Drukuj
Odsłony: 6359

Burmistrz Barlinka zwrócił się z wnioskiem do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie oraz do Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie o odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla „Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Barlinek do roku 2023".

Przy rozważeniu możliwości odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wzięto pod uwagę uwarunkowania wynikające z art. 49 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r., poz. 1235 ze zm.), a mianowicie:

Charakter działań przewidzianych w projektowanym dokumencie - strategia ta ma charakter polityki mającej na celu jedynie wskazanie podstawowych kierunków rozwoju gminy oraz określenie idei porządkujących możliwy potencjalny zakres zmian rozwojowych. Dokument ten jest opracowaniem koncepcyjnym i narzędziem wspomagającym decyzje o wyborze działań, nieprzesądzającym o ich realizacji. Nie wyznacza on skonkretyzowanych ram dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko - wskazuje jedynie zadania do wykonania, jednak nie wskazuje konkretnych terminów ich realizacji, czy też usytuowania planowanych inwestycji, bądź rodzaju technologii stosowanej do wykonania zadania;

Rodzaj i skalę oddziaływania na środowisko - realizacja zadań wskazanych w Strategii będzie rozłożona w czasie (do 2023r.) i przestrzeni. Z uwagi na brak konkretnych zapisów dotyczących poszczególnych inwestycji planowanych do realizacji, nie ma możliwości na tym etapie określenia skali oddziaływania na środowisko, nie mniej jednak każde z planowanych działań mogących znacząco oddziaływać na środowisko będzie przechodziło odrębną procedurę oceny oddziaływania na środowisko na kolejnych etapach planistycznych w celu rozpatrzenia jego wpływu na środowisko, w tym obszary i obiekty chronione;

Cechy obszaru objętego oddziaływaniem na środowisko - w granicach terenu gminy Barlinek znajdują się obszarowe formy ochrony przyrody. Istotne jednak jest, iż przy tak ogólnych zapisach dokumentu strategicznego można uznać, iż w wyniku realizacji założeń dokumentu nie wystąpią negatywne oddziaływania na środowisko.

Biorąc pod uwagę powyższe uwarunkowania, a w szczególności charakter działań przewidzianych w przedmiotowym dokumencie, rodzaj i skalę oddziaływania na środowisko, odstąpiono od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu „Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Barlinek do roku 2023". Planowane przedsięwzięcia nie kolidują z obszarami podlegającymi ochronie w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 292, poz. 880 z późn. zm.), a ich zakres i skala wyklucza możliwość transgranicznego oddziaływania.