Drukuj
Odsłony: 4118

Zapraszamy młodzież szkół gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych do aktywnego udziału w  wyborach do Młodzieżowej Rady Miasta Barlinka III Kadencji !

 

Bycie radnym to nauka demokracji i samorządności, a także możliwość wpływania na kształt życia młodych ludzi w Barlinku. Dla młodzieży jest to wyzwanie, ale i szansa na realizację wielu pomysłów. Udział w pracach MRM Barlinka to zadanie odpowiedzialne i zaszczytne, reprezentuje się przecież koleżanki i kolegów ze swojej szkoły.    

 

ZARZĄDZENIE WYBORÓW

W dniu 27 lutego 2017 roku, na podstawie § 37 Statutu Młodzieżowej Rady Miasta Barlinka, będącej załącznikiem do Uchwały Nr XXXII/287/2012 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 26.04.2012 r. Burmistrz Barlinka zarządza wybory do Młodzieżowej Rady Miasta Barlinka III kadencji na dzień 23 marca 2017 roku (czwartek) w godzinach 9.00 – 14.00.

 

OKRĘGI I MANDATY

Na podstawie § 14 ust.3 i § 38 Statutu Młodzieżowej Rady Miasta Barlinka, będącej załącznikiem do Uchwały Nr XXXII/287/2012 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 26.04.2012 r. w skład Rady wchodzi po czterech przedstawicieli szkół gimnazjalnych i do ośmiu przedstawicieli zespołu szkół ponadgimnazjalnych w Gminie Barlinek. Miasto Barlinek dzieli się na 4 Okręgi Wyborcze, którymi są szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne.
Łącznie szkołom gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym przysługuje 20 mandatów:

po cztery mandaty:

osiem mandatów:

OBWODOWE KOMISJE WYBORCZE

Na podstawie § 40 Statutu Młodzieżowej Rady Miasta Barlinka, będącej załącznikiem do Uchwały Nr XXXII/287/2012 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 26.04.2012 r. za przeprowadzenie wyborów w danym Okręgu Wyborczym, a zatem w danej szkole, odpowiada Obwodowa Komisja Wyborcza powołana przez samorząd szkolny. Skład osobowy Obwodowej Komisji Wyborczej oraz jej Przewodniczącego i sekretarza ustala samorząd szkolny. Powołanie komisji w formie uchwały Samorządu Szkolnego określający skład osobowy Obwodowej Komisji Wyborczej z zaznaczeniem funkcji Przewodniczącego i sekretarza, samorząd szkolny składa na piśmie w terminie do 07 marca  2017 r. do Burmistrza Barlinka. Referat Oświaty, Sportu, Kultury i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Barlinku – pok.17.

 

WYKAZ OKRĘGÓW WYBORCZYCH
Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do Młodzieżowej Rady Miasta Barlinka II kadencji:

Numer

Okręgu
Wyborczego

Obwód wyborczy
Szkoła
Liczba członków Obwodowych Komisji WyborczychLiczba mandatów
1Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Bohaterów Westerplatte
w Barlinku
54
2Publiczne Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika
w Barlinku
54
3Gimnazjum dla Dorosłych
w Barlinku
54
4Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. kpt. hm. Andrzeja Romockiego "Morro"
w Barlinku
78

 

UWAGA KANDYDACI
DO MŁODZIEŻOWEJ RADY MIASTA BARLINKA!!!!

Należy zgłaszać się do  Obwodowej Komisji Wyborczej ze swojej szkoły po listy poparcia, które  wraz z 30. podpisami uczniów szkoły i programem wyborczym kandydata należy zwrócić komisji wyborczej do dnia 16 marca 2017 roku  

 

KALENDARZ WYBORCZY

L.p.OKREŚLENIE CZYNNOŚCI WYBORCZYCHTERMIN
1Ogłoszenie wyborów do Młodzieżowej Rady Miasta przez Burmistrza Barlinka.27.02.2017
2Powiadomienie szkół gimnazjalnych i szkoły ponadgimnazjalnej o zarządzeniu wyborów.28.02.2017
3Zgłaszanie kandydatów do składu Obwodowych Komisji Wyborczych w poszczególnych okręgach.do 06.03.2017
4Powołanie obwodowych komisji wyborczych na podstawie uchwał Rad Samorządów Uczniowskich.07.03.2017
5Ogłoszenie składu Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do Młodzieżowej Rady Miasta Barlinka.08.03.2017
6Przyjmowanie zgłoszeń kandydatów do Młodzieżowej Rady Miasta popartej, co najmniej 30 podpisami uczniów danej szkoły.16.03.2017
7Zamknięcie list kandydatów w poszczególnych komisjach obwodowych i przekazanie ich Burmistrzowi Barlinka.17.03.2017
8Ogłoszenie przez Burmistrza Barlinka listy kandydatów do Młodzieżowej Rady Miasta w danych okręgach.20.03.2017
9Przygotowanie lokali, spisów wyborców i opieczętowanych kart do głosowania.do 22.03.2017
10Głosowanie (9.00 - 14.00).23.03.2017 (czwartek)

 

ZADANIA OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH

 

OGŁOSZENIE LISTY RADNYCH

Burmistrz Barlinka na podstawie protokółów przekazanych przez Obwodowe Komisje Wyborcze o wynikach wyborów w okręgach, sporządza protokół ogólny zawierający informacje o wynikach głosowania we wszystkich okręgach wyborczych. Protokół zawiera w szczególności nazwiska i imiona wybranych członków Rady wraz z nazwami okręgów wyborczych. Burmistrz Barlinka przekazuje protokół Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Barlinku. Wyniki wyborów zamieszcza się na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Barlinku.

 

Pliki do pobrania:

  1. Ogłoszenie wyborów do MRM Barlinka
  2. Kalendarz wyborczy
  3. Wzór listy poparcia
  4. Oświadczenie kandydata
  5. Oświadczenie rodzica

 

Zdzisław Kik
Kierownik Referatu Oświaty,
Sportu, Kultury i Spraw Społecznych
Urzędu Miejskiego w Barlinku