Spotkanie z seniorami w ratuszu

W ubiegłym tygodniu w Ratuszu Miejskim burmistrz Barlinka Dariusz Zieliński spotkał się z przedstawicielami organizacji pozarządowych skupiających głównie barlineckich seniorów. Dyskutowano na temat powołania Rady Seniorów oraz prozdrowotnych programów profilaktycznych w zakresie szczepień przeciwko grypie dla seniorów w grupie wiekowej 65+.

W spotkaniu wzięli udział również przedstawiciele Szpitala – Prezes Arkadiusz Cysek oraz Izabela Napieracz – Trzosek – kierownik Dziennego Domu Rehabilitacji i Terapii, którzy przedstawili aktualną ofertę Szpitala w zakresie prowadzonych usług medycznych.

 

Barlinek - nowy budynek wielorodzinny

Szanowni Państwo!

Wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkaniowym naszych mieszkańców, Gmina Barlinek wraz z Barlineckim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Barlinku przystąpiła do budowy budynku wielorodzinnego w Barlinku przy ul. 11 Listopada 14. Łącznie 20 rodzin znajdzie tutaj nowy dom. Wszystkie mieszkania realizowane są „pod klucz”. Do dyspozycji nowych lokatorów oddany będzie również plac zabaw, boksy śmietnikowe, parkingi i utwardzone ciągi piesze. Orientacyjna stawka czynszu za  m2 wynosi 5,46 zł. Przyszły najemca zobowiązany zostanie również do wpłaty kaucji w kwocie równej 12-krotności miesięcznego czynszu. Zasiedlenie planowane jest na miesiąc sierpień 2017 r.

Lokatorzy mieszkań komunalnych w Barlinku mają możliwość zamiany zajmowanych dotychczas lokali na nowe mieszkania w nowo budowanym budynku na Górnym Tarasie. Budynek mieszkalny zaprojektowano jako obiekt podpiwniczony i  czterokondygnacyjny (trzypiętrowy). Dla wszystkich mieszkań zlokalizowanych na I, II i III piętrze zapewniono balkon. W budynku, na poziomie piwnic zaprojektowano komórki lokatorskie przynależne do mieszkań, wózkownie, pomieszczenia na rowery i pomieszczenie techniczne.

Zamiana na nowy lokal to propozycja dla tzw. „solidnych” najemców, którzy chcą poprawić swoje warunki lokalowe. Oznacza to, że na nowe „M” szanse mają najemcy lokali komunalnych, którzy wywiązują się ze swoich lokatorskich obowiązków, dbają o stan techniczny lokalu, regularnie płacą czynsz, nie są uciążliwymi sąsiadami. Przy weryfikacji wniosków analizowana będzie również sytuacja dochodowa wnioskodawców i osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym. Po przeprowadzce z obecnie zajmowanego mieszkania, pozostawiony lokal powinien być gotowy do natychmiastowego zasiedlenia, gdyż wykorzystywany będzie przez Gminę na lokale socjalne.

Osoby zainteresowane zamianą lokalu powinny wypełnić wniosek o zamianę. Wnioski wraz z wymaganymi drukami można pobrać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Barlinku.

 

Dodatkowych informacji udzielą Państwu:

1)   Urząd Miejski w Barlinku:
- p. Urszula Rudnicka, pokój nr 26, tel. 95 7465 581

 

2)   Barlineckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego:
- p. Szymon Kowalczyk, pokój nr 9, tel. 95 7462 348
- p. Helena Buczyńska, pokój nr 7, tel. 95 7462 348.

        

Wypełnione wnioski należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Barlinku ul. Niepodległości 20 (Biuro Obsługi Klienta – parter).  Termin składnia dokumentów mija 31 marca 2017 r. Decyzje odnośnie zamiany zostaną ogłoszone do 30 czerwca 2017 r.

 

 

Nowy budynek wielorodzinny w Barlinku

Młodzieżowa Rada - element ozdobny strony

Zapraszamy młodzież szkół gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych do aktywnego udziału w  wyborach do Młodzieżowej Rady Miasta Barlinka III Kadencji !

 

Bycie radnym to nauka demokracji i samorządności, a także możliwość wpływania na kształt życia młodych ludzi w Barlinku. Dla młodzieży jest to wyzwanie, ale i szansa na realizację wielu pomysłów. Udział w pracach MRM Barlinka to zadanie odpowiedzialne i zaszczytne, reprezentuje się przecież koleżanki i kolegów ze swojej szkoły.    

 

ZARZĄDZENIE WYBORÓW

W dniu 27 lutego 2017 roku, na podstawie § 37 Statutu Młodzieżowej Rady Miasta Barlinka, będącej załącznikiem do Uchwały Nr XXXII/287/2012 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 26.04.2012 r. Burmistrz Barlinka zarządza wybory do Młodzieżowej Rady Miasta Barlinka III kadencji na dzień 23 marca 2017 roku (czwartek) w godzinach 9.00 – 14.00.

 

OKRĘGI I MANDATY

Na podstawie § 14 ust.3 i § 38 Statutu Młodzieżowej Rady Miasta Barlinka, będącej załącznikiem do Uchwały Nr XXXII/287/2012 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 26.04.2012 r. w skład Rady wchodzi po czterech przedstawicieli szkół gimnazjalnych i do ośmiu przedstawicieli zespołu szkół ponadgimnazjalnych w Gminie Barlinek. Miasto Barlinek dzieli się na 4 Okręgi Wyborcze, którymi są szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne.
Łącznie szkołom gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym przysługuje 20 mandatów:

po cztery mandaty:

 • Publiczne Gimnazjum Nr 1, im. Bohaterów Westerplatte w Barlinku.
 • Publiczne Gimnazjum Nr 2, im. Mikołaja Kopernika w Barlinku,
 • Gimnazjum dla Dorosłych w Barlinku.

osiem mandatów:

 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. kpt. hm. Andrzeja Romockiego „Morro” w Barlinku.
   

OBWODOWE KOMISJE WYBORCZE

Na podstawie § 40 Statutu Młodzieżowej Rady Miasta Barlinka, będącej załącznikiem do Uchwały Nr XXXII/287/2012 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 26.04.2012 r. za przeprowadzenie wyborów w danym Okręgu Wyborczym, a zatem w danej szkole, odpowiada Obwodowa Komisja Wyborcza powołana przez samorząd szkolny. Skład osobowy Obwodowej Komisji Wyborczej oraz jej Przewodniczącego i sekretarza ustala samorząd szkolny. Powołanie komisji w formie uchwały Samorządu Szkolnego określający skład osobowy Obwodowej Komisji Wyborczej z zaznaczeniem funkcji Przewodniczącego i sekretarza, samorząd szkolny składa na piśmie w terminie do 07 marca  2017 r. do Burmistrza Barlinka. Referat Oświaty, Sportu, Kultury i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Barlinku – pok.17.

 

WYKAZ OKRĘGÓW WYBORCZYCH
Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do Młodzieżowej Rady Miasta Barlinka II kadencji:

Numer

Okręgu
Wyborczego

Obwód wyborczy
Szkoła
Liczba członków Obwodowych Komisji Wyborczych Liczba mandatów
1 Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Bohaterów Westerplatte
w Barlinku
5 4
2 Publiczne Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika
w Barlinku
5 4
3 Gimnazjum dla Dorosłych
w Barlinku
5 4
4 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. kpt. hm. Andrzeja Romockiego "Morro"
w Barlinku
7 8

 

UWAGA KANDYDACI
DO MŁODZIEŻOWEJ RADY MIASTA BARLINKA!!!!

Należy zgłaszać się do  Obwodowej Komisji Wyborczej ze swojej szkoły po listy poparcia, które  wraz z 30. podpisami uczniów szkoły i programem wyborczym kandydata należy zwrócić komisji wyborczej do dnia 16 marca 2017 roku  

 

KALENDARZ WYBORCZY

L.p. OKREŚLENIE CZYNNOŚCI WYBORCZYCH TERMIN
1 Ogłoszenie wyborów do Młodzieżowej Rady Miasta przez Burmistrza Barlinka. 27.02.2017
2 Powiadomienie szkół gimnazjalnych i szkoły ponadgimnazjalnej o zarządzeniu wyborów. 28.02.2017
3 Zgłaszanie kandydatów do składu Obwodowych Komisji Wyborczych w poszczególnych okręgach. do 06.03.2017
4 Powołanie obwodowych komisji wyborczych na podstawie uchwał Rad Samorządów Uczniowskich. 07.03.2017
5 Ogłoszenie składu Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do Młodzieżowej Rady Miasta Barlinka. 08.03.2017
6 Przyjmowanie zgłoszeń kandydatów do Młodzieżowej Rady Miasta popartej, co najmniej 30 podpisami uczniów danej szkoły. 16.03.2017
7 Zamknięcie list kandydatów w poszczególnych komisjach obwodowych i przekazanie ich Burmistrzowi Barlinka. 17.03.2017
8 Ogłoszenie przez Burmistrza Barlinka listy kandydatów do Młodzieżowej Rady Miasta w danych okręgach. 20.03.2017
9 Przygotowanie lokali, spisów wyborców i opieczętowanych kart do głosowania. do 22.03.2017
10 Głosowanie (9.00 - 14.00). 23.03.2017 (czwartek)

 

ZADANIA OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH

 • Ogłoszenie wyborów w szkole, poinformowanie uczniów o pobieraniu kart poparcia na kandydatów, zasadach głosowania i kandydowania oraz udostępnienie ordynacji,
 • Wydanie list do zbierania głosów poparcia przyszłym kandydatom - sporządzenie list osób, które kandydują oraz zliczenie głosów poparcia,
 • Ogłoszenie ostatecznej listy kandydatów na radnych ze szkoły,
 • Przekazanie ostatecznej listy kandydatów wraz z listami ich poparcia w dniu 17 marca 2017 roku Burmistrzowi Barlinka,
 • Przygotowanie lokali, spisów wyborców i opieczętowanych kart do głosowania,
 • Przeprowadzenie i nadzór nad głosowaniem w dniu 23 marca  2017 r. (czwartek), w godz.9.00-14.00, zliczenie głosów oddanych na poszczególnych kandydatów, sporządzenie protokółu z wyborów w okręgu.
 • Przekazanie protokółu z wyboru w okręgu Burmistrzowi Barlinka.

 

OGŁOSZENIE LISTY RADNYCH

Burmistrz Barlinka na podstawie protokółów przekazanych przez Obwodowe Komisje Wyborcze o wynikach wyborów w okręgach, sporządza protokół ogólny zawierający informacje o wynikach głosowania we wszystkich okręgach wyborczych. Protokół zawiera w szczególności nazwiska i imiona wybranych członków Rady wraz z nazwami okręgów wyborczych. Burmistrz Barlinka przekazuje protokół Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Barlinku. Wyniki wyborów zamieszcza się na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Barlinku.

 

Pliki do pobrania:

 1. Ogłoszenie wyborów do MRM Barlinka
 2. Kalendarz wyborczy
 3. Wzór listy poparcia
 4. Oświadczenie kandydata
 5. Oświadczenie rodzica

 

Zdzisław Kik
Kierownik Referatu Oświaty,
Sportu, Kultury i Spraw Społecznych
Urzędu Miejskiego w Barlinku

Element ozdobny

W bieżącym roku Gmina Barlinek zamierza zrealizować przebudowę ulic Zielnej, Podgórnej i części ulicy Kopernika w granicach istniejących pasów drogowych.
Zakres zadania obejmuje także wymianę sieci wodociągowej oraz budowę kolektora deszczowego  z separatorem. Obecnie jesteśmy na etapie postępowania przetargowego, które powinno wyłonić wykonawcę tego zadania. Rozpoczęcie prac planowane jest na początek maja a zakończenie pod koniec bieżącego roku. Inwestycja znajduje się na liście rezerwowej projektów przewidzianych do dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na Lata 2016- 2019.

 

Jak już wcześniej informowaliśmy przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Zielnej jest drugim etapem projektu pod nazwą „Budowa kanalizacji deszczowej w Barlinku”. W ramach pierwszego etapu została wykonana sieć kanalizacji deszczowej w ul. Flukowskiego. Całość zadania jest w 85% finansowana z funduszy europejskich.

 

Kanalizacja deszczowa w ul. Zielnej jest kluczowym odcinkiem sieci. Tu spływają wody deszczowe z naturalnej grawitacyjnej zlewni, obejmującej obszar zamieszkały przez ponad 2 tys. mieszkańców (w tym osiedla „Zydlung”, „Osiedla szkolnego”, ul. Szosowej i Przemysłowej). Przepełnienie kanalizacji deszczowej przy ulicy Zielnej podczas szczególnie obfitych opadów atmosferycznych skutkuje wieloma problemami, w tym zalewaniem posesji i pasa drogowego, przedostawaniem się wody do piwnic, cofaniem się ścieków z kanalizacji ogólnospławnej oraz wylewanie się ścieków sanitarnych w domach.  Rozwiązanie problemu wód deszczowych w ul. Zielnej jest więc istotne dla poprawy warunków życia mieszkańców, czy warunków drogowych w tej części miasta. Jednak inwestycja ma również ogromne znaczenie dla dalszego rozwoju miasta, umożliwiając podłączanie kolejnych zlewni i dalszą urbanizację obecnie niezabudowanych terenów położonych w obrębie ulic: Szosowa, Moniuszki, M. Skłodowskiej-Curie i Kombatantów.

 

Mapy pokazują nową organizację ruchu po zakończeniu prac inwestycyjnych.

 

mapa - ul. Zielna

mapa - ul. Podgórna

mapa - ul. Kopernika

 

Loga sponsorskie dofinansowania

 

Rozdanie Pereł i Perełek Barlinka - nagród lokalnych

Na tegorocznej uroczystości podsumowania roku turystycznego’2016 nagrody i wyróżnienia - Perły i Perełki Turystyczne otrzymali:


PERŁY TURYSTYCZNE
Teresa i Jerzy Bitel Pensjonat „Leśny Dom” - za zwiększenie atrakcyjności oferty noclegowej Barlinka, poprzez otwarcie nowego obiektu noclegowego o wysokim standardzie

PEREŁKI TURYSTYCZNE
Stowarzyszenie Przyjaciół Dziedzic - za stworzenie atrakcyjnej oferty turystycznej poprzez rozbudowanie ekspozycji Muzeum Woldenberczyków i Wsi Dziedzice oraz organizację warsztatów historycznych i warsztatów kulinarnych „Smaki dzieciństwa”
Adam Land Land Restaurant - za zwiększenie atrakcyjności oferty usług gastronomicznych w Barlinku poprzez otwarcie Land Restaurant
Hanna i Ryszard Diaków Gospodarstwo Agroturystyczne „Zachód Słońca” - za promocję usług noclegowych Gminy Barlinek poprzez zwycięstwo w konkursie „Kwatera na Medal 2016”
Waldemar Filipiuk Wypożyczalnia Sprzętu Wodnego „Katamaran” - za stworzenie atrakcyjnej oferty rekreacji na Jeziorze Barlineckim
Promocjone.com Spółdzielnia Socjalna - za stworzenie atrakcyjnej oferty pamiątkarskiej o Barlinku i okolicy


Były również wyróżnienia. Otrzymali je:

Grupa Nieformalna „Włoczykijki” Justyna Budzyn i Agnieszka Nikoliszyn Granatowska - za zorganizowanie Festiwalu Podróżniczego „Włóczykijki”
Maria Rosół – za wdrażanie turystycznej marki Barlinka Europejskiej Stolicy Nordic Walking poprzez organizowanie cotygodniowych spacerków nordic walking
Barlinecka Grupa Malarska „W Kręgu Sztuki” - za promocję miasta poprzez udział w wielu prezentacjach, wystawach artystycznych i stoiskach targowych atrakcji Barlinka

 

Podkategorie