ZARZĄDZENIE NR 42/2020

BURMISTRZA BARLINKA

z dnia 12 marca 2020 r.

  w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 roku zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

                 Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.), art. 4 ust.1 pkt 6, 15 i 32, art. 5 ust. 4 pkt 2, art. 11 ust. 1, art. 13, art. 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.) oraz art. 41 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi  (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277, ze zm.), art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2019 r. poz. 852 ze zm.),  oraz w związku z uchwałą Nr XIX/128/2019 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie programu współpracy Gminy Barlinek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020, zarządza się, co następuje:

 1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert oraz zatwierdzam treść ogłoszenia (stanowiącego załącznik do niniejszego zarządzenia) na realizację w 2020 r. zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.2. Powołuję komisję konkursową, do opiniowania ofert złożonych podczas otwartego konkursu na realizację zadań publicznych zgodnie z § 1, w następującym składzie:

  • Eliza Stefaniuk– Przewodnicząca;
  • Henryka Zarębska- członek;
  • Zofia Werbolewska – członek;
  • Brygida Liśkiewicz - członek;
  • Sylwester Wroński - członek.

 3. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Barlinku pod adresem www.bip.barlinek.pl, na stronie internetowej organu administracji publicznej oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Barlinku.

 4. Wykonanie zarządzenia powierzam Pełnomocnikowi Burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii.

 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

 Pełna treść zarządzenia wraz z załącznikiem dostępna jest pod adresem:

http://gmina.barlinek.sisco.info/zarzadzenia,11_2020-3_170