Zdjecie z przekazania apteczek

Wczoraj w ramach akcji profilaktycznej „Bezpieczne kąpieliska” w imieniu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Olgierda Geblewicza, Arkadiusz Mazepa zastępca dyrektora Gabinetu Marszałka przekazał  dla 2 kąpielisk w Barlinku 4 apteczki osobiste z wyposażeniem oraz 2 termometry. Taki sam sprzęt trafi także do Myśliborza i do Dębna.

Jednocześnie chcielibyśmy zaapelować o rozwagę i rozsądek podczas korzystania z barlineckich plaż.

uwaga polowanie

RGN.X.6151.2.2020                                                                                                                                                                                       Barlinek, 10.07.2020 r.

 

 OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA BARLINKA

 

Burmistrz Barlinka podaje do publicznej wiadomości informację o terminach rozpoczęcia i zakończenia polowania indywidualnego organizowanego na terenie obwodu łowieckiego 269 przez  Koło Łowieckie „Diana” w Myśliborzu

Polowania indywidualne cudzoziemców odbywać się będą:

 1. od 29 lipca do 31 lipca 2020 roku;
 2. od 2 sierpnia do 7 sierpnia 2020 r.

Informuję także, że zgodnie z art. 42b ust.1d książka ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym podlega udostępnieniu wszystkim zainteresowanym na ich wniosek, w zakresie obejmującym następujące informacje: termin rozpoczęcia i zakończenia oraz jednoznaczne określenie miejsca wykonywania polowania indywidualnego, a także numer upoważnienia do wykonywania polowania indywidualnego.

Książka ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym prowadzona jest przez Koło Łowieckie „Diana” w Myśliborzu w formie elektronicznej.

Dostęp do elektronicznej książki ewidencji polowań /EKEP/ możliwy jest poprzez zalogowanie i wypełnienie stosownego wniosku pod linkiem https://systemkl.pzlow.pl/pzl-exchange. Po jego akceptacji /lub odrzuceniu/ osoba zainteresowana otrzymuje dostęp do książki dla żądanego numeru obwodu.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie:

− na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Barlinku – www.bip.barlinek.pl.

− na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Barlinku – www.barlinek.pl.

− na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Barlinku przy ul. Niepodległości 20.

 

Mapka obwodu

 

Logo Moja Woda

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie ogłosił od dnia 01.07.2020 roku nabór wniosków dla zadań realizowanych w lata 2020 - 2024, wpisujących się w Program Priorytetowy „Moja Woda” na lata 2020-2024”.

Skorzystaj z programu

 Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

 1. „Moja woda”.

Daje on możliwość dofinansowania przedsięwzięć mających zapobiegać utracie wód opadowych, które zwykle odprowadzane do systemów kanalizacji tracimy bezpowrotnie.                      A mogą nam przecież służyć jako zasób do wykorzystania w momencie, gdy brak opadów doskwiera przydomowym zieleńcom, chcemy podlać ogrodową grządkę lub rośliny doniczkowe czy dopełnić oczko wodne. Retencjonowanie wód deszczowych, tak zwane wyłapywanie w miejscu opadu, zapobiega podtopieniom, zalewaniu nieruchomości i jego niepożądanym skutkom.

Nasze babcie zbierały deszczówkę by myć nią włosy. Może pójść w ich ślady?

 

Podmioty mogące ubiegać się o dofinansowanie oraz szczegółowe warunki dofinansowania z WFOŚiGW w Szczecinie określone są w treści Programu stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia oraz w Regulaminie naboru wniosków.

Złóż wniosek

[Portal Beneficjenta]

0.1 Kb

Ogłoszenie o naborze do programu

[Ogłoszenie]

162 Kb

Program priorytetowy "Moja Woda"

[Opis]

457 Kb

Regulamin Moja Woda WFOŚiGW w Szczecinie_.pdf

[Regulamin programu Moja Woda]

233 Kb

 

W ramach ww. naboru będą przyjmowane jedynie wnioski wypełnione i przesłane do Funduszu od 01.07.2020 roku, za pomocą portalu beneficjenta.

W celu złożenia wniosku o dofinansowanie należy:

 1. założyć konto w portalu beneficjenta na stronie https://wnioski.wfos.szczecin.pl (nie dotyczy podmiotów posiadających już konto w portalu beneficjenta). Po aktywacji konta będzie można się zalogować i korzystać z portalu. Dodatkowe informacje znajdą Państwo w portalu beneficjenta w sekcji „pytania i odpowiedzi”;
 2. pobrać, a następnie wypełnić aktywny formularz PDF wniosku o dofinansowanie dostępny po lewej stronie „DOSTĘPNE FORMULARZE WNIOSKÓW OFERTA DOFINANSOWAŃ odnośnik PROGRAMY I KONKURSY - WNIOSKI) po zalogowaniu w portalu Beneficjenta. Po zakończeniu wypełniania należy sprawdzić poprawność wpisanych danych;
 3. wysłać wypełniony formularz wniosku do Funduszu za pomocą „SKRZYNKI PODAWCZEJ – PDF”– dostępnej w portalu beneficjenta.

   

Wypełniony formularz wniosku, należy wydrukować, podpisać i w możliwie najszybszym terminie dostarczyć osobiście lub za pośrednictwem poczty/kuriera do:

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie

 1. Solskiego 3, 71-323 Szczecin

w godzinach jego pracy tj. 8:00-15:00.

Dostarczone (w wersji elektronicznej oraz papierowej) formularze wniosków muszą posiadać taką samą sumę kontrolną umieszczoną na dokumencie.

 

Ocenie będą podlegać tylko te wnioski, które wpłynęły w terminie naboru, zostały zarejestrowane w Funduszu w formie elektronicznej (aktywny PDF) i została złożona ich podpisana papierowa wersja (z tożsamą sumą kontrolną).

 

Za datę złożenia wniosku uznaje się datę wpływu do Funduszu papierowej formy wniosku.

 

Informujemy również, iż terminy zakończenia naborów mogą ulec zmianie lub też nabór wniosków może zostać wstrzymany, o czym będą Państwo informowani poprzez portal beneficjenta oraz stronę internetową www.wfos.szczecin.pl.

 

W przypadku pytań dotyczących naboru wniosków do Państwa dyspozycji są pracownicy Funduszu:

w Biurze Szczecin:

 • Pani Joanna Buczek - tel. 91 48-55-132
 • Pani Monika Kamińska-Kierzkowska – tel. 91 48-55-112
 • Pani Julia Szałabawka - tel. 91 48-55-127
 • Pani Olga Czerwińska - tel. 91 48-55-115
 • Pan Robert Kołodziejczyk - tel. 91 48-55-131

 

Czytaj więcej na temat programu 

wyniki wyborów

Wyniki głosowania w drugiej turze:

Trzaskowski Rafał Kazimierz 4980 54,84%

Duda Andrzej Sebastian 4101 45,16%

 

Frekwencja 62,76%

Liczba kart ważnych 9 141

Liczba uprawnionych 14 564

 

zdjęcie z podpisania umowy

10 lipca 2020 r. Burmistrz Barlinka Dariusz Zieliński podpisał umowę z Panem Sebastianem Owczarzem na realizację zadania „Wykonanie Miejskiego Centrum Rekreacji i Integracji Społecznej w Barlinku”. W ramach tego zadania przewiduje się:

 • Wykonanie na podstawie pozwolenia na budowę nr 80/2017 ciągu pieszo-jezdnego zapewniającego dostęp do Centrum wraz z parkingiem i niezbędnym uzbrojeniem (kontynuacja zadania „Wzmocnienie terenów inwestycyjnych „Starego Tartaku” w Barlinku pod rozwój działalności turystycznej”), w tym m.in. drogi wewnętrznej z kostki betonowej o powierzchni 490 m2, miejsc postojowych z kostki betonowej o powierzchni 580 m2, odcinków sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i sieci kanalizacji deszczowej, oświetlenia drogowego (7 lamp) oraz małej architektury i zieleni.
 • Wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj” zagospodarowania terenu przyległego do Jeziora Barlineckiego, w tym m.in.:
 • obiektu rekreacyjnego zawierającego pomieszczenie gospodarcze i wiatę rekreacyjną,
 • ubikacji systemowej wraz z przyłączami, instalacjami zewnętrznymi i wewnętrznymi,
 • plaży w postaci trawiastej polany rekreacyjnej,
 • altany wejściowej z ławkami i tablicą edukacyjną,
 • stacji rowerowej,
 • stacji edukacyjnych z tablicami edukacyjnymi, nawierzchniami i wyposażeniem,
 • pomostu rekreacyjnego pełniącego funkcję punktu widokowego,
 • pomostu pływającego z możliwością cumowania,
 • integracyjnego placu zabaw wraz z nawierzchniami i wyposażeniem,
 • strefy fitness wraz z nawierzchniami i wyposażeniem,
 • strefy rekreacyjnej z polaną piknikową i boiskiem do siatkówki plażowej,
 • ścieżki pieszo-rowerowej dojazdowej i placów,
 • ścieżek pieszych,
 • obiektów małej architektury służących rekreacji i wypoczynkowi,
 • rekreacyjnych nawierzchni zielonych,
 • oświetlenia i monitoring terenu,
 • nasadzeń ozdobnych.

Projekt „Wzmocnienie terenów inwestycyjnych „Starego Tartaku” w Barlinku pod rozwój działalności turystycznej”, stanowiący podstawę wykonania pierwszej części opracowała firma SAN-Technika Jolanta Skowron z Barlinka.

Program funkcjonalno – użytkowy stanowiący opis wymagań jakim ma odpowiadać zaprojektowane przez Wykonawcę zagospodarowanie terenu przyległego do Jeziora Barlineckiego opracowało Stowarzyszenie Na Rzecz Ochrony Dziedzictwa „MŁYN-PAPIERNIA”.

Obowiązki inżyniera kontraktu pełni firma Projekty i Nadzory Budowlane mgr inż. Witold Krasowski z Barlinka.

Wyboru wykonawcy dokonano w trybie przetargu nieograniczonego. Koszt przyjętej oferty to 1.974.000 zł brutto.

Wykonanie ciągu pieszo-jezdnego przewidziane jest do dnia 30 listopada 2020 r., natomiast zakończenie całości zadania – do dnia 30 czerwca 2021 r.

Projekt realizowany jest z wykorzystaniem środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś Priorytetowa 9 Infrastruktura publiczna Działanie 9.3 Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich na podstawie umowy o dofinansowaniu Projektu Nr RPZP.09.03.00-00-32-026/18-00 z dnia 13 grudnia 2018 r. Kwota dofinansowania to ok. 1.050.000 zł.

 

Załączniki:

 

Podkategorie