dym z komina

Szanowni Państwo, 

 w związku z nastaniem okresu jesienno-zimowego, a co się z tym nierozerwalnie wiąże okresu grzewczego zwracam szczególną uwagę na dbanie o powietrze w naszym mieście. Przypominam, że podstawowym paliwem dopuszczonym do spalania w piecach domowych i ogrzewania mieszkań jest naturalne drewno, biomasa, pelet, węgiel lub koks.

Zapewnienie ciepła w domach nie może być związane z powodowaniem zagrożenia dla siebie i dla innych mieszkańców miasta – zagrożenia substancjami powstałymi w wyniku spalania materiałów do tego celu nie przeznaczonych, po prostu śmieci, plastików. Spalanie odpadów poza instalacjami do tego przeznaczonymi, tj. spalarniami jest zabronione przez przepisy ustawy o odpadach. Za naruszanie tego zakazu grozi kara grzywny lub aresztu.

Co robić gdy sąsiad spala odpady? O uciążliwościach powodowanych przez spalanie śmieci i powodowanie zanieczyszczania powietrza, które utrudnia korzystanie z nieruchomości sąsiednich, właściwe jest zawiadamianie Policji, szczególnie w momencie zdarzenia. Istnieje również możliwość wniesienia do sądu tzw. skargi negatoryjnej w trybie art. 222§2 w związku z art. 144 ustawy Kodeks Cywilny, przeciwko osobie powodującej ww. uciążliwość, podając powód żądania – zaniechanie naruszeń i szkód. Jeżeli powstała już szkoda, możliwe jest też powództwo o odszkodowanie.

W wyniku spalania pojawia się dym. A jeśli pogoda jest deszczowa lub w czasie spalania bezwietrzna, ten dym „zawisa”, zostaje w miejscu, tworząc uciążliwość. Ponieważ wszyscy oddychamy powietrzem, powinniśmy dbać o to, żeby go nie zanieczyszczać. Dym ze spalania odpadów jest nie tylko duszący i drażni zapachem, ale co najważniejsze jest trujący i rakotwórczy ze względu na zawartość toksycznych dla zdrowia substancji. W procesach spalania ważną rolę odgrywa temperatura spalania. Gdy jest zbyt niska powstają zanieczyszczenia, których oddziaływanie na środowisko naturalne i zdrowie ludzi jest bardzo szkodliwe. Spalanie różnego rodzaju materiałów w paleniskach domowych odbywa się właśnie w niskich temperaturach (200–500°C). Procesowi temu towarzyszy emisja zanieczyszczeń do atmosfery, takich jak: pył, sadza, tlenek węgla, tlenki azotu, dwutlenek siarki, chlorowodór, fluorowodór, metale ciężkie, jak: kadm, rtęć, tytan, arsen, kobalt, nikiel, selen, ołów, chrom, wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne oraz dioksyny.

Dioksyny to najbardziej szkodliwe substancje jakie zidentyfikowano w środowisku. Pomału, ale skutecznie uszkadzają narządy wewnętrzne takie jak wątroba czy nerki, odkładają się    w tkance tłuszczowej, są przyczyną chorób nowotworowych, alergii, a także bardzo niekorzystnie wpływają na procesy rozrodcze, gdyż mogą powodować mutacje i uszkodzenia rozwijającego się płodu. Spalanie odpadów np. drewna meblowego, zawierającego chlorowane fenole – czyli substancje służące do jego konserwacji oraz pozostałości farby i lakierów, także popularnych „jednorazówek” czyli torebek plastikowych z polietylenu czy papieru bielonego nieorganicznymi związkami chloru z nadrukiem farb kolorowych o dodatkowej zawartości różnego rodzaju metali ciężkich – powodują powstawanie tych szczególnie groźnych dla zdrowia ludzi i zwierząt związków. Stężenie dioksyn w wydobywającym się z domowych kominów dymie może wynosić 100 nanogramów/m3. Dla porównania ich dopuszczalne stężenie w spalinach ze spalarni odpadów wynosi 0,1 nanograma/m3 .

W związku z powyższym przypominam, że zgodnie z ustawą o odpadach, każdy, kto produkuje śmieci, zobowiązany jest do przekazywania ich do firmy świadczącej usługi wywozowe. Stawka opłat za tę usługę jest zależna od ilości osób w gospodarstwie domowym, a nie od ilości śmieci. Zatem śmieci należy przekazywać firmie, a nie palić nimi w piecach.

 

Nie spalajmy: tworzyw sztucznych, gumy, kartonów po napojach, opakowań po środkach ochrony roślin, tekstyliów, malowanego lub impregnowanego drewna, klejonej tektury.

 

Pamiętaj, że spalanie odpadów szkodzi Twojemu zdrowiu i zdrowiu Twoich najbliższych, niszczy najbliższe Ci środowisko naturalne, zatruwa uprawiane przez Ciebie warzywa i owoce.

 

Pamiętaj, że w gospodarstwach domowych można spalać tylko papier, tekturę i drewno, opakowania z papieru, tektury i drewna, drewno pochodzące z gospodarki leśnej (np. gałęziówka), korę, trociny, wióry i ścinki drewna, które muszą być suche.

rewitalizacja Równa - cd
logo-konkurs marszałka
herb-barlinka

 

 

 

 

W ostatnich latach dzięki wsparciu funduszy unijnych Równo zyskało świetlicę wiejską, asfaltową drogę do Laskówka oraz plac rekreacyjny w centrum wsi.

 

Równolegle dzięki zaangażowaniu Pani Sołtys pojawiły się inicjatywy mieszkańców współfinansowane ze środków Funduszu Sołeckiego.

W tym roku ze środków Gminy Barlinek, Sołectwa Równo i Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego w ramach konkursu „Grantu Sołeckie 2017” wyremontowano budynek gospodarczy, który będzie pełnił rolę „Muzeum Wsi”.

Obiekt ten jest umiejscowiony w sąsiedztwie wspomnianego placu rekreacyjnego. Do tej pory służył za skład opału.

 

 

rewitalizacja Równa - muzeum z zewnątrz

rewitalizacja Równa - muzeum wewnątrz

Przedstawiciele Gm. Barlinek w czasie Święta Niepodległości

11 Listopada odbyły się tradycyjne obchody Święta Niepodległości.

Po Mszy Św. w intencji Ojczyzny, która odbyła się w kościele pw. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny złożono symboliczne wiązanki kwiatów pod obeliskiem Marszałka Józefa Piłsudskiego.

 

 

las po wichurach

Jak powinni postępować właściciele lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa z terenu powiatu myśliborskiego?

Starosta Myśliborski, w związku z ostatnimi wichurami, przypomina, że każdy właściciel lasu jest zobowiązany,wykonywać uprzątnięcia wywrotów, wiatrołomów w ramach zaplanowanych zabiegów gospodarczych, które są zapisane w uproszczonych planach urządzenia lasu, bądź inwentaryzacji stanu lasu, a pozyskane drewno zgłaszać właściwemu terytorialnie Nadleśnictwu do ocechowania i uzyskania świadectwa legalności jego pozyskania.


Jeżeli w dokumentacji urządzeniowej lasu nie będzie zaplanowanych zrębów na ten czas na tej powierzchni, właściciele lasu muszą złożyć wniosek do Starosty Myśliborskiego o wydanie decyzji na pozyskanie drewna niezgodnie z uproszczonym planem urządzenia lasu lub inwentaryzacją stanu lasu w przypadkach losowych (druk do pobrania w siedzibie Starostwa Powiatowego w Myśliborzu przy ul. Spokojnej 13 w Wydziale Budownictwa i Ochrony Środowiska w pokoju nr 51, II piętro oraz ze strony internetowej: https://www.powiatmysliborski.pl/strony/menu/122.dhtml)


Jest to bardzo skomplikowany proces. Dlatego decyzja, co należy robić na danej powierzchni leśnej musi być poprzedzona oględzinami.


Właściciele lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa z terenu powiatu myśliborskiego mogą otrzymać nieodpłatnie pomoc doradczą, której udzielają pracownicy właściwego terytorialnie nadleśnictwa. Pracownicy nadleśnictwa, prowadzący sprawy lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, na wniosek właściciela lasu dokonają oględzin każdej powierzchni leśnej. Są one potrzebne, żeby móc określić, jak postępować na danej powierzchni leśnej.


Starosta sprawuje jedynie nadzór nad lasami, natomiast w kwestii uprzątnięcia właściciele niestety muszą sobie poradzić sami. Myślimy jednak, że nadleśnictwa będą w stanie każdemu właścicielowi udzielić niezbędnych informacji.

 

Informacje przygotował:
Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Myśliborzu

Burmistrz z nauczycielami

13 października w Barlineckim Ośrodku Kultury obchodzono dzień Edukacji Narodowej.  Z tej okazji burmistrz Barlinka Dariusz Zieliński wręczył nagrody dla wyróżnionych nauczycieli, w części artystycznej natomiast wystąpiły dzieci z Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Barlinku. 

W uroczystości udział wzięli zaproszeni goście: radny województwa zachodniopomorskiego Józef Jerzy Faliński oraz członek zarządu powiatu myśliborskiego Ryszard Wiśniak. Byli również przedstawiciele placówek oświatowych oraz radni Barlinka wraz z Przewodniczącym Mariuszem Maciejewskim.

 

 

 

 

Podkategorie