logo sanepid

INFORMACJA GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO

dla branży handlowej

 w związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusem

 

W obiektach handlowych zaleca się:

 • Zachować bezpieczną odległość od rozmówcy (1-1,5 metra).
 • Promować dokonywanie płatności bezgotówkowych w placówkach handlowych.
 • Promować regularne i dokładne mycie rąk przez pracowników obiektów handlowych wodą z mydłem lub ich dezynfekcję środkiem na bazie alkoholu (min. 60%).
 • Upewnić się, że osoby przebywające w obiektach handlowych mają dostęp do miejsc, w których mogą myć ręce mydłem i wodą.
 • Umieścić dozowniki z płynem odkażającym w widocznych miejscach i upewnić się, że dozowniki te są regularnie napełniane.
 • Wywiesić w widocznym miejscu informacje jak skutecznie myć ręce.
 • Upowszechniać wśród pracowników wiedzę z zakresu bhp.
 • Zwrócić szczególną uwagę na rekomendacje, aby podczas wizyt w placówkach handlowych NIE dotykać dłońmi okolic twarzy zwłaszcza ust, nosa i oczu.
 • Przestrzegać higieny kaszlu i oddychania. Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce używając mydła i wody lub zdezynfekować je środkami na bazie alkoholu (min. 60%).

Nie obawiać się zwracać uwagi współpracownikowi i klientowi, aby nie kasłał i nie kichał w naszym kierunku, ani na produkty spożywcze.

 • Zapewnić, aby pomieszczenia handlowe były czyste i higieniczne:

- powierzchnie dotykowe takie jak: kasy samoobsługowe, blaty, lady i stoły, klamki, włączniki światła, poręcze i inne przedmioty (np. telefony, klawiatury, terminale płatnicze) także wózki, koszyki muszą być regularnie wycierane środkiem dezynfekującym lub przecierane wodą z detergentem;

- wszystkie obszary często używane, takie jak toalety, pomieszczenia wspólne, powinny być regularnie i starannie sprzątane, z użyciem wody z detergentem.

 

NIE zaleca się noszenia maseczek ochronnych przez osoby zdrowe!

Maseczki ochronne powinny nosić osoby chore, osoby opiekujące się chorymi oraz personel medyczny pracujący z pacjentami podejrzewanymi o zakażenie koronawirusem.

 

 

Ważne!

Działa infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia 800 190 590, gdzie można uzyskać informacje dotyczące postępowania w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem.

 

 

Wojewoda zachodniopomorski Tomasz Hinc polecił zawiesić w całym regionie działalność:

 • placówek wsparcia dziennego,
 • centrów i klubów integracji społecznej,
 • dziennych domów i klubów seniora i środowiskowych domów samopomocy,
 • warsztatów terapii zajęciowej.

Czasowe zawieszenie działalności potrwa od 12 do 25 marca. Podstawą wydania polecenia wojewody są przepisy specustawy dotyczącej zapobiegnia i zwalczania COVID-19*

Ustawa z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

 

Wojewoda wydał również zarządzenie w sprawie zawieszenia organizowania imprez artystycznych i rozrywkowych na terenie  województwa zachodniopomorskiego.

 

Ma to na celu zapobieganie rozprzestrzeniania się koronawirusa.

 

Polecenie wojewody zachodniopomorskiego.pdf

Zarządzenie wojewody zachodniopomorskiego.pdf

 

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Myśliborzu apeluje

Ogranicz kontakty z Urzędem w związku z koronawirusem

 WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym spowodowanym przez koronawirusa Naczelnik Urzędu Skarbowego w Myśliborzu apeluje o ograniczenie, do niezbędnego minimum osobistych wizyt w budynku Urzędu Skarbowego.

Wobec powyższego zachęca się do składania wniosków o wydanie zaświadczenia między innymi o wysokości dochodu czy też o wysokości zaległości podatkowych za pomocą profilu zaufanego lub za pośrednictwem poczty.

Należy mieć na uwadze, że podstawą wydania zaświadczenia potwierdzającego uzyskany dochód w danym roku podatkowym jest złożenie zeznania podatkowego PIT-37 albo PIT-36 (wraz z załącznikiem PIT-ZG w przypadku uzyskania dochodów poza terytorium naszego kraju), co należy uczynić, aby otrzymać zaświadczenie.

Zaświadczenie zostanie wydane w terminie ustawowym tj. w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku a następnie przesłane na adres zamieszkania lub siedziby.

 

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości można kontaktować się telefonicznie pod nr: 95 747 7286 lub 957477288.

Wykrzyknik

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym, z dniem 11 marca, decyzją Burmistrza Barlinka Dariusza Zielińskiego, w Barlinku odwołuje się wszystkie zaplanowane imprezy kulturalne i sportowe. Nieczynne będzie również Kino Panorama. Decyzja ta obowiązuje aż do odwołania. Odwołane są także wszystkie zajęcia w organizowane w Barlineckim Ośrodku Kultury, w tym taneczne, wokalne, kreatywne, ceramiczne i plastyczne. Zawiesza się także działalność Europejskiego Centrum Spotkań. Do odwołania nie będą odbywały się tam spotkania stowarzyszeń i organizacji. Otwarta pozostaje Biblioteka Publiczna z uwagi na małą przepustowość. Rzadko bowiem zdarza się, aby w tym samym czasie, występowało tak duże skupisko osób. Na czas odwoływanych zajęć szkolnych, będzie więc możliwość wypożyczenia lektur, czy też nadrobienia dawno odkładanych „do przeczytania” książek. Nie będzie za to możliwości korzystania z czytelni i znajdujących się w bibliotece komputerów. Zgodnie z decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Muzeum Regionalne pozostaje otwarte, jednak prowadzić będzie działalność typowo naukową i organizacyjną, bez przyjmowania zwiedzających.

Tego samego dnia, odbyła się konferencja prasowa z udziałem premiera Mateusza Morawieckiego. Zadecydowano o zamknięciu od 16 marca do 25 marca wszystkich placówek oświatowych, w tym żłobków, przedszkoli, szkół i uczelni wyższych. W szkołach już od jutra nie będą odbywały się zajęcia. Ze względu na to, że niektórym rodzicom może być trudno zorganizować opiekę tak szybko, z dnia na dzień, to w dniu jutrzejszym i w piątek placówki będą otwarte. W klasach nauczyciele będą mogli pilnować dzieci - powiedział premier Mateusz Morawiecki.

O kolejnych postanowieniach, będziemy Państwa informować.

Obrazek - notes

3 marca 2020 r.

S P R A W O Z D A N I E

z przeprowadzonych konsultacji na temat zaopiniowania projektów statutów Sołectw Gminy Barlinek.

 

Na podstawie § 9 Uchwały Nr XIX/253/2016 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Barlinek (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z dnia 25 marca 2016 r. poz.1313) przedkładam sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych z mieszkańcami Sołectw Gminy Barlinek w celu zaopiniowania projektu uchwały Rady Miejskiej w Barlinku w sprawie projektu statutu Sołectw w Gminie Barlinek tj. Łubianka, Okunie, Dziedzice, Jarząbki,  zgodnie z § 1 uchwały Nr XVIII/108/2019 Rady Miejskiej w Barlinku   z dnia  30 października 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zaopiniowania projektów statutów sołectw Gminy Barlinek zmienionej uchwałą Nr XIX/126/2019 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia  28 listopada 2019 r. zmieniającej uchwałę w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zaopiniowania projektów statutów Gminy Barlinek.

 

 1. Konsultacje z mieszkańcami Sołectw Gminy Barlinek w celu zaopiniowania projektów uchwał Rady Miejskiej w Barlinku w sprawie projektu statutu Sołectw w Gminie Barlinek tj. Łubianka, Okunie, Dziedzice, Jarząbki.
 • Cel i przedmiot konsultacji:

Celem konsultacji było zaopiniowanie przez mieszkańców danego Sołectwa projektu uchwały Rady Miejskiej w Barlinku w sprawie projektu statutu Sołectwa w Gminie Barlinek.

 • Okres, zasięg i forma przeprowadzenia konsultacji:

Konsultacje społeczne przeprowadzone zostały  z mieszkańcami Sołectwa przez Sołtysa danego Sołectwa w terminie od 2 stycznia 2020 r. do 29 lutego 2020 r.  w trakcie zebrań wiejskich w Sołectwie w dniu ustalonym przez Sołtysa Sołectwa.

 • Uczestnicy konsultacji:

Uprawnionymi osobami do wzięcia udziału w konsultacjach byli mieszkańcy danego Sołectwa.

 

Ogłoszenia o przeprowadzeniu konsultacji społecznych ww. sprawach zostały zamieszczone w dniu 18 grudnia 2019  r. oraz w wyniku zmian ogłoszenia w dniu 8 stycznia 2020 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Barlinku, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Barlinku oraz na stronie internetowej www.barlinek.pl. Natomiast ww. ogłoszenia na tablicach ogłoszeń w poszczególnych Sołectwach zostało wywieszone przez Sołtysów Sołectw przynajmniej 7 dni przed wyznaczonym terminem zebrania wiejskiego. tj.

- w Sołectwie Łubianka w dniu 8 lutego 2020 r.,

- w Sołectwie Jarząbki w dniu 26 stycznia 2020 r.,

- w Sołectwie Dziedzice w dniu 21 stycznia 2020 r.,

- w Sołectwie Okunie w dniu 20 lutego 2020 r.

Osobami odpowiedzialnymi za przeprowadzenie konsultacji społecznych byli Sołtysi danego Sołectwa Gminy Barlinek.

Wyniki konsultacji w poszczególnych sołectwach przedstawiają się następująco:

 1. Zebranie Wiejskie Mieszkańców Sołectwa Łubianka w dniu 17 lutego 2020 r. podjęło uchwałę nr 2/2020 opiniując pozytywnie projekt uchwały Rady Miejskiej w Barlinku w sprawie projektu statutu Sołectwa Łubianka w Gminie Barlinek,
 2. Zebranie Wiejskie Mieszkańców Sołectwa Jarząbki w dniu 15 lutego 2020 r. podjęło uchwałę nr 1/2020 opiniując pozytywnie projekt uchwały Rady Miejskiej w Barlinku w sprawie projektu statutu Sołectwa Jarząbki w Gminie Barlinek,
 3. Zebranie Wiejskie Mieszkańców Sołectwa Dziedzice w dniu 28 stycznia 2020 r. podjęło uchwałę nr 1/2020 opiniując pozytywnie projekt uchwały Rady Miejskiej w Barlinku w sprawie projektu statutu Sołectwa Dziedzice w Gminie Barlinek,
 4. Zebranie Wiejskie Mieszkańców Sołectwa Okunie w dniu 27 lutego 2020 r. podjęło uchwałę nr 1/2020 opiniując pozytywnie projekt uchwały Rady Miejskiej w Barlinku w sprawie projektu statutu Sołectwa Okunie w Gminie Barlinek,

Mieszkańcy Sołectw określonych w od pkt. a) do d) nie wnieśli żadnych uwag, propozycji co do projektów uchwał Rady Miejskiej w Barlinku w sprawie projektów statutów Sołectw w Gminie Barlinek.

W związku z powyższym przedłożyłem propozycję projektów uchwał Radzie Miejskiej w Barlinku w sprawie statutów Sołectw Gminy Barlinek tj. Łubianka, Okunie, Dziedzice, Jarząbki w celu podjęcia decyzji.

 

Sporządziła:

Agnieszka Jaszczak - Kosińska

obrazek - recycling

UWAGA !!!

OD DNIA 1 MARCA 2020 r. W GMINIE BARLINEK SEGREGACJA ODPADÓW KOMUNALNYCH

JEST OBOWIĄZKOWA

 

Gmina Barlinek zawiadamia, że zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.) z dniem 1 marca 2020 r. w Gminie Barlinek wprowadzony został obowiązek selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych.

Na podstawie Uchwały Nr XXII/148/2020 Rady Miejskiej w Barlinku  dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty od dnia 1 marca 2020 r. obowiązują  nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych:

21 zł  - miesięcznie za jedną osobę zamieszkującą daną nieruchomość,

94 zł  - miesięcznie za gospodarstwo domowe w przypadku, gdy w gospodarstwie domowym zamieszkuje co najmniej 5 osób.

Zmiana stawki opłaty nie wiąże się z koniecznością składania nowej deklaracji przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych.

Właściciele domków jednorodzinnych gromadzący bioodpady w przydomowym kompostowniku mogą zgłaszać się do Urzędu Miejskiego w Barlinku (pokój nr 2) celem złożenia nowej deklaracji i skorzystać ze zniżki w opłacie w wysokości:

 -  2  zł od osoby,

-  10 zł od gospodarstwa domowego.

Dla nieruchomości niezamieszkałych istnieje obowiązek złożenia deklaracji według nowych zasad!!!

Jeżeli właściciele nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych nie wypełniają obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ulega podwyższeniu razy dwa.

Worki do segregacji można pobrać w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej  Sp. z o.o. przy ul. Szpitalnej 4 w Barlinku.

 

Uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Podkategorie