Obwieszczenia Burmistrza Barlinka z dnia 17.06.2016 r. o odstąpieniach od przeprowadzenia strategicznych ocen oddziaływań na środowisko dla dokumentów: "Plan zrównoważonej mobilności miejskiej dla miasta Barlinek na lata 2016 - 2026" i "Program budowy ścieżek rowerowych dla miasta Barlinek na lata 2016 - 2026"

 
 

O B W I E S Z C Z E N I E

Burmistrza Barlinka

z dnia 17 czerwca 2016 r.

 

Na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r., poz. 353 tj.)

informuję

o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu „Plan zrównoważonej mobilności miejskiej dla miasta Barlinek na lata 2016-2026”.

 

W oparciu o zapisy art. 48 w związku z art. 57 ust. 1 pkt. 2 i art. 58 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r., poz. 353 tj.) Burmistrz Barlinka w dniu 19.05.2016 roku zwrócił się z wnioskiem do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie oraz do Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie o odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla „Planu zrównoważonej mobilności miejskiej dla miasta Barlinek na lata 2016-2026”.

W odpowiedzi na wniosek:

- Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie pismem nr WOPN-OS.410.119.2016.MP uzgodnił odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu: „Plan zrównoważonej mobilności miejskiej dla miasta Barlinek na lata 2016-2026”.

- Zachodniopomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Szczecinie opinią sanitarną nr NZNS.7040.1.47.2016 uzgodnił, że nie jest konieczne przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

 „Plan zrównoważonej mobilności miejskiej dla miasta Barlinek na lata 2016-2026” ma na celu jedynie wskazanie podstawowych kierunków rozwoju Gminy oraz określenie idei porządkujących możliwy potencjalnie zakres zmian rozwojowych. Dokument ten jest opracowaniem koncepcyjnym i narzędziem wspomagającym decyzje o wyborze działań, nieprzesądzającym o ich realizacji.

Przy rozważeniu możliwości odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wzięto pod uwagę uwarunkowania wynikające z art. 49 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r., poz. 353 tj.), a mianowicie:

 

Charakter działań przewidzianych w projektowanym dokumencie – Priorytety i działania Planu zrównoważonej mobilności miejskiej (PZMM) ukierunkowane są na ograniczenia negatywnej presji wywieranej przez transport na środowisko naturalne poprzez zmniejszenie udziału komunikacji indywidualnej na rzecz zbiorowej, zwiększenie bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego oraz promowanie proekologicznych rozwiązań w transporcie.  

Rodzaj i skalę oddziaływania na środowisko – realizacja zadań wskazanych w PZMM będzie rozłożona w czasie (do 2026r.) i przestrzeni. Główną ideą PZMM jest dążenie do stworzenia zrównoważonego systemu transportu miejskiego poprzez realizację takich celów jak: zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, redukcja hałasu, zanieczyszczeń powietrza, emisji dwutlenku węgla i zużycia energii. Jak każdy dokument programowy zwiększa poczucie odpowiedzialności za przyszłość Gminy, w tym za środowisko naturalne, wśród mieszkańców Gminy. Każde z planowanych działań mogących znacząco oddziaływać na środowisko będzie przechodziło odrębną procedurę oceny oddziaływania na środowisko na kolejnych etapach planistycznych w celu rozpatrzenia jego wpływu na środowisko, w tym obszary i obiekty chronione.

Cechy obszaru objętego oddziaływaniem na środowisko – w granicach terenu gminy Barlinek znajdują się obszarowe formy ochrony przyrody. W żadnym zakresie zapisy dokumentu nie znajdują relacji z tymi obszarami. PZMM ze względu na charakter koncepcyjny nie wpłynie negatywnie na najbliżej zlokalizowane formy przyrody.

Biorąc pod uwagę powyższe uwarunkowania, a w szczególności charakter działań przewidzianych w przedmiotowym dokumencie, rodzaj i skalę oddziaływania na środowisko, odstąpiono od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu: „Plan zrównoważonej mobilności miejskiej dla miasta Barlinek na lata 2016-2026”. Planowane przedsięwzięcia nie kolidują z obszarami podlegającymi ochronie w rozumieniu ustawy z dnia

16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015r., poz. 1651), a ich zakres i skala wyklucza możliwość transgranicznego oddziaływania.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie:

1. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Barlinku,
2. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Barlinku (www.bip.barlinek.pl),
3. na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Barlinku.

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Burmistrza Barlinka
z dnia 17 czerwca 2016r.

 

Na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r., poz. 353 tj.)

informuję

o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu „Program budowy ścieżek rowerowych dla miasta Barlinek na lata 2016-2026”.

 

W oparciu o zapisy art. 48 w związku z art. 57 ust. 1 pkt. 2 i art. 58 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r., poz. 353 tj.) Burmistrz Barlinka w dniu 19.05.2016 roku zwrócił się z wnioskiem do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie oraz do Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie o odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla  „Programu budowy ścieżek rowerowych dla miasta Barlinek na lata 2016-2026”.

W odpowiedzi na wniosek:

- Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie pismem nr WOPN-OS.410.108.2016.MP uzgodnił odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu: „Program budowy ścieżek rowerowych dla miasta Barlinek na lata 2016-2026”.

- Zachodniopomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Szczecinie opinią sanitarną nr NZNS.7040.1.51.2016 uzgodnił, że nie jest konieczne przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

„Program budowy ścieżek rowerowych dla miasta Barlinek na lata 2016-2026” jest dokumentem o charakterze sektorowym, opisującym kierunki działań w zakresie planowania budowy ścieżek rowerowych. Dokument ten jest opracowaniem koncepcyjnym i narzędziem wspomagającym decyzje o wyborze działań, nieprzesądzającym o ich realizacji.

Przy rozważeniu możliwości odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wzięto pod uwagę uwarunkowania wynikające z art. 49 ustawy z dnia

3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r., poz. 353 tj.), a mianowicie:

Charakter działań przewidzianych w projektowanym dokumencie – celem Programu budowy ścieżek rowerowych (PBŚR) jest wskazanie kolejności inwestowania w infrastrukturę drogową związaną z ruchem rowerowym na terenie miasta Barlinka. Dokument ten jest również narzędziem do efektywnego zarządzania, pomocnym w planowaniu inwestycji drogowych dedykowanych rozwojowi ruchu rowerowego.

Rodzaj i skalę oddziaływania na środowisko – realizacja zadań wskazanych w PBŚR będzie rozłożona w czasie (do 2026r.) i przestrzeni. Charakter planowanych działań przyczyni się do poprawy środowiska poprzez zrównoważony rozwój obszaru, który obejmuje miasto Barlinek i tereny przyległe. Zadania inwestycyjne ukierunkowane są na ograniczenie hałasu i zanieczyszczeń powietrza, emisji dwutlenku węgla i zużycia energii oraz poprawy jakości obszaru miejskiego. Każde z planowanych działań mogących znacząco oddziaływać na środowisko będzie przechodziło odrębną procedurę oceny oddziaływania na środowisko na kolejnych etapach planistycznych w celu rozpatrzenia jego wpływu na środowisko, w tym obszary i obiekty chronione.

Cechy obszaru objętego oddziaływaniem na środowisko – w granicach terenu gminy Barlinek znajdują się obszarowe formy ochrony przyrody. Prawdopodobieństwo występowania oddziaływań na te formy ochrony może być określone na etapie zastosowania narzędzi zarządzania projektami, w szczególności planowania działań wykonawczych dla projektów realizacyjnych PBŚR.

Biorąc pod uwagę powyższe uwarunkowania, a w szczególności charakter działań przewidzianych w przedmiotowym dokumencie, rodzaj i skalę oddziaływania na środowisko, odstąpiono od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu: „Program budowy ścieżek rowerowych dla miasta Barlinek na lata 2016-2026”. Planowane przedsięwzięcia nie kolidują z obszarami podlegającymi ochronie w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015r., poz. 1651), a ich zakres i skala wyklucza możliwość transgranicznego oddziaływania.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie:

1. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Barlinku,
2. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Barlinku (www.bip.barlinek.pl),
3. na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Barlinku.