Rozstrzygnięcie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 roku zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

ZARZĄDZENIE NR 139/2017 Burmistrza Barlinka z dnia 26 lipca 2017r.