Otwarcie Dziennego Domu Opieki Medycznej

Z przyjemnością informujemy, że Szpital Barlinek Sp. z o.o. w trosce o osoby niesamodzielne i zależne uruchomił nowa działalność  - Dzienny Dom Opieki Medycznej. Uroczyste otwarcie odbyło się 31 stycznia 2017r.

Projekt Dzienny Dom Opieki Medycznej w Barlinku jest alternatywną forma opieki nad osobami zależnymi i jest współfinansowany przez Unię Europejską ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach programu Operacyjnego Widza Edukacja Rozwój 2014-2020. Projekt ma charakter pilotażowy, służy wypracowaniu pewnego standardu opieki w naszym kraju. Od 2018r. wypracowany model będzie wdrażany w ramach regionalnego Programu Operacyjnego.

Korzystanie z ośrodka jest całkowicie bezpłatne.

Rekrutacja odbywa się w sposób ciągły począwszy od 19.12.2016r., z przyjęciami do DDOM od II 2017r. do VI 2018r.

Zakres świadczeń udzielanych w ramach Dziennego Domu Opieki Medycznej:

Dzienny Dom Opieki Medycznej zapewnia opiekę medyczną połączoną z kontynuacją terapii i procesem usprawniania w zakresie funkcjonalnym oraz procesów poznawczych.

Do podstawowych kategorii świadczeń zdrowotnych realizowanych w ramach domu opieki medycznej należą:

 • Opieka pielęgniarska, w tym edukacja pacjenta dotycząca samoopieki i samopielęgnacji,
 • Doradztwo w wyborze odpowiednich wyrobów medycznych,
 • Usprawnianie ruchowe,
 • Stymulacja procesów poznawczych,
 • Terapia zajęciowa,
 • Przygotowanie rodziny i opiekunów do kontynuacji opieki (działania edukacyjne).

Poza świadczeniami opieki zdrowotnej pacjentom przebywającym w Dziennym Domu Opieki Medycznej zapewniony zostanie odpowiedni do stanu zdrowia posiłek.

 

Kto może skorzystać z pobytu w DOM? Wsparcie skierowane jest do osób niesamodzielnych, w szczególności do osób powyżej 65 r.ż., których stan zdrowia nie pozwala na pozostawanie wyłącznie pod opieką Podstawowej Opieki Zdrowotnej i Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej, a jednocześnie nie wymagają całodobowego nadzoru lekarskiego i pielęgniarskiego realizowanego w trybie stacjonarnym. Świadczenia w Dziennym Domu Opieki Medycznej udzielane są pacjentom wymagającym, ze względu na stan zdrowia, świadczeń pielęgnacyjnych, opiekuńczych i rehabilitacyjnych oraz kontynuacji leczenia, a nie wymagającym hospitalizacji w oddziale szpitalnym.

W Dziennym Domu Opieki Medycznej może przebywać jednocześnie nie więcej niż 15 pacjentów.

Czas trwania pobytu w dziennym Domu Opieki Medycznej będzie ustalany indywidualnie przez zespół terapeutyczny i nie może być krótszy niż 30 dni roboczych i nie dłuższy niż 120 dni roboczych. Pobyt może być skrócony z przyczyn niezależnych od pacjenta – pogorszenie się stanu zdrowie i konieczność hospitalizacji. Przez pierwszych 30 dni roboczych pacjenci w Dziennym domu Opieki Medycznej przebywają obowiązkowo przez 9 godzin dziennie, następnie w zależności od poprawy stanu zdrowia liczba i częstotliwość udzielanych świadczeń może być stopniowo zmniejszana w zależności od potrzeb indywidualnych każdego pacjenta, jednak nie może odbywać się w czasie krótszym iż 4 godziny dziennie.

 

Do Dziennego Domu Opieki Medycznej mogą być przyjmowani pacjenci spełniający łącznie następujące warunki:

 • Są mieszkańcami województw zachodniopomorskiego i lubuskiego,
 • Są osobami bezpośrednio po przebytej hospitalizacji, których stan zdrowia wymaga wzmożonej opieki pielęgniarskiej, nadzoru nad terapią farmakologiczną, kompleksowych działań usprawniających i przeciwdziałających postępującej niesamodzielności oraz wsparcia i edukacji zdrowotnej, a także doradztwa w zakresie organizacji opieki i leczenia osoby niesamodzielnej lub osobami którym w okresie ostatnich 12 miesięcy udzielone zostały świadczenia zdrowotne w zakresie leczenia szpitalnego.
 • Ich stan zdrowia wskazuje na niesamodzielność (weryfikacja na podstawie oceny dokonanej przez lekarza kierującego wg skali Barthel: 40-65 punktów), która będzie ponownie weryfikowany w dniu przyjęcia do placówki,
 • Mają prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (DZ.U. z 2008r. Nr 164, poz. 1027, z póź. zm.)

 

Kryteria wyłączenia z możliwości korzystania z usług Dziennego Domu Opieki Medycznej

Ze względu na charakter opieki świadczonej w Dziennym Domu Opieki Medycznej ze wsparcia wyłączone będą:

 • Osoby korzystające ze świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej, opieki paliatywnej i hospicyjnej oraz rehabilitacji leczniczej, w warunkach ośrodka lub oddziału dziennego oraz w warunkach stacjonarnych,
 • Osoby w przypadku których podstawowym wskazanym do objęcia ich opieką jest zaawansowana choroba psychiczna lub uzależnienie (korzystanie ze świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień)

 

Tryb kierowania do Dziennego Domu Opieki Medycznej

Kierowanie do Dziennego Domu Opieki Medycznej odbywa się na podstawie skierowania (załącznik nr 2) oraz karty oceny stanu klinicznego, sporządzanej z zastosowaniem skali poziomu samodzielności skala Barthel (załącznik nr 3). Dokumenty do pobrania w sekretariacie szpitala, rejestracji centralnej, biurze projektu oraz na naszej stronie internetowej www.szpitalbarlinek.pl

Skierowanie d Dziennego Domu Opieki Medycznej wydaje:

 • Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej,
 • W przypadku pacjentów bezpośrednio po leczeniu szpitalny – lekarz ubezpieczenia zdrowotnego udzielający świadczeń w szpitalu.

Co zrobić aby skorzystać ze świadczeń w ramach Dziennego Domu Opieki Medycznej?

Należy:

 • Wypełnić/zgromadzić następujące dokumenty:
  • Formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 1),
  • Kopię karty informacyjnej/wypisu ze szpitala nie starsza niż 12 miesięcy przed datą przystąpienia do projektu,
  • skierowanie do DDOM (oryginał, załącznik nr 2),
  • kartę oceny stanu klinicznego świadczeniobiorcy według skali Barthel (oryginał, załącznik nr 3),
  • oświadczenie o braku wyłączenia z możliwości korzystania z usług dziennego domu opieki medycznej oraz Oświadczenie o posiadaniu prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (załącznik nr 4)
 • Dostarczyć (osobiście lub pocztą tradycyjną/kurierską) komplet ww. dokumentów do naszej rejestracji/sekretariatu lub do biura Projektu mieszczących się w Barlinku 74-320, ul. Szpitalna 10

 

 Dzienny Dom Opieki Medycznej, Szpital Barlinek Sp. z o.o. , 74-320 Barlinek, ul. Szpitalna 10, funkcjonuje w dni robocze w godzinach 7:00-16:00

 

 

Moment wręczania pamiątek

27 stycznia na sali widowiskowej Barlineckiego Ośrodka Kultury, odbyła się uroczystość Święta Miasta oraz Złote i Srebrne Godów Małżeńskie mieszkańców Gminy Barlinek. Podczas uroczystości wręczono Medal "Za zasługi dla Barlinka" Pani Bożenie Rudnickiej. W części artystycznej wystąpił zespół SONATA i FEELING DANCE GROUP - laureat Złotej Barlineckiej Gęsiarki'2016.

Wśród gości zaproszonych byli m.in. wicemarszałek województwa zachodniopomorskiego Jarosław Rzepa, Komendant Państwowej Straży Pożarnej w Myśliborzu p.o. mł. bryg. mgr inż. Marek Popławski, prezesi barlineckich spółek i organizacji pozarządowych, radni powiatu myśliborskiego oraz radni Barlinka.

 

50lecie:

1. Monika i Wacław Danowscy
2. Daniela i Franciszek Tylkowscy
3. Danuta i Jerzy Kulka
4. Halina i Ludwik Janusz
5. Stanisława i Władysław Olik
6. Stefania i Kazimierz Tomiak
7. Waleria i Albin Lisowscy
8. Krystyna i Jerzy Jóźwiak
9. Jolanta i Wacław Jarosz
10. Regina i Ireneusz Glapiak
11. Waleria i Czesław Kowalscy
12. Wiesława i Wacław Zarzyccy – 60-lecie

 

 25lecie:

1. Maria i Zygmunt Tor
2. Agnieszka i Waldemar Wojtaszek
3. Anna i Krzysztof Purul
4. Maria i Wiesław Wrzesińscy
5. Anna i Jerzy Czerniejewscy
6. Renata i Dariusz Ślusarczyk
7. Danuta i Radosław Malewicz
8. Barbara i Zbigniew Subocz
9. Hanna i Mieczysław Lemke
10. Małgorzata i Jacek Motyka

 

 

Laureaci - Złotych Barlineckich Gęsiarek

W tym roku po raz 22. wręczono najbardziej prestiżowe nagrody przyznawane w Gminie Barlinek za szczególne osiągnięcia w dziedzinie gospodarczej, kulturalnej, społecznej i promocji Barlinka. Za 2016 rok Kapituła przyznała łącznie 9 nagród. W tym jeden tytuł Ambasadora Barlinka, cztery wyróżnienia w postaci Dyplomu i cztery nagrody główne Złote Barlineckie Gęsiarki.

 

Tytuł Ambasadora Barlinka:

Pani Sofia Ennaoui - za międzynarodowe sukcesy w sporcie i promocję Barlinka.

 

Dyplom Złotej Barlineckiej Gęsiarki otrzymali:

Akademia Tenisa Barlinek Pan Szymon Bunda - za działalność sportowo – edukacyjną wśród dzieci i młodzieży oraz propagowanie idei tenisa ziemnego wśród mieszkańców Barlinka.

Pani Iwona Żytkowiak - za twórczość literacką i promocję Barlinka.

Pani Eliza Chojnacka - za twórczość literacką i promocję Barlinka.

Barlinecki Klub Tenisowy - za modernizację Miejskich Kortów Tenisowych i popularyzację tenisa ziemnego.

 

Nagrody główne Złote Barlineckie Gęsiarki otrzymali:

Szpital Barlinek Sp. z o.o. - za modernizację i rozbudowę Szpitala Barlinek Sp. z o.o

Państwo Teresa i Jerzy Bitel - za modernizację i przebudowę „Leśnego Domu” oraz działania na rzecz rozwoju branży turystycznej Barlinka.

Feeling Dance Group - za osiągnięcia artystyczne, wkład w rozwój barlineckiej kultury oraz promocję Barlinka.

Pan Bartosz Zmarzlik - za międzynarodowe osiągnięcia sportowe i promocję Barlinka.

 

 

Podpisanie umowy

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodziców dzieci uczęszczających do szkół na Górnym Tarasie 4 stycznia 2017 r. Burmistrz Barlinka Dariusz Zieliński podpisał z firmą Dynniq Poland Sp. z o.o. umowę na wykonanie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach ul. Kombatantów z ul. 11 listopada i ul. Widok.

W ramach zadania wykonana zostanie sygnalizacja świetlna na obu skrzyżowaniach, a ponadto przebudowane zostaną przejścia dla pieszych wraz z dobudowaniem części chodnika w celu zapewnienia swobodnego dojścia do tych przejść. Wygospodarowano również miejsca dla przejazdu rowerów.

Koszt inwestycji to ok. 453.000 zł. Termin wykonania planowany jest na 31 marca 2017 r. 

 

Zobacz  PLAN SYTUACYJNY

 

Podpisanie umowy - budowy ścieżki rowerowej

W dniu 8 grudnia br. Dariusz Zieliński Burmistrz BarlinkaMichał Żuber Dyrektor Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie podpisali umowę partnerską ws. realizacji ścieżki rowerowej z Dzikowa do Barlinka. Inwestycja zostanie sfinansowana ze środków unijnych, środków samorządu województwa i Gminy Barlinek.

Jest to kolejna ścieżka rowerowa w naszej gminie, która uzyskała promesę dofinansowania ze środków unijnych. Jak wcześniej informowaliśmy, we współpracy z Gminą Pełczyce, zostanie wybudowany odcinek z Barlinka do Pełczyc. Inwestycja została ujęta w zatwierdzonym przez Zarząd Województwa Kontrakcie Samorządowym.

 

Parametry techniczne ścieżek:

 • długość ok. 15,3 km (5,8 km Dzikowo – Barlinek, 4,75 km Barlinek – granica gminy, 4,75 km granica - gminy Pełczyce),
 • szerokość  2 m + 2 x 0,5 m (pobocza),
 • nawierzchnia z betonu asfaltowego.

 

Harmonogram realizacji:

 • Dzikowo – Barlinek 2017 r. - 2018r.,
 • Barlinek – granica gminy 2018 r. – 2019 r.,
 • granica gminy – Pełczyce 2018 r. – 2019 r.

 

Równolegle prowadzone są prace nad przejściem ścieżki przez miasto. Opracowany został Program budowy ścieżek rowerowych w Barlinku, a w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej zaplanowano środki na jego realizację w latach 2019-2020.

Planowane inwestycje staną się częścią Trasy Pojeziernej, w realizację której Samorząd Województwa angażuje środki unijne będące w jego dyspozycji. Trasa Pojezierna ma dwie odnogi, obie zaczynają się na granicy z Niemcami, gdzie łączą się z międzynarodową trasą rowerową Odra – Nysa (ONR - Oder – Neisse Radweg). Pierwsza biegnie przez Szczecin, Stargard do pojezierza Ińskiego. Druga zaczyna się w okolicach Cedyni i przebiega przez Myślibórz, Barlinek, Choszczno oraz Ińsko, w którego sąsiedztwie łączy się z odnogą „szczecińską”. Kolejne miejsca na trasie to Drawsko Pomorskie, Złocieniec, Czaplinek,  Szczecinek i granica z województwem pomorskim w gminie Biały Bór.

 

 

 

 

Podkategorie