W dniu 4 stycznia Burmistrz Barlinka podpisał umowę z firmą SANITEX Sp. z o.o. z Gorzowa Wlkp. na wykonanie zadania „Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Sportowej w Barlinku”. W ramach tego zadania przewiduje się:

  • wykonanie kanalizacji deszczowej o długości ok. 300mb wraz ze studniami, wpustami ulicznymi i separatorem;
  • wykonanie pompowni wód deszczowych PDS wraz z odcinkiem kanalizacji tłocznej o długości ok. 39mb do istniejącej komory rozpływowej muldy chłonnej;
  • wykonanie kanalizacji deszczowej o długości ok. 22mb wraz ze studniami, wpustami ulicznymi i skrzynkami rozsączającymi;

Projekt zamienny stanowiący podstawę prac opracowała firma SAN-Technika Jolanta Skowron z Barlinka.

Nadzór inwestorski przeprowadzi firma Przedsiębiorstwo Prywatne BUD-MAR Marek Skierski z Barlinka.

Wyboru wykonawcy dokonano w trybie przetargu nieograniczonego. Koszt przyjętej oferty to 1.392.259,20 zł brutto.

Zakończenie inwestycji przewidziane jest  do 12 października 2020 r.

Projekt jest realizowany jest z wykorzystaniem środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś Priorytetowa III Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu, Działanie 3.3 Poprawa stanu środowiska miejskiego na podstawie umowy o dofinansowaniu Projektu Nr RPZP.03.03.00-00-32-B005/18-00 z dnia 4 kwietnia 2019 r. Kwota dofinansowania to ok. 799.000 zł.

W załączeniu koncepcja projektowa zadania. 

Wykonywanie prac może wiązać się z czasowymi utrudnieniami w korzystaniu z ul. Sportowej za co mieszkańców przepraszamy.

Projekt zagospodarowania terenu 1 (pdf)

Projekt zagospodarowania terenu 2 (pdf)