Powstaje zaktualizowana strategia naszej gminy. Długofalowe cele strategiczne dla gminy są ważne, bo dzięki nim można tworzyć wieloletnie plany inwestycyjne sposób racjonalny i przemyślany. Kluczowa jest tu współpraca mieszkańcami, którzy powinni mieć wpływ na plany inwestycyjne w najbliższych latach, w ramach opracowywania Wieloletniego Strategicznego Programu Operacyjnego (WSPO). Mieszkańcy myślą tak samo, jak każdy inny rodzaj konsumenta - chcą dokonywać wyboru spośród różnych możliwości rozwojowych.

Ważną rzeczą będzie system ustalania hierarchii projektów realizacji celów strategii, gdyż wiele proponowanych inwestycji będzie konkurować ze sobą uzyskanie ograniczonych środków finansowych. Takim systemem jest właśnie Wieloletni Strategiczny Program Operacyjny.

Program będzie narzędziem dialogu o rozwoju gminy. Będzie również informował mieszkańców, przedsiębiorców, organizacje, inne władze administracyjne i instytucje o planowanych inwestycjach, w celu skoordynowania finansowania i czasu ich realizacji. Program inwestycyjny umożliwia również informowanie potencjalnych inwestorów prywatnych o przedsięwzięciach i planach gminy na najbliższe lata.

Program opierać się będzie na wieloletniej prognozie dochodów i wydatków gminy oraz prognozie wolnych środków na najbliższe lata. Umożliwi to podzielenie nie jednorocznej puli pieniężnej, ale np. pięcioletniej. W ramach większej kwoty, zmieści się więcej istotnych propozycji inwestycyjnych.

Program umożliwi dostęp do finansowania zewnętrznego. Co oznacza, że samorząd, który przedstawi strategię i operacyjny plan rozwojowy, a nie pojedyncze zadania do sfinansowania, uzyskuje dużo większe szanse na pozyskanie środków unijnych.

Dlatego prosimy wszystkich o zgłaszanie zarówno pomysłów na „miękkie" projekty jak i „twarde" inwestycje. Liczymy na aktywność mieszkańców, biznesu i organizacji pozarządowych.

Zgłoszenia muszą być dobrze opisane, dlatego wprowadzony będzie rozpowszechniony formularz, który musi być w całości wypełniony. Nie wypełnione w całości formularze nie będą rozpatrywane.

Prace nad WSPO poprowadzi Zespół Koordynacyjny, który zostanie powołany przez burmistrza, we współpracy z poszczególnymi wydziałami urzędu i jednostkami organizacyjnymi gminy oraz przedsiębiorcami i organizacjami. Zespół będzie ustalał ostatecznie listę zadań inwestycyjnych, przyznawał punkty poszczególnym projektom oraz porządkował je według zdobytych punktów, według kryteriów zgodnych z celami Strategii Rozwoju Gminy.
Lista projektów będzie podstawą do opracowania Wieloletniego Strategicznego Planu Operacyjnego.

Zapraszamy mieszkańców Gminy Barlinek do składania wniosków inwestycyjnych.

 

Wniosek inwestycyjny - instrukcja

Wniosek inwestycyjny