Zdjęcie komina

Jak Państwa informowaliśmy, Gmina Barlinek uzyskała dotację na wymianę pieców na węgiel i termomodernizację budynków jednorodzinnych. Aktualnie nie ma jeszcze możliwości składania w Urzędzie Miejskim w Barlinku formularzy do wypełnienia w celu uzyskania dofinansowania. Rozpoczęcie naboru wniosków nastąpi na przełomie drugiego i trzeciego kwartału bieżącego roku i zostanie poprzedzone kampanią informacyjną. Wobec powyższego, informacja o możliwości pobrania stosownego wniosku i miejscu jego złożenia zostanie przekazana w ramach ww. kampanii.

UMiG

Szpital Barlinek logo

KOMUNIKAT

 

Od dnia 16 marca 2020r. LABORATORIUM będzie przyjmowało TYLKO PACJENTÓW W PILNYCH PRZYPADKACH (w trybie "CITO")

Pacjenci ze skierowaniem pilnym proszeni są o wcześniejszy kontakt telefoniczny 95/7461-810 wew. 39

 

OGRANICZENIE OBOWIĄZUJE DO ODWOŁANIA.

(Uchwała nr 1/2020 Zarządu Szpitala Barlinek Sp. z o.o. z dnia 13.03.2020r.)

 

ważny komunikat

KOMUNIKAT !!!

Burmistrz Barlinka, działając na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374) oraz art. 19 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. z 2019 r. poz.1398 z poźn.zm.)  informuje, że z dniem 13 marca 2020 r. do odwołania, ogranicza możliwość bezpośredniego załatwiania indywidualnych spraw w Urzędzie Miejskim w Barlinku.

W związku z sytuacją nadzwyczajną, prosimy o załatwianie tylko i wyłącznie spraw pilnych. Pozostałe w miarę możliwości proszę załatwiać drogą elektroniczną (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) lub telefoniczną (wykaz telefonów).  Jeżeli występuje już konieczność wizyty w Urzędzie, apelujemy o wcześniejsze telefoniczne, wstępne uzgodnienie sprawy z konkretnym pracownikiem.

W Urzędzie Miejskim w Barlinku od 13 marca br. do odwołania wprowadza się czas pracy dla klientów w wyłącznie w pilnych sprawach w godz. 9.00 - 13.00. Klienci, którzy będą przychodzić do Urzędu, będą przyjmowani pojedynczo. Wejście do Urzędu Miejskiego wyłącznie wejściem (bocznym od strony parkingu).

Kasa w Urzędzie zostaje zamknięta. Wszystkie płatności można dokonywać za pomocą bankowości elektronicznej. Dane o wysokości opłat można ustalić telefonicznie. Przelewy za podatki i za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy dokonywać na konta indywidualne wskazane w decyzjach i informacjach przekazanych Państwu. Pozostałe opłaty należy wpłacać na konto o następującym numerze: 34 8355 0009 0000 0387 2000 0016.

Opłaty skarbowe niezbędne do załatwienia spraw można wnosić za pomocą bankowości elektronicznej na wyżej wskazany rachunek bankowy.

Powyższe godziny otwarcia i przyjęć interesantów będą również obowiązywać
w następujących spółkach gminnych:

  • PGK Sp. z o.o.
  • Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne „PŁONIA” Sp. z o.o.
  • BTBS Sp. z o.o

 

Bieżące informacje publikowane są na stronie internetowej http://www.barlinek.pl

 

  Burmistrz Barlinka

 /-/ Dariusz Zieliński

Obrazek - notes

W Gminie Barlinek od 2010 roku przeprowadzano inwentaryzację wyrobów zawierających azbest obejmującą budynki mieszkalne i inne nieruchomości, na których stwierdzono występowanie płyt cementowo – azbestowych, tj. eternitu. Jednocześnie opracowany został „Program usuwania wyrobów zawierających azbest wraz z inwentaryzacją wyrobów zawierających azbest dla Miasta i Gminy Barlinek”.

Na jego podstawie istnieje możliwość uzyskania dofinansowania na demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest (eternit).

Pomoc finansowa nie obejmuje kosztów związanych z wykonaniem nowego pokrycia dachowego.

W związku z powyższym, zachęcamy Państwa do wykonania w roku 2020 usunięcia materiałów zawierających azbest.

Druki deklaracji uczestnictwa w programie oraz wszelkie informacje dotyczące dofinansowania można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Barlinku – pokój nr 25; tel. 95 746-55-76.

Druki deklaracji dostępne są również na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Barlinku w zakładce > „Jak załatwić sprawę?” > „Ochrona środowiska”.

Termin składania deklaracji upływa 30 kwietnia 2020 r.

 

Informacja o dofinansowaniu.pdf

zdjęcie z podpisania umowy

Czystsze powietrze, poprawa jakości życia i zdrowia. Mieszkańcy Barlinka stają przed szansą wymiany starych kotłów i ocieplenia swoich domów. Na ten cel trafi ponad 3,7 mln zł z Zachodniopomorskiego  Programu Antysmogowego. W środę, 11 marca 2020 r. Gmina Barlinek podpisała dwie umowy dotacyjne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014–2020.

 

Możliwość wprowadzenia pilotażowego programu antysmogowego ze wsparciem środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 to wynik pozytywnie zakończonych w lipcu 2018 r.  negocjacji z Komisją Europejską. Wcześniej takiej możliwości nie było.

 

Zachodniopomorski Program Antysmogowy rusza pełną  parą. To przykład, że wspólnie z samorządami można tworzyć skuteczne partnerstwo. To projekt parasolowy, jeden z nielicznych w Polsce, ale wierzę, że z miesiąca na miesiąc będzie się rozwijał. Nie czekamy na działania innych instytucji. Sami zdecydowaliśmy, zorganizowaliśmy i wdrażamy inicjatywę, która pozwoli nam poprawić stan powietrza w regionie. Co prawda, jego jakość jest na Pomorzu Zachodnim lepsza niż w innych polskich regionach, ale mamy aspiracje, by czerpać wzory z państw Europy Zachodniej, ze Skandynawii. Duże pokłony dla tych samorządów, które zdecydowały się na złożenie aplikacji i sięgnięcie po unijne wsparcie w walce o czyste powietrze. Z pewnością to wyzwanie nie na jeden rok, a na kilka lat. Dlatego cieszę się, że udało się nam zachęcić lokalnych włodarzy gmin i miast do działań antysmogowych –  powiedział Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.

 

Zachodniopomorski Program Antysmogowy to tzw. projekt parasolowy. Oznacza to, że w pierwszej kolejności gminy składały wniosek o dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego. Następnie, po rozstrzygnięciu konkursów przez Urząd Marszałkowski, mieszkańcy będą składać uproszczone wnioski o pomoc finansową już w swoich miejscowościach. Według ostrożnych szacunków, to efekt porównywalny do posadzenia ponad 2 tys. drzew.

 

Cieszy mnie fakt, że oprócz dużych miast po wsparcie sięgnęły mniejsze ośrodki czy samorządy z obszarów wiejskich. Tam również okres grzewczy jest uciążliwy dla mieszkańców, dla ich zdrowia. Wierzę, że ten program to początek wielkich zmian na rzecz poprawy stanu środowiska naturalnego na Pomorzu Zachodnim – dodawał wicemarszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Kustosz.

 

Barlinek

Jesteśmy zielonym samorządem. Już wcześniej postawiliśmy na rowery, teraz stawiamy na także na ochronę i poprawę stanu powietrza. Zainteresowanie wśród mieszkańców gminy pozyskaniem wsparcia na działania antysmogowe jest spore. Każdego dnia mamy pytania o możliwości wymiany starych pieców i uzyskanie dofinansowania – mówił burmistrz Barlinka Dariusz Zieliński.

 

Pierwszy z projektów - Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza w Gminie Barlinek poprzez wymianę źródeł ciepła w budynkach/lokalach mieszkalnych” pozwoli na przyznanie 150 grantów mieszkańcom gminy, o wartości 7,5 tys. zł każdy. Dzięki wsparciu unijnemu będzie możliwe podłączeniu do sieci ciepłowniczej lub zainstalowanie ogrzewania gazowego czy innych rodzajów źródeł ciepła.  Szacuje się, że ilość emitowanych pyłów do atmosfery zmniejszy się o 1,47 Mg/rok, i zredukuje się  o 97,5% w stosunku do stanu obecnego. Także ilość emitowanego CO2 do atmosfery spadnie o 1068,85 Mg/rok ulegnie, co będzie oznaczało redukcję CO2 o 73% w stosunku do stanu obecnego. Projekt został w całości sfinansowany ze środków RPO WZ, a jego całkowita wartość to 1,362 mln zł. Działania zostaną zrealizowane do końca 2022 r. 

 

Drugie z działań, jakie zrealizuje Gmina Barlinek to Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza w Gminie Barlinek poprzez wymianę źródeł ciepła i termomodernizację budynków mieszkalnych”. Projekt zakłada przekazanie mieszkańcom łącznie 45 grantów na przeprowadzenie termomodernizacji wraz z wymianą indywidualnych źródeł ciepła na mniej emisyjne w indywidualnych gospodarstwach domowych. Gmina zaplanowała przeprowadzenie 35 pełnych termomodernizacji (grant w wysokości 50.000,00 zł) oraz 10 częściowych termomodernizacji (grant w wysokości 25.000,00 zł). Termomodernizacje dokonywane będą w oparciu o audyty energetyczne, które zostaną wykonane w ramach realizacji projektu. Szacuje się, że inwestycje zmniejszą emisję pyłów do atmosfery o 0,42 Mg/rok, tj. 93% w stosunku do stanu obecnego. Emisja CO2 do atmosfery spadnie o 305,78 Mg/rok czyli ok. 69% w stosunku do stanu obecnego. Wartość w całości dofinansowanego ze środków unijnych projektu to 2,4 mln zł. Inwestycje mają być zrealizowane do końca 2022 r.

 

Działania antysmogowe w regionie

Łącznie, dzięki realizacji 39 projektów dofinansowanych kwotą 34 mln zł, w regionie zostanie wymienionych 2511 źródeł ciepła i zostanie przeprowadzona termomodernizacja 433 budynków. Szacuje się, że całościowy spadek emisji CO₂ wyniesie 14 342 ton. Budżet pilotażowego Zachodniopomorskiego Programu Antysmogowego stanowią środki zarezerwowane w dwóch działaniach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020:

 

  • Działanie 2.14. Poprawa jakości powietrza – Zachodniopomorski Program Antysmogowy.

Z tych środków gminy będą mogły finansować likwidowanie szkodliwego dla środowiska źródła ciepła, a więc pieca węglowego lub kotła na węgiel i zastąpienie go nową jednostką wytwarzającą ciepło w oparciu o spalanie gazu lub inne źródło energii. W ramach ogłoszonego naboru złożone zostały 73 wnioski aplikacyjne. W wyniku przeprowadzonej oceny do dofinansowania skierowano 25 projektów na kwotę 15 197 054,00 zł.

 

  • Działanie 2.15. Termomodernizacja budynków jednorodzinnych – Zachodniopomorski Program Antysmogowy.  W ramach działania możliwe będzie przeprowadzenie termomodernizacji budynków jednorodzinnych wraz ze zmianą indywidualnych systemów ogrzewania na bardziej ekologiczne. W ramach naboru złożono 63 wnioski aplikacyjne. Na podstawie przeprowadzonej oceny do dofinansowania zostało skierowanych 14 projektów na łączną kwotę dofinansowania 18 324 040,00 PLN.

 

Umowy wsparcia w ramach Zachodniopomorskiego Programu Antysmogowego podpisały już m.in. takie samorządy jak: Gmina Miasto Szczecin, Gmina Miasto Koszalin, Gmina Wolin, Gmina Międzyzdroje, Gmina Czaplinek, Gmina Drawsko Pomorskie, Gmina Goleniów, Gmina Nowogard, Gmina Kołobrzeg, Gmina Mielno, Miasto Szczecinek i Miasto Świnoujście. Lista beneficjentów programu jest dłuższa. Wkrótce do inicjatywy dołączą kolejni beneficjenci parafując porozumienia. Będzie to np. Gmina Biały Bór, Gmina Gryfino, Gmina Sianów, Gmina Myślibórz czy Miasto Stargard.

 

Biuro Prasowe

 

Biuro Prasowe

Gabinet Marszałka

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

70-540 Szczecin, ul. Korsarzy 34
tel.   +48 91 48 07 249; faks +48 91 48 93 987

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.wzp.pl

www.facebook.com/PomZachodnie

 

 

POSŁUCHAJ:

 

Podkategorie