Drukuj
Odsłony: 7083
Otwarcie Dziennego Domu Opieki Medycznej

Z przyjemnością informujemy, że Szpital Barlinek Sp. z o.o. w trosce o osoby niesamodzielne i zależne uruchomił nowa działalność  - Dzienny Dom Opieki Medycznej. Uroczyste otwarcie odbyło się 31 stycznia 2017r.

Projekt Dzienny Dom Opieki Medycznej w Barlinku jest alternatywną forma opieki nad osobami zależnymi i jest współfinansowany przez Unię Europejską ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach programu Operacyjnego Widza Edukacja Rozwój 2014-2020. Projekt ma charakter pilotażowy, służy wypracowaniu pewnego standardu opieki w naszym kraju. Od 2018r. wypracowany model będzie wdrażany w ramach regionalnego Programu Operacyjnego.

Korzystanie z ośrodka jest całkowicie bezpłatne.

Rekrutacja odbywa się w sposób ciągły począwszy od 19.12.2016r., z przyjęciami do DDOM od II 2017r. do VI 2018r.

Zakres świadczeń udzielanych w ramach Dziennego Domu Opieki Medycznej:

Dzienny Dom Opieki Medycznej zapewnia opiekę medyczną połączoną z kontynuacją terapii i procesem usprawniania w zakresie funkcjonalnym oraz procesów poznawczych.

Do podstawowych kategorii świadczeń zdrowotnych realizowanych w ramach domu opieki medycznej należą:

Poza świadczeniami opieki zdrowotnej pacjentom przebywającym w Dziennym Domu Opieki Medycznej zapewniony zostanie odpowiedni do stanu zdrowia posiłek.

 

Kto może skorzystać z pobytu w DOM? Wsparcie skierowane jest do osób niesamodzielnych, w szczególności do osób powyżej 65 r.ż., których stan zdrowia nie pozwala na pozostawanie wyłącznie pod opieką Podstawowej Opieki Zdrowotnej i Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej, a jednocześnie nie wymagają całodobowego nadzoru lekarskiego i pielęgniarskiego realizowanego w trybie stacjonarnym. Świadczenia w Dziennym Domu Opieki Medycznej udzielane są pacjentom wymagającym, ze względu na stan zdrowia, świadczeń pielęgnacyjnych, opiekuńczych i rehabilitacyjnych oraz kontynuacji leczenia, a nie wymagającym hospitalizacji w oddziale szpitalnym.

W Dziennym Domu Opieki Medycznej może przebywać jednocześnie nie więcej niż 15 pacjentów.

Czas trwania pobytu w dziennym Domu Opieki Medycznej będzie ustalany indywidualnie przez zespół terapeutyczny i nie może być krótszy niż 30 dni roboczych i nie dłuższy niż 120 dni roboczych. Pobyt może być skrócony z przyczyn niezależnych od pacjenta – pogorszenie się stanu zdrowie i konieczność hospitalizacji. Przez pierwszych 30 dni roboczych pacjenci w Dziennym domu Opieki Medycznej przebywają obowiązkowo przez 9 godzin dziennie, następnie w zależności od poprawy stanu zdrowia liczba i częstotliwość udzielanych świadczeń może być stopniowo zmniejszana w zależności od potrzeb indywidualnych każdego pacjenta, jednak nie może odbywać się w czasie krótszym iż 4 godziny dziennie.

 

Do Dziennego Domu Opieki Medycznej mogą być przyjmowani pacjenci spełniający łącznie następujące warunki:

 

Kryteria wyłączenia z możliwości korzystania z usług Dziennego Domu Opieki Medycznej

Ze względu na charakter opieki świadczonej w Dziennym Domu Opieki Medycznej ze wsparcia wyłączone będą:

 

Tryb kierowania do Dziennego Domu Opieki Medycznej

Kierowanie do Dziennego Domu Opieki Medycznej odbywa się na podstawie skierowania (załącznik nr 2) oraz karty oceny stanu klinicznego, sporządzanej z zastosowaniem skali poziomu samodzielności skala Barthel (załącznik nr 3). Dokumenty do pobrania w sekretariacie szpitala, rejestracji centralnej, biurze projektu oraz na naszej stronie internetowej www.szpitalbarlinek.pl

Skierowanie d Dziennego Domu Opieki Medycznej wydaje:

Co zrobić aby skorzystać ze świadczeń w ramach Dziennego Domu Opieki Medycznej?

Należy:

 

 Dzienny Dom Opieki Medycznej, Szpital Barlinek Sp. z o.o. , 74-320 Barlinek, ul. Szpitalna 10, funkcjonuje w dni robocze w godzinach 7:00-16:00