ZARZĄDZENIE NR 62/2016 Burmistrza Barlinka z dnia 08 kwietnia 2016 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2016 r.

Na podstawie art. 11 ust. 2, art. 15 ust. 2h i art. 17 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 ze zm.) oraz w związku z uchwałą Nr XIV/214/2015 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie programu współpracy Gminy Barlinek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 r., zarządzam, co następuje:

           § 1. 1. Rozstrzygam otwarty konkurs ofert ogłoszony zarządzeniem Nr 24/2016 Burmistrza Barlinka z dnia 01 lutego 2016 r. na realizację zadań publicznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2016 r.

a) OPS/2016/1.1 - nazwa zadania - Organizowanie zajęć z profilaktyki uzależnień i zachowań ryzykownych wśród dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych patologią, przejawiającą trudności emocjonalne i wychowawcze z terenu gminy Barlinek.
b) OPS/2016/1.2 - nazwa zadania - Organizowanie czasu wolnego w formie zajęć sportowych, żeglarskich i spotkań profilaktycznych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Barlinek, organizacja imprez sportowych.
c) OPS/2016/1.3 - nazwa zadania - Organizowanie czasu wolnego w formie zajęć tanecznych, muzycznych i spotkań profilaktycznych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Barlinek.
d) OPS/2016/1.4 - nazwa zadania - Organizacja imprez kulturalnych dla dzieci i młodzieży oraz społeczności lokalnej z terenu gminy Barlinek.
e) OPS/2016/1.5 - nazwa zadania - Organizowanie pomocy dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin, poprzez pomoc w wychodzeniu z uzależnienia alkoholowego dla członków Klubu i ich rodzin.

           2. Do realizacji zadania oznaczonego numerem:
a) OPS/2016/1.1 - wybieram:
- Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Bratek" z siedzibą w Barlinku i przeznaczam na realizację zadania pod tytułem: „Organizowanie zajęć z profilaktyki uzależnień i zachowań ryzykownych wśród dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych patologią, przejawiającą trudności emocjonalne i wychowawcze z terenu gminy Barlinek", dotację w wysokości 12.000,00 zł.

b) OPS/2016/1.2 - wybieram:
- Stowarzyszenie Klub Żeglarski „Sztorm" Barlinek i przeznaczam na realizację zadania pod tytułem: „Organizowanie czasu wolnego w formie zajęć sportowych, żeglarskich i spotkań profilaktycznych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Barlinek, organizacja imprez sportowych", dotację w wysokości 10.000,00 zł.
- Stowarzyszenie Kulturalno - Turystyczno - Sportowe „PEGAZ" z siedzibą w Barlinku i przeznaczam na realizację zadania pod tytułem: „Puchar Bałtyku Nordic Walking - Grand Prix Pomorza Zachodniego", dotację w wysokości 6.000,00 zł.

c) OPS/2016/1.3 - wybieram:
- Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Tańca „BARLINEK-UŚMIECHY" z siedzibą w Barlinku i przeznaczam na realizację zadania pod tytułem: „Organizowanie czasu wolnego w formie zajęć tanecznych i spotkań profilaktycznych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Barlinek", dotację w wysokości 15.000,00 zł.
- Stowarzyszenie Przyjaciół „Feeling Dance Group" z siedzibą w Barlinku i przeznaczam na realizację zadania pod tytułem: „Organizowanie czasu wolnego w formie zajęć tanecznych, muzycznych i spotkań profilaktycznych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Barlinek", dotację w wysokości 15.000,00 zł.

d) OPS/2016/1.4 - wybieram:
- Stowarzyszenie Kulturalno - Turystyczno - Sportowe „PEGAZ" z siedzibą w Barlinku i przeznaczam na realizację zadania pod tytułem: „Festyn Rodzinny z okazji Dnia Dziecka - Wakacje pod żaglami", dotację w wysokości 5.000,00 zł.

e) OPS/2016/1.5 - wybieram:
- Stowarzyszenie Barlinecki Klub Abstynenta z siedzibą w Barlinku i przeznaczam na realizację zadania pod tytułem: „Organizowanie czasu wolnego dla osób uzależnionych od alkoholu, zajęć ogólnoterapeutycznych dla członków Klubu i ich rodzin", dotację w wysokości 21.000,00 zł.

           § 2.1. Powołuję zespół celem dokonania kontroli merytorycznej i finansowej sprawozdań związanych z realizacją wymienionych w §1 zadań w następującym składzie:

1) Andżelika Pawlukiewicz - w zakresie kontroli finansowej,
2) Brygida Liśkiewicz - w zakresie kontroli merytorycznej:
- Stowarzyszenia Kulturalno-Turystyczno-Sportowe „Pegaz",
- Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Tańca „Barlinek-Uśmiechy",
- Stowarzyszenia Przyjaciół „Feeling Dance Group",
3) Sylwester Wroński - w zakresie kontroli merytorycznej:
- Stowarzyszenia Klub Żeglarski „Sztorm",
4) Eliza Stefaniuk - w zakresie kontroli merytorycznej:
- Stowarzyszenia Barlinecki Klub Abstynenta,
- Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Bratek".

           2. Kontrolę prawidłowości wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację wymienionych w §1 zadań przeprowadzi kontroler wewnętrzny.

          § 3. Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Barlinku pod adresem www.bip.barlinek.pl, na stronie internetowej organu administracji publicznej oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Barlinku.

          § 4. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Barlinka.

          § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.