12 września br. przekazano wykonawcom wyłonionym w przetargach tereny pod: budowę drogi gminnej na odcinku Równo – Laskówko i przebudowę drogi w Starej Dziedzinie. Obie inwestycje są dofinansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Gmina Barlinek uzyskała dofinansowanie w maksymalnej kwocie 3 mln zł w całym okresie programowania. Oprócz wspomnianych inwestycji drogowych w 2017 r. wykonane zostaną drogi w Mostkowie i do Nowej Dziedziny.
Droga Równo – Laskówko to aktualnie droga tłuczniowa o długości 2,9 km. W ramach inwestycji zostanie wykonana nawierzchnia bitumiczna o szerokości 3,5 m z poszerzeniami do 5 m w miejscach tzw. mijanek. Początek inwestycji stanowi skrzyżowanie w Równie przy świetlicy wiejskiej i przystanku autobusowym, które zostanie również przebudowane. Wykonawcą budowy jest firma Eurovia Polska S.A. oddział w Gorzowie Wlkp. Termin zakończenia prac planowany jest do 30 listopada 2016 r. Wartość inwestycji zgodnie z ofertą przetargową 1.424.627,00 zł.

Przebudowa drogi gruntowej w Starej Dziedzinie o długości 0,8 km polegać będzie na wykonaniu pełnej konstrukcji drogi z nawierzchnią bitumiczną. Projektowana szerokość jezdni to 3,5 m z poszerzeniami do 5 m w miejscach tzw. mijanek. Wykonawcą przebudowy jest firma Maldrobud Sp. z o.o. w Myśliborzu. Termin zakończenia prac planowany jest do 30 listopada 2016 r. Wartość inwestycji zgodnie z ofertą przetargową 633.830,07 zł.

droga gminna

 

Trwają prace w Barlinku przy przebudowie ulicy Sienkiewicza wraz z przebudową kanalizacji deszczowej w ulicach Słowackiego i Pełczyckiej. Ulica Sienkiewicza o długości 250 m wykonana będzie z kostki betonowej, jednostronnego chodnika, kanalizacji deszczowej oraz miejsc postojowych. W ramach inwestycji planowane jest wykonanie 10. miejsc parkingowych przed budynkiem dawnego hotelu pielęgniarek. Wykonawcą przebudowy jest firma Madex Sp. z o.o. w Barlinku. Termin zakończenia prac planowany jest do 30 października 2016 r. Wartość inwestycji zgodnie z ofertą przetargową 505.517,52 zł. Zadanie finansowane jest z budżetu gminy Barlinek.

przebudowa ul. Sienkiewicza

 

Zgodnie z decyzją Rady Miejskiej z czerwca br. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Barlinku rozpoczęło ostatni etap utwardzenia alejek na cmentarzu komunalnym w Barlinku przy ul. Gorzowskiej. Prace polegać będą na wykonaniu podbudowy, okrawężnikowaniu i położeniu kostki betonowej o powierzchni 950 m2. Termin zakończenia prac planowany jest do 15 października 2016 r. Wartość inwestycji zgodnie z ofertą przetargową 149.900,00 zł. Zadanie finansowane jest z budżetu gminy Barlinek.

utwardzanie alejek na cmentarzu komunalnym

utwardzanie alejek na cmentarzu komunalnym

 

W Rychnowie trwają prace przy budowie boiska wielofunkcyjnego. Na dzień dzisiejszy zakończone zostały roboty rozbiórkowe w zakresie rozebrania ogrodzenia, chodników i krawężników. Zakończono również roboty przygotowawcze w zakresie robót pomiarowych oraz roboty ziemne w zakresie zagęszczenia i profilowania podłoża. Wykonawca wykonał w 49% roboty związane z drenażem i kanalizacją deszczową na boisku. Dokonano zagęszczenia warstwy odsączającej, poprowadzono kanały z rur, zamontowano studzienki kanalizacyjne, przygotowano podbudowę pod nawierzchnię poliuretanową w 58%. Częściowo zamontowano ogrodzenie boiska (63%). Wykonawcą budowy jest firma K. Pakiet z Myśliborza. Termin zakończenia prac planowany jest do 31 października 2016 r. Wartość inwestycji zgodnie z ofertą przetargową 361.424,40 zł. Zadanie finansowane jest z budżetu gminy Barlinek.

budowa boiska w Rychnowie

budowa boiska w Rychnowie

 

Przy ulicy 11 Listopada 14 w Barlinku trwa budowa dwóch segmentów budynku „A” tj. 20. mieszkań o łącznej powierzchni ponad 1.000 m2. Gmina Barlinek uzyskała dofinansowanie dla tej inwestycji z Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 1.447.236, 51 zł. Zadanie realizowane jest przez Barlineckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego. Przewidywane koszty budowy wynoszą 3.618.091,28 zł. Wykonawcą budowy jest firma JPG Sp. o.o. z Rychnowa. Termin zakończenia prac planowany jest II połowę 2017 r.

budowa budynku na ul. 11 Listopada 14


UM Barlinek