie większej niż 617 726,50 zł ze środków budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój na rok 2015 (NPPDL). W województwie zachodniopomorskim w ramach Programu w 2015r. wsparcie uzyska 23 dróg gminnych i 14 dróg powiatowych.

Ostateczna kwota dotacji dla naszej inwestycji zostanie określona w czerwcu b.r. po zakończeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i wyniesie 50% kosztów inwestycji. Zakończenie realizacji inwestycji nastąpi w listopadzie 2015r.

Zadanie obejmuje przebudowę infrastruktury drogowej ul. Moniuszki oraz skrzyżowania z ul. Chopina wraz z robotami towarzyszącymi. Zakres inwestycji zawiera wykonanie: nawierzchni jezdni i chodników, zjazdów na posesję, odwodnienia, utwardzeń terenu wzdłuż działki drogowej, nasadzeń oraz wprowadzenia nowej organizacji ruchu, w tym progu zwalniającego z przejściem dla pieszych.

Głównym celem inwestycji jest podniesienie poziomu i jakości życia społeczności lokalnej poprzez zapewnienie bezpiecznego korzystania z ul. Moniuszki. Na drodze tej występuje duży ruch pieszych, w tym dzieci i młodzieży, wynikający z lokalizacji przy drodze obiektów szkolnych: SP4, PG2 i przedszkolnych, kompleksu boisk sportowych oraz ruch samochodów osobowych, autobusów szkolnych oraz pojazdów dostawczych obsługujących działające w obrębie ul. Moniuszki i ul. Chopina firmy. Łączna liczba dzieci objęta opieką przez instytucje oświatowe zlokalizowane w sąsiedztwie ul. Moniuszki i ul. Chopina wynosi ponad 990. Organizowane przez Gminę Barlinek po ul. Moniuszki dojazdy szkolne z terenów wiejskich obejmują grupę około 260 dzieci dziennie. Realizacja inwestycji wpłynie więc na znaczą poprawę dostępności komunikacyjnej obiektów publicznych oraz częściowo Centrum Handlowego „Biedronka".

Oddziaływanie projektu w zakresie rozwoju gospodarczego obejmie również zlokalizowane przy ul. Moniuszki podmioty gospodarcze oraz osoby korzystające z ich usług, pracowników i kooperantów. Firma „ESTO" Sp. z o.o. w Barlinku oraz firma transportowa Szyszka Mariusz Szyszka, zainteresowane poprawą warunków prowadzenia działalności gospodarczej, są partnerami w niniejszym projekcie, udzielając wsparcia finansowego w ramach realizacji zadania (co stanowi niezbędny warunek uzyskania dofinansowania w ramach Programu).

NPPDL jest programem wieloletnim realizowanym w latach 2012-2015. Przewiduje on udzielanie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych w zakresie przebudowy, budowy lub remontów dróg powiatowych i gminnych. Program ten wdrożony został w celu wsparcia podejmowanych przez samorząd lokalny zadań służących zwiększeniu płynności ruchu i poprawie bezpieczeństwa komunikacyjnego, a zarazem - zwiększeniu dostępności lokalnych ośrodków gospodarczych, poprzez tworzenie powiązań sieci dróg powiatowych i gminnych z drogami wojewódzkimi i krajowymi.
Program niniejszy stanowi rozwinięcie koncepcji Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych 2008-2011, w ramach którego jednostki samorządu terytorialnego zrealizowały ponad 2,2 tys. lokalnych inwestycji na drogach gminnych i powiatowych. Zadaniami dofinansowanymi w ramach programu objętych zostało łącznie ponad 5,6 tys. km dróg lokalnych, w tym 2,4 tys. km dróg gminnych oraz 3,2 tys. km dróg powiatowych.
Gmina Barlinek skorzystała do tej pory ze środków Programu realizując trzy inwestycje drogowe w Barlinku dotyczące ulicy Stodolnej, ul. Fabrycznej i Ogrodowej oraz ul. Żabiej i Podwale.