Inwestycje gminne w trakcie realizacji

12 września br. przekazano wykonawcom wyłonionym w przetargach tereny pod: budowę drogi gminnej na odcinku Równo – Laskówko i przebudowę drogi w Starej Dziedzinie. Obie inwestycje są dofinansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Gmina Barlinek uzyskała dofinansowanie w maksymalnej kwocie 3 mln zł w całym okresie programowania. Oprócz wspomnianych inwestycji drogowych w 2017 r. wykonane zostaną drogi w Mostkowie i do Nowej Dziedziny.
Droga Równo – Laskówko to aktualnie droga tłuczniowa o długości 2,9 km. W ramach inwestycji zostanie wykonana nawierzchnia bitumiczna o szerokości 3,5 m z poszerzeniami do 5 m w miejscach tzw. mijanek. Początek inwestycji stanowi skrzyżowanie w Równie przy świetlicy wiejskiej i przystanku autobusowym, które zostanie również przebudowane. Wykonawcą budowy jest firma Eurovia Polska S.A. oddział w Gorzowie Wlkp. Termin zakończenia prac planowany jest do 30 listopada 2016 r. Wartość inwestycji zgodnie z ofertą przetargową 1.424.627,00 zł.

Przebudowa drogi gruntowej w Starej Dziedzinie o długości 0,8 km polegać będzie na wykonaniu pełnej konstrukcji drogi z nawierzchnią bitumiczną. Projektowana szerokość jezdni to 3,5 m z poszerzeniami do 5 m w miejscach tzw. mijanek. Wykonawcą przebudowy jest firma Maldrobud Sp. z o.o. w Myśliborzu. Termin zakończenia prac planowany jest do 30 listopada 2016 r. Wartość inwestycji zgodnie z ofertą przetargową 633.830,07 zł.

droga gminna

 

Trwają prace w Barlinku przy przebudowie ulicy Sienkiewicza wraz z przebudową kanalizacji deszczowej w ulicach Słowackiego i Pełczyckiej. Ulica Sienkiewicza o długości 250 m wykonana będzie z kostki betonowej, jednostronnego chodnika, kanalizacji deszczowej oraz miejsc postojowych. W ramach inwestycji planowane jest wykonanie 10. miejsc parkingowych przed budynkiem dawnego hotelu pielęgniarek. Wykonawcą przebudowy jest firma Madex Sp. z o.o. w Barlinku. Termin zakończenia prac planowany jest do 30 października 2016 r. Wartość inwestycji zgodnie z ofertą przetargową 505.517,52 zł. Zadanie finansowane jest z budżetu gminy Barlinek.

przebudowa ul. Sienkiewicza

 

Zgodnie z decyzją Rady Miejskiej z czerwca br. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Barlinku rozpoczęło ostatni etap utwardzenia alejek na cmentarzu komunalnym w Barlinku przy ul. Gorzowskiej. Prace polegać będą na wykonaniu podbudowy, okrawężnikowaniu i położeniu kostki betonowej o powierzchni 950 m2. Termin zakończenia prac planowany jest do 15 października 2016 r. Wartość inwestycji zgodnie z ofertą przetargową 149.900,00 zł. Zadanie finansowane jest z budżetu gminy Barlinek.

utwardzanie alejek na cmentarzu komunalnym

utwardzanie alejek na cmentarzu komunalnym

 

W Rychnowie trwają prace przy budowie boiska wielofunkcyjnego. Na dzień dzisiejszy zakończone zostały roboty rozbiórkowe w zakresie rozebrania ogrodzenia, chodników i krawężników. Zakończono również roboty przygotowawcze w zakresie robót pomiarowych oraz roboty ziemne w zakresie zagęszczenia i profilowania podłoża. Wykonawca wykonał w 49% roboty związane z drenażem i kanalizacją deszczową na boisku. Dokonano zagęszczenia warstwy odsączającej, poprowadzono kanały z rur, zamontowano studzienki kanalizacyjne, przygotowano podbudowę pod nawierzchnię poliuretanową w 58%. Częściowo zamontowano ogrodzenie boiska (63%). Wykonawcą budowy jest firma K. Pakiet z Myśliborza. Termin zakończenia prac planowany jest do 31 października 2016 r. Wartość inwestycji zgodnie z ofertą przetargową 361.424,40 zł. Zadanie finansowane jest z budżetu gminy Barlinek.

budowa boiska w Rychnowie

budowa boiska w Rychnowie

 

Przy ulicy 11 Listopada 14 w Barlinku trwa budowa dwóch segmentów budynku „A” tj. 20. mieszkań o łącznej powierzchni ponad 1.000 m2. Gmina Barlinek uzyskała dofinansowanie dla tej inwestycji z Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 1.447.236, 51 zł. Zadanie realizowane jest przez Barlineckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego. Przewidywane koszty budowy wynoszą 3.618.091,28 zł. Wykonawcą budowy jest firma JPG Sp. o.o. z Rychnowa. Termin zakończenia prac planowany jest II połowę 2017 r.

budowa budynku na ul. 11 Listopada 14


UM Barlinek

Debata w sprawie seniorów

Za nami debata o sprawach seniorów. To inicjatywa Szczecińskiej Fundacji Talent-Promocja-Postęp przygotowująca środowisko senioralne w Gminie do powstania barlineckiej Rady Seniorów. Przedsięwzięcie współfinansowane jest ze środków Rządowego Programu na Rzecz Społecznej Aktywności Osób Starszych na lata 2014-2020. Na debatę przybyły osoby 60+, aktywne społecznie od lat. Przybył też Burmistrz Dariusz Zieliński. 

Cykl debat toczy się przez powiat myśliborski. W Barlinku nie było dyskutowania o zasadności Rad Seniorów. Wiadomo, że to cenna inicjatywa i władze lokalne chcą, żeby powstała. Uczestnicy, a właściwie uczestniczki debaty, bo znowu w większości przybyły kobiety, od razu wypunktowały problemy. Kropkę nad i postawią po szkoleniach, na które zapisały się ochoczo.

Oto zagadnienia zgłoszone do dalszych prac - także w ramach nadchodzących szkoleń:

  1. Uaktywnianie osób 60+, zwłaszcza tych, które nie mają odwagi do uczestniczenia w działaniach grupowych. Wiele osób chciałoby, ale nie potrafi, przekroczyć „drzwi nowości”.
  2. Uwzględnienie w perspektywicznych planach Rady Miasta poprawy jakości chodników i ulic dla wygody i poczucia estetyki osób starszych i niepełnosprawnych. Zwłaszcza boczne uliczki.
  3. Zbudowanie programu współpracy z osobami młodymi, którzy pomagaliby niepełnosprawnym seniorom w korzystaniu z żywności PKPS-u. Brak rąk do pracy do wyładowania towaru i dostaw do osób z trudnościami w poruszaniu się.Wolontariusze, jeśli przychodzą, to się zniechęcają. A rąk do pracy potrzeba na stałe.
  4. Nawiązanie współpracy z Radą Młodzieżową przy UMiG i stworzenie wolontariatu.
  5. Nawiązanie dialogu ze szkołami, Radą Miejską, Radą Starostwa Powiatowego w celu dotarcia do młodych osób. Poprośmy osoby mające kontakt z młodzieżą, by pomogły w nawiązaniu relacji: straszy – młody. Chcemy być zauważani na co dzień, choć mamy swoje lata, nie znaczy, że nie myślimy jak młodzi ludzie.
  6. Rozwinięcie współpracy międzypokoleniowej – my dla młodych, młodzi dla seniorów.
  7. Wypracowanie metod pozyskiwania seniorów-liderów, do „przejmowania pałeczki” w pracach na rzecz seniorów. Wspieranie obecnych liderów - sami nie dadzą rady. Szkolenie tych, którzy by chcieli, ale nie wiedzą jak.
  8. Tworzenie grup wsparcia dla seniorów z udziałem: psychologa, socjologa, policjanta i innych gości. Chodzi o spotkania grupowe, systematyczne, żeby przyzwyczaić i ośmielić nieobecnych dzisiaj w życiu społecznym seniorów do bycia pośród innych. Warto rozmawiać, słuchać, wymieniać poglądy i wciąż się uczyć, wtedy życie na starość będzie weselsze, przyjemniejsze, bezpieczniejsze.
  9. PODSUMOWANIE – nie chodzi nam o akcyjne działania, raz i koniec. Tyko cykliczna, systematyczna praca z osobami starszymi ma sens. Musimy mieć stałe miejsce, przestrzeń i czas, żeby się przyzwyczaić, ośmielić, mieć poczucie bezpieczeństwa i niezmienności. Tego właśnie wymaga nasz wiek.

Debata trwała 2 godziny. To cenny czas, podczas którego można było zaobserwować na sali błysk w oku, energię i chęć do działania. Widać było też obawy, czy dam radę, czy znajdę czas, by zaangażować się w pracę na rzecz moich lokalnych seniorów - sąsiadów. To wątpliwości znane każdemu, kto lubi i chce działać. W takich sytuacjach warto wesprzeć się siłą dobrze zbudowanego zespołu. Między innymi o tym seniorzy dowiedzą się na październikowych szkoleniach organizowanych przez Szczecińską Fundację Talent-Promocja-Postęp.


-- Pozdrawiam Urszula Rupnik

 

Spotkanie burmistrza z przedstawicielami BTBS i PGK

8 września br. w Kancelarii Notarialnej Andrzeja Wolskiego, Burmistrz Barlinka Dariusz Zieliński, Prezes Barlineckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Elżbieta Walczyńska i Prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Zbigniew Blezień podpisali porozumienie, którego efektem będzie przeniesienie siedziby Spółki Barlineckiego TBS do budynku dawnej przychodni zdrowia, który dotychczas był własnością Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Barlinku. Natomiast pomieszczenia obecnie zajmowane przez Towarzystwo zostaną zaadaptowane na potrzeby PGK. Po dokonaniu inwestycji oraz wyposażeniu nieruchomości w odpowiednią infrastrukturę zaspokojone zostaną potrzeby Spółek w sferze warunków pracy jak również lepszej jakości usług świadczonych na rzecz mieszkańców gminy.

Porozumienie mogło być podpisane po podjęciu Uchwały Nr XXV/290/2016 Rady Miejskiej w Barlinku z 25 sierpnia br. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie trójstronnego porozumienia pomiędzy Gminą Barlinek, Barlineckim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Spółką z o.o. a Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Spółką z o.o. w Barlinku, na mocy którego  Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sprzeda Barlineckiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznemu nieruchomość składającą się z budynków biurowo- usługowych wraz z prawem użytkowania wieczystego działki gruntu 646 obręb 2 położonej przy ul. Szpitalnej 4. Kwotę należną Przedsiębiorstwu tytułem sprzedaży ww. nieruchomości ureguluje Gmina Barlinek w formie konwersji przyszłych zobowiązań, w tym również w formie nieruchomości.

 

Moment przekazania chleba

03 września w Barlinku odbyło się tegoroczne Święto Plonów - Dożynki Gminne. Po Mszy Świętej, która odbyła się w kościele pw. NSNMP władze miasta, rolnicy z wieńcami dożynkowymi oraz mieszkańcy Barlinka przeszli korowodem na teren boiska sportowego przy dawnym Ekonomiku, gdzie odbyła się dalsza część uroczystości.
Starostami święta byli Państwo Iwona Dwojewska oraz Tadeusz Brocki, którzy na ręce Burmistrza Dariusza Zielińskiego przekazali chleb wypieczony z ziaren tegorocznych zbóż..

 

Konkurs na wieńce dożynkowe:
I miejsce – sołectwo Płonno
II miejsce – sołectwo Mostkowo
III miejsce – sołectwo Stara Dziedzina
IV miejsce – sołectwo Moczkowo.

Konkurs na najlepszy sernik:
I miejsce Krzynka
II miejsce – Równo
III miejsce – Lutówko.

Konkurs na rzut wałkiem:
I miejsce – Agnieszka Sawicka 24,00 m
II miejsce – Małgorzata Wilk 19,00 m
III miejsce – Joanna Wacławiak 17,60 m
Rzut kaloszem
I miejsce – Andrzej Frontczak 22,50 m
II miejsce – Mariusz Maciejewski 18,70 m
III miejsce – Radosław Łapsza 18,20 m
„Strongman”
I miejsce – Waldemar Chudy
II miejsce – Oskar Fryś
III miejsce – Dawid Surmacz

 

W części artystycznej Dożynek Gminnych wystąpili: Anna i Romuald Spychalscy, CamaSutra, No Problem, Barlinecki Uniwersytet Trzeciego Wieku oraz Sonata.

 

Sponsorzy – HaCon, Gaspol Energy, Nadleśnictwo Barlinek, Marketing PHU Tadeusz Niewiadomski, AdRem, GBS Bank, PHU G. Bochman, Metpol, Piekarnia T.W. Boratyn.

 

Burmistrz przyjął seniorów

Dnia 30 sierpnia 2016 roku w Urzędzie Miejskim w Barlinku odbyło się spotkanie poświęcone organizacji tegorocznych obchodów Dni Seniora, które zaplanowane zostały na dzień 21. października. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele organizacji i stowarzyszeń barlineckich, a mianowicie: Polski Komitet Pomocy Społecznej, Klub Seniora „Złota strzecha”, Związek Sybiraków, Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów oraz Barlinecki Ośrodek Kultury.

Dyskutowano także na temat programu szczepień przeciw grypie dla seniorów „65+”. W 2017 r. zgodnie z programem szczepień finansowane będzie z budżetu gminy. Osoby zainteresowane szczepieniami zostaną zgłoszone przez organizacje seniorów.

Ponadto Burmistrz Barlinka przekazał informację na temat projektu pn. „Rady ds. Seniorów w powiecie myśliborskim” organizowanego przez Szczecińską Fundację Talent Promocja Postęp. Jest to projekt, który będzie realizowany w powiecie myśliborskim w okresie od lipca do grudnia 2016 r. i ma na celu wzmacnianie postaw partycypacyjnych wśród osób powyżej 60 roku życia. W ramach projektu będą prowadzone działania wspierające budowanie reprezentacji osób starszych w lokalnych środowiskach. Pierwsza debata odbędzie się już  8 września w Centrum Edukacyjnym „Dydaktyk” na ul. Szosowej 2.

 

Podkategorie