Burmistrz Barlinka zaprasza stomatologów z terenu Gminy Barlinek do współpracy przy zwiększaniu dostępności opieki stomatologicznej dla dzieci i młodzieży w szkołach.
Współpraca obejmować ma realizację postanowień art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 r., o opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz. U. z 2019 r. poz. 1078).
   

Ustawa zakłada zwiększenie dostępności dzieci i młodzieży do świadczeń stomatologicznych udzielanych w gabinetach dentystycznych oraz objęcie jak najliczniejszej grupy dzieci i młodzieży efektywną opieką stomatologiczną oraz działaniami edukacyjnymi w zakresie zdrowia jamy ustnej.                                                      
Realizatorem programu może zostać lekarz dentysta spełniający wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie art. 31 d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373 ze zm.), w części dotyczącej warunków realizacji świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży z wyłączeniem świadczeń ortodoncji, z którym Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej albo który jest zatrudniony lub wykonuje zawód u świadczeniodawcy, z którym NFZ zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.                          

                       
Lekarz dentysta sprawujący opiekę stomatologiczną nad uczniami będzie wykonywał:
• świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia,
• profilaktyczne świadczenia stomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 19 roku życia, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 31 d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w części dotyczącej wykazu świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży, z wyłączeniem świadczeń ortodoncji.                                                             
Świadczenie będzie obejmowało dzieci i młodzież ze szkół podstawowych:
1. Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Barlinku, ul. Jeziorna 12,        
2. Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Henryka Sienkiewicza w Barlinku, ul. Kombatantów 3,
3. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Mostkowie.                                                     
dla których organem prowadzącym jest Gmina Barlinek. 
Liczba placówek objętych świadczeniem zostanie ustalona w ramach zawartego porozumienia między organem a lekarzem stomatologiem.                                                      
Realizacja zadania będzie odbywała się w gabinecie stomatologicznym podmiotu, który zawrze porozumienie z gminą na świadczenie usług ogólnostomatologicznych.                                
Opieka zdrowotna nad uczniami jest finansowana ze środków ujętych w planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia. Kwota zobowiązania Funduszu wobec świadczeniodawcy w zakresie leczenia uczniów jest zmienna i dostosowana do potrzeb zdrowotnych ucznia.
Wykaz świadczeń ogólnostomatologicznych zawarty jest w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1199).                                                   
Dodatkowe informacje można uzyskać w referacie Oświaty, Sportu, Kultury i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Barlinku, ul. Niepodległości 20, pokój 17, nr tel. 95 7465 592.
Wstępne deklaracje współpracy należy składać w Urzędzie Miejskim w Barlinku, ul. Niepodległości 20, do dnia 31 października 2019 r.

Barlinek, 16 październik 2019 r.

Burmistrz Barlinka

  Dariusz Zieliński