Drukuj
Odsłony: 3307
Burmistrz z Młodzieżową Radą Miasta

W środę, 26 kwietnia br. odbyła się I Sesja Młodzieżowej Rady Miasta Barlinka III kadencji  w sali konferencyjnej Barlineckiego Ośrodka Kultury. Na sesję przybyli m.in. Burmistrz Barlinka Dariusz Zieliński, przewodniczący Rady Miejskiej Mariusz Maciejewski wraz z radnymi, dyrektorzy szkół, pracownicy Urzędu Miejskiego oraz przedstawiciele jednostek gminnych.

Pierwszą Sesję MRM Barlinka rozpoczął i prowadził, do momentu wyboru przewodniczącego Młodzieżowej Rady, Burmistrz Barlinka Pan Dariusz Zieliński, który bardzo serdecznie przywitał gości i uczniów wybranych do rady.

Po części oficjalnej przystąpiono do złożenia ślubowania przez nowo wybranych radnych. Po odczytaniu przez Burmistrza Barlinka tekstu roty ślubowania, każdy z radnych słowem „ślubuję”, potwierdził wolę bycia radnym Młodzieżowej Rady Miasta Barlinka.

Kolejnym punktem obrad sesji był: „Wybór Prezydium Młodzieżowej Rady Miasta Barlinka”. Zgodnie ze Statutem Młodzieżowej Rady Miasta Barlinka, głosowanie przeprowadziła 3-osobowa Komisja Skrutacyjna wybrana spośród radnych. W skład komisji weszli: Maja Sieczkowska oraz Weronika Ubych i Mateusz Gadzała.

Następnie przystąpiono do wyboru Prezydium Młodzieżowej Rady Miasta Barlinka III kadencji. Nowo wybranym przewodniczącym Młodzieżowej Rady Miasta został Krystian Erling, uczeń Publicznego Gimnazjum Nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Barlinku. Burmistrz Barlinka, Dariusz Zieliński pogratulował radnemu wybranemu na przewodniczącego i przekazał mu dalsze prowadzenie sesji.

W dalszej części dokonano wyboru Wiceprzewodniczących Młodzieżowej Rady Miasta, którymi zostali: radny Maciej Dadun i Błażej Puk. Sekretarzem rady wybrana została Julianna Danisz, a koordynatorem i opiekunem Młodzieżowej Rady, Pan Cezary Michalak.

Po wyczerpaniu porządku obrad, przewodniczący zamknął pierwszą sesję Młodzieżowej Rady Miasta Barlinka.