Zdjęcie pracowników Poczty Polskiej

17 października 2019 obchodzone jest święto Poczty Polskiej. W związku z tym  Burmistrz Barlinka Dariusz Zieliński oraz Przewodniczący Rady Miejskiej Mariusz Maciejewski odwiedzili barlinecki Urząd Pocztowy. Przekazali na ręce wszystkich pracowników podziękowania za codzienną pracę, która jest ważną służbą społeczną. Były także życzenia pomyślności w życiu osobistym, satysfakcji z pełnionych obowiązków zawodowych i dużo zdrowia.

Wszystkim pocztowcom z okazji ich święta składamy serdeczne życzenia i podziękowania za pracę dla naszej społeczności.

Zdjęcie ratowników

Obchodzony 13 października Dzień Ratownictwa Medycznego stwarza doskonałą możliwość do złożenia wizyty i życzeń wszystkim ratownikom medycznym. Z tej okazji Burmistrz  Barlinka Dariusz Zieliński oraz Przewodniczący Rady Miejskiej Mariusz Maciejewski odwiedzili barlineckich ratowników. Burmistrz Barlinka i Przewodniczący Rady Miejskiej złożyli najserdeczniejsze życzenia oraz podziękowania za okazywaną ofiarność w pracy ma rzecz ratowania życia i zdrowia drugiego człowieka. Życzyli także satysfakcji z pełnienia tej trudnej misji oraz wszelakiej pomyślności w życiu prywatnym.

flagi Polski i Francji

W dniach 12 – 13 października 2019 roku w naszym mieście partnerskim Courrières we Francji odbyło się spotkanie miast partnerskich. W którym udział wzięli: Burmistrz Barlinka Dariusz Zieliński, Przewodniczący Rady Miejskiej Mariusz Maciejewski oraz inspektor ds. współpracy zagranicznej Magdalena Walaszczyk. Spotkanie miało na celu podsumowanie dotychczasowego partnerstwa oraz wytyczenie celów na kolejne lata. Punktem kulminacyjnym spotkania było odśpiewanie hymnów narodowych wraz z uroczystym odsłonięciem pamiątkowej tablicy przed Ratuszem oraz wystawa poświęcona miastom partnerskim zorganizowana przez stowarzyszenie historyczne.

Współpraca pomiędzy Courrières i Barlinkiem rozpoczęła się 04.06.1998 roku, wraz z podpisaniem aktu o partnerstwie. Od początku najważniejszym punktem współpracy była wymiana młodzieży i tak też jest do dziś. Regularnie spotykają się także przedstawiciele miasta oraz radni, celem wymiany doświadczeń.

Miastami partnerskimi Courrières oprócz Barlinka są także: Weissenthurm (Niemcy), Mittweida (Niemcy), Aleysham (Wielka Brytania).

 

Burmistrz Barlinka zaprasza stomatologów z terenu Gminy Barlinek do współpracy przy zwiększaniu dostępności opieki stomatologicznej dla dzieci i młodzieży w szkołach.
Współpraca obejmować ma realizację postanowień art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 r., o opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz. U. z 2019 r. poz. 1078).
   

Ustawa zakłada zwiększenie dostępności dzieci i młodzieży do świadczeń stomatologicznych udzielanych w gabinetach dentystycznych oraz objęcie jak najliczniejszej grupy dzieci i młodzieży efektywną opieką stomatologiczną oraz działaniami edukacyjnymi w zakresie zdrowia jamy ustnej.                                                      
Realizatorem programu może zostać lekarz dentysta spełniający wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie art. 31 d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373 ze zm.), w części dotyczącej warunków realizacji świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży z wyłączeniem świadczeń ortodoncji, z którym Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej albo który jest zatrudniony lub wykonuje zawód u świadczeniodawcy, z którym NFZ zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.                          

                       
Lekarz dentysta sprawujący opiekę stomatologiczną nad uczniami będzie wykonywał:
• świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia,
• profilaktyczne świadczenia stomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 19 roku życia, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 31 d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w części dotyczącej wykazu świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży, z wyłączeniem świadczeń ortodoncji.                                                             
Świadczenie będzie obejmowało dzieci i młodzież ze szkół podstawowych:
1. Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Barlinku, ul. Jeziorna 12,        
2. Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Henryka Sienkiewicza w Barlinku, ul. Kombatantów 3,
3. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Mostkowie.                                                     
dla których organem prowadzącym jest Gmina Barlinek. 
Liczba placówek objętych świadczeniem zostanie ustalona w ramach zawartego porozumienia między organem a lekarzem stomatologiem.                                                      
Realizacja zadania będzie odbywała się w gabinecie stomatologicznym podmiotu, który zawrze porozumienie z gminą na świadczenie usług ogólnostomatologicznych.                                
Opieka zdrowotna nad uczniami jest finansowana ze środków ujętych w planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia. Kwota zobowiązania Funduszu wobec świadczeniodawcy w zakresie leczenia uczniów jest zmienna i dostosowana do potrzeb zdrowotnych ucznia.
Wykaz świadczeń ogólnostomatologicznych zawarty jest w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1199).                                                   
Dodatkowe informacje można uzyskać w referacie Oświaty, Sportu, Kultury i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Barlinku, ul. Niepodległości 20, pokój 17, nr tel. 95 7465 592.
Wstępne deklaracje współpracy należy składać w Urzędzie Miejskim w Barlinku, ul. Niepodległości 20, do dnia 31 października 2019 r.

Barlinek, 16 październik 2019 r.

Burmistrz Barlinka

  Dariusz Zieliński

 

certyfikat

3 października 2019 roku w Lipianach odbyły się uroczystości z okazji jubileuszu 40.  Światowego Dnia Turystyki. Jubileusz został zorganizowany przez Zachodniopomorską Regionalną Organizację Turystyczna  (ZROT), Starostwo Powiatowe w Pyrzycach i Gminę Lipiany. Święto turystyki to znakomita okazja do wręczenia nagród dla tych którzy w dziedzinie turystyki wyraźnie się wyróżniają. Barlinek otrzymał Certyfikat za najlepszy produkt turystyczny Pomorza Zachodniego w roku 2019.

Konsekwencja realizacji turystycznej marki Barlinka została doceniona przez specjalistów branży turystycznej. Podkreślono również dobrze funkcjonującą i wciąż rozwijającą się bazę noclegową, gastronomiczną i infrastrukturę turystyczną miasta oraz świetnie promującą Barlinek imprezę – Mistrzostwa Polski i Europy Nordic Walking. Nagrodę wręczył Prezes ZROT Damian Greś.

Certyfikat odebrał zastępca Burmistrza Barlinka Krzysztof Paszek i Pełnomocnik Burmistrza Barlinka ds. nordic walking Katarzyna Mielcarek.

 

Podkategorie