zdjęcie z podpisania umowy
  1. 01.2020 r. podczas Konwentu Powiatu Myśliborskiego Burmistrz Barlinka Dariusz Zieliński i Marszałek Zachodniopomorski Olgierd Geblewicz podpisali umowę na renowację parku miejskiego przy ul. Gorzowskiej. W ramach rewitalizacji parku, strefy wejściowe będą miały formę oświetlonych skwerków z utwardzoną nawierzchnią wzbogaconą o elementy małej architektury i monitoring. Place wejściowe udekorowane będą kompozycjami kwiatowymi (trejażami), a w wewnętrznej części parku powstaną trzy miejsca rekreacyjne z ławkami oraz dwa place zabaw dla dzieci. W parku powstanie nowa architektura zieleni tj. zasadzone zostaną nowe drzewa, krzewy, byliny i rośliny okrywowye, jak i przeprowadzone zostaną zabiegi pielęgnacyjne przy starodrzewie.

 

Koszt inwestycji wyniesie ponad 2 miliony złotych, dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO) 2014-2020 wyniesie prawie 1,3 miliona złotych.

 

Zmiany obejmą ponad 2,5-hektarowy obszar parku.

 

Inwestycja będzie realizowana od stycznia do grudnia 2021 roku.

 

Zadanie związane modernizacją parku przy ul. Gorzowskiej w Barlinku wpisuje się w założenia 9. Osi Priorytetowej RPO WZ 2014-2020 „Infrastruktura publiczna”, działanie 9.3 „Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej, i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich oraz wiejskich”.

 

Zdjęcie z wręczenia gęsiarek

10.01.2020 r. w Barlineckim Ośrodku Kultury odbyła się 25. gala wręczenia Złotych Barlineckich Gęsiarek.  Nagrody Złotej Barlineckiej Gęsiarki przyznawane są osobom i firmom, które w ubiegłym roku wyróżniły się swoją działalnością. Za rok 2019 przyznano 1 tytuł ambasadora Barlinka, 2 wyróżnienia Dyplomem Złotej Barlineckiej Gęsiarki i 3 Złote Barlineckie Gęsiarki.  Na uroczystą galę, poprowadzoną przez Annę Adamiok, zaproszenie przyjęli: wicemarszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd  Kustosz,  radny Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego Zbigniew Chojecki, Starosta Powiatu Myśliborskiego Andrzej Potyra wraz z radnymi oraz Przewodniczący Rady Miejskiej w Barlinku Mariusz Maciejewski wraz z radnymi

Ambasador Barlinka 2019

SP1 KRF Barlinecki Klub Krótkofalowców Stanisław Smoleń – za osiągnięcia międzynarodowe w działalności krótkofalarskiej i promocję Barlinka. Pomysłodawcą utworzenia barlineckiego klubu był Jan Augustyniak, szef wydziału łączności LOK w Szczecinie. To on w 1974 roku, zaproponował Stanisławowi Smoleniowi (radiotelegrafiście z wojska) założenie klubu. W grudniu 1974 roku Stanisław Smoleń zdał egzaminy i otrzymał indywidualną licencję nadawczą a miesiąc później, odbyło się pierwsze zebranie założycielskie klubu Łączności Ligi Obrony Kraju przy ZUO BOMET. Pomimo braku licencji klub rozpoczął swoją działalność, otrzymując do dyspozycji pomieszczenie w Zakładowym Domu Kultury „Panorama” (ul. Podwale 9), gdzie swoją siedzibę ma do dnia dzisiejszego. Barlinecki Klub Krótkofalowców każdego roku zajmuje czołowe miejsca w zawodach, zarówno w Polsce jak i na świecie a każdą wykonaną łączność potwierdza specjalnymi kartami QSL, na których znajdują się zdjęcia Barlinka. Działa również w systemie łączności kryzysowej. Prezesem Klubu nieprzerwalnie do dziś jest Stanisław Smoleń.

Dyplom Złotej Barlineckiej Gęsiarki

Niepubliczna Szkoła Radosna w Dziedzicach – za stworzenie alternatywnej oferty edukacyjnej. Organem prowadzącym Niepubliczną Szkołą Podstawową „Radosna” jest Barlineckie Towarzystwo Edukacyjne, które powstało w kwietniu 2015 roku. Inicjatorkami powstania szkoły były Agnieszka Kowalska, Lidia Kulczycka-Perske oraz Elżbieta Smoczyk. Szkoła mieści się w budynku dawnej szkoły w Dziedzicach. Tam uczą się dzieci klas 0-III, a „starszaki” kl. IV-VIII pobierają naukę w Barlinku. W „Radosnej” ważna jest orientacja na działanie, na aktywność. Szczególnie w pierwszych latach edukacji dzieci, które najlepiej uczą się przez aktywność własną, doświadczanie, samodzielne poznawanie świata i zjawisk. Szkołę wyróżniają przede wszystkim - małe grupy, indywidualne podejście, codzienne lekcje angielskiego, zajęcia przyrodnicze na łonie natury, „żywe” lekcje muzyki, codzienny ruch na świeżym powietrzu, ekologiczna lokalizacja, 8 – godzinna edukacja, zabawa i opieka w szkole, zajęcia dodatkowe – język hiszpański, szkoła pływania, warsztaty teatralne i taneczne. Szkoła zrealizowała projekty Bezpieczna+, Aktywna Tablica, Odkrywamy żywioły i Zwyczajnie razem.

Krzysztof Kłosowicz – za 40. letnią działalność artystyczną i promocję Barlinka. Krzysztof pochodzi z Bydgoszczy. Był uczniem Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Bydgoszczy, uczestniczył w ognisku plastycznym a także brał prywatne lekcje u artysty plastyka Jana Szkaradka. Członek Związku Artystów Plastyków w Poznaniu. Pochodzi z rodziny artystycznej. Brał udział w wielu wystawach i konkursach gdzie otrzymywał dyplomy i nagrody. Bierze czynny udział w wystawach, plenerach oraz imprezach związanych ze sztuką. W 2006 roku przeprowadził się do Barlinka, gdzie prowadzi wtorkowe zajęcia plastyczne z grupą pasjonatów malarstwa "W Kręgu Sztuki", którą założył w listopadzie 2011 roku. W ubiegłym roku w Grodzisku Wlkp. otrzymał Dyplom Gratulacyjny Związku Artystów Plastyków na 40-lecie twórczości artystycznej oraz Dyplom Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za zasługi dla Związku Artystów Plastyków oraz działalność kulturalną i społeczną. W grudniu 2019 w Muzeum Regionalnym w Barlinku, odbyła się wystawa indywidualna prac Krzysztofa Kłosowicza.

Złote Barlineckie Gęsiarki

„Madex” Sp. z o.o. Waldemar Borowski – za systematyczny rozwój firmy i profesjonalną działalność w branży budowlanej. Firma MADEX rozpoczęła działalność w roku 2001 w Barlinku. Zajmuje się wykonywaniem prac budowlanych i remontów. Wykonuje termomodernizacje budynków, a w ostatnim czasie, zajmuje się pracami związanymi z zagospodarowaniem terenów oraz wykonywaniem nawierzchni drogowych. Wykonywane prace są najczęściej zlecane przez Gminę Barlinek oraz inne okoliczne Gminy. Wśród ważniejszych wykonanych prac budowlanych można wyliczyć m.in. Budowę świetlicy wiejskiej w Krzynce i boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Barlinku, Budowę Cmentarza Komunalnego w Barlinku i ulic: Wiśniowej, Sienkiewicza, Marii Curie Skłodowskiej, Kossaka, Matejki w Barlinku, Modernizację Centrum Ratownictwa w Barlinku, Zagospodarowanie terenu Delty Młynówki w Barlinku, Budowę promenady w Przytocznej i centrum OSP w Santocku a także Budowę zespołów campingowych w miejscowościach Ługi, Osiek i Dobiegniew.

Barlineckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. - za inwestycję przebudowy siedziby firmy oraz skuteczne pozyskiwanie środków i realizację termomodernizacji budynków mieszkalnych. BTBS Spółka z o.o. w Barlinku w roku 2019 zrealizowało zadanie inwestycyjne związane z realizacja projektu pn. ”Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - biurowiec Szpitalna 4 w Barlinku” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Projekt budowlany obejmował przebudowę pomieszczeń użyteczności publicznej  przy ul. Szpitalnej 4 z dostosowaniem dla potrzeb i struktury organizacyjnej Barlineckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego. W roku 2019 BTBS Spółka z o.o. w Barlinku realizowało także zadania inwestycyjne związane z modernizacją energetyczną wielorodzinnych budynków mieszkalnych  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Modernizacja objęła budynki wspólnot:. ul. Dworcowa 7, ul. 1-go Maja 16, ul. Pełczycka 1, ul. Strzelecka 15, ul. Tunelowa 47, ul. Odrzańska 6. W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego  na lata 2014-2020 Barlineckie TBS Spółka z o.o. realizowało  również  w 2019 r. I etap inwestycji  w miejscowości  Moczydło obejmujący: termomodernizację budynku mieszkalnego Moczydło 18, remont budynku gospodarczego na potrzeby mieszkańców i użytkowników świetlicy wiejskiej, modernizację przydomowej oczyszczalni ścieków. Barlineckie TBS rozpoczęło również realizację kolejnych trzech projektów dotyczących termomodernizacji  i remontów  dziewięciu budynków wspólnot mieszkaniowych oraz siedmiu budynków komunalnych.

Województwo Zachodniopomorskie reprezentowane przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego – za realizację inwestycji pn. „Budowa Obejścia Barlinka wzdłuż Drogi Wojewódzkiej Nr 151”. Inwestycja przebiega po trasie zlikwidowanej linii kolejowej o długości 2,28 km. Zakres robót budowlanych obejmował m.in. wycinkę drzew i krzewów kolidujących z inwestycją, wykonanie robót rozbiórkowych, budowę nowego odcinka drogi, budowę skrzyżowań typu rondo, rozbiórkę istniejącej kładki dla pieszych i budowę nowej, rozbiórkę wiaduktów nad ul. Tunelową i ul. Ogrodową i budowę nowych, budowę oświetlenia ulicznego, przebudowę sieci energetycznej, gazowej, teletechnicznej, wodociągowej i ciepłowniczej, wykonanie ekranów dźwiękochłonnych, wykonie oznakowania pionowego i poziomego. Wykonawcą robót była firma SKANSKA S.A. Koszt zadania wyniósł 23.6 mln zł, z czego roboty budowlane wyniosły 21.5 mln zł, dofinansowanie unijne 14.85 mln zł, a wkład Gminy Barlinek to 6 mln zł. Inwestycja zmieniła zarówno przebieg drogi wojewódzkiej 151 jak i drogi wojewódzkiej 156. Na podstawie koncepcji zleconej przez Gminę Barlinek, ZZDW w Koszalinie, zleciło opracowanie dokumentacji na wykonanie II etapu obejścia o długości ok. 450 m. Dokumentacja, która ma być wykonana do dnia 30.11.2020 r., przewiduje połączenie nowo wybudowanej obwodnicy z drogą wojewódzką nr 151 oraz budowę ronda na skrzyżowaniu z ulicą 31 stycznia. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejska z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

 

 

 

 

zdjęcie z podpisania umowy

W dniu 4 stycznia Burmistrz Barlinka podpisał umowę z firmą SANITEX Sp. z o.o. z Gorzowa Wlkp. na wykonanie zadania „Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Sportowej w Barlinku”. W ramach tego zadania przewiduje się:

  • wykonanie kanalizacji deszczowej o długości ok. 300mb wraz ze studniami, wpustami ulicznymi i separatorem;
  • wykonanie pompowni wód deszczowych PDS wraz z odcinkiem kanalizacji tłocznej o długości ok. 39mb do istniejącej komory rozpływowej muldy chłonnej;
  • wykonanie kanalizacji deszczowej o długości ok. 22mb wraz ze studniami, wpustami ulicznymi i skrzynkami rozsączającymi;

Projekt zamienny stanowiący podstawę prac opracowała firma SAN-Technika Jolanta Skowron z Barlinka.

Nadzór inwestorski przeprowadzi firma Przedsiębiorstwo Prywatne BUD-MAR Marek Skierski z Barlinka.

Wyboru wykonawcy dokonano w trybie przetargu nieograniczonego. Koszt przyjętej oferty to 1.392.259,20 zł brutto.

Zakończenie inwestycji przewidziane jest  do 12 października 2020 r.

Projekt jest realizowany jest z wykorzystaniem środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś Priorytetowa III Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu, Działanie 3.3 Poprawa stanu środowiska miejskiego na podstawie umowy o dofinansowaniu Projektu Nr RPZP.03.03.00-00-32-B005/18-00 z dnia 4 kwietnia 2019 r. Kwota dofinansowania to ok. 799.000 zł.

W załączeniu koncepcja projektowa zadania. 

Wykonywanie prac może wiązać się z czasowymi utrudnieniami w korzystaniu z ul. Sportowej za co mieszkańców przepraszamy.

Projekt zagospodarowania terenu 1 (pdf)

Projekt zagospodarowania terenu 2 (pdf)

Burmistrz Barlinka podaje do publicznej wiadomości informację o terminach rozpoczęcia i zakończenia oraz miejscach polowań zbiorowych kół łowieckich w sezonie łowieckim 2019/2020.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Barlinku pod adresem: http://gmina.barlinek.sisco.info/?id=240

Zdjęcie z musicalu

13 grudnia na deskach sali widowiskowej Barlineckiego Ośrodka Kultury, odbyło się jedno z najważniejszych wydarzeń kulturalnych roku 2019. Spektakl "To i owo, tędy i owędy, czyli coś o Was i o Nas” to splot emocji, problemów współczesnego świata. Obejrzeliśmy wszystko to, co dzisiejsza młodzież ma nam do powiedzenia. Opowiadali o swoich uczuciach, nienawiści, braku szacunku ale także o zrozumieniu i miłości. Spektakl „To i owo, tędy i owędy, czyli coś o Was i o Nas” przygotowali:

- scenariusz i reżyseria Monika Goryńska i Joanna Wachowska

- przygotowanie muzyczne Agata Głogowska

- choreografia Kamil Fabich

- dobry duch przedstawienia Ewelina Wieczorek

- realizator dźwięku Mateusz Zych

- oświetlenie Eugeniusz Skoczylas

- opracowanie merytoryczne Alicja Poździk

- wystąpili młodzi pasjonaci słowa, muzyki i tańca.

Organizatorem było Stowarzyszenie Przyjaciół Feeling Dance Group oraz Barlinecki Ośrodek Kultury. Zadanie zostało dofinansowane z budżetu Gminy Barlinek. 

Podkategorie