Drukuj
Odsłony: 6816

W bieżącym roku Gmina Barlinek zamierza zrealizować przebudowę ulic Zielnej, Podgórnej i części ulicy Kopernika w granicach istniejących pasów drogowych.
Zakres zadania obejmuje także wymianę sieci wodociągowej oraz budowę kolektora deszczowego  z separatorem. Obecnie jesteśmy na etapie postępowania przetargowego, które powinno wyłonić wykonawcę tego zadania. Rozpoczęcie prac planowane jest na początek maja a zakończenie pod koniec bieżącego roku. Inwestycja znajduje się na liście rezerwowej projektów przewidzianych do dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na Lata 2016- 2019.

 

Jak już wcześniej informowaliśmy przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Zielnej jest drugim etapem projektu pod nazwą „Budowa kanalizacji deszczowej w Barlinku”. W ramach pierwszego etapu została wykonana sieć kanalizacji deszczowej w ul. Flukowskiego. Całość zadania jest w 85% finansowana z funduszy europejskich.

 

Kanalizacja deszczowa w ul. Zielnej jest kluczowym odcinkiem sieci. Tu spływają wody deszczowe z naturalnej grawitacyjnej zlewni, obejmującej obszar zamieszkały przez ponad 2 tys. mieszkańców (w tym osiedla „Zydlung”, „Osiedla szkolnego”, ul. Szosowej i Przemysłowej). Przepełnienie kanalizacji deszczowej przy ulicy Zielnej podczas szczególnie obfitych opadów atmosferycznych skutkuje wieloma problemami, w tym zalewaniem posesji i pasa drogowego, przedostawaniem się wody do piwnic, cofaniem się ścieków z kanalizacji ogólnospławnej oraz wylewanie się ścieków sanitarnych w domach.  Rozwiązanie problemu wód deszczowych w ul. Zielnej jest więc istotne dla poprawy warunków życia mieszkańców, czy warunków drogowych w tej części miasta. Jednak inwestycja ma również ogromne znaczenie dla dalszego rozwoju miasta, umożliwiając podłączanie kolejnych zlewni i dalszą urbanizację obecnie niezabudowanych terenów położonych w obrębie ulic: Szosowa, Moniuszki, M. Skłodowskiej-Curie i Kombatantów.

 

Mapy pokazują nową organizację ruchu po zakończeniu prac inwestycyjnych.

 

mapa - ul. Zielna

mapa - ul. Podgórna

mapa - ul. Kopernika

 

Loga sponsorskie dofinansowania