moment podpisania umowy

W dniu 20 kwietnia 2018 r. Burmistrz Barlinka Dariusz Zieliński podpisał umowę z firmą Pana Sebastiana Owczarz na wykonanie zadania „Zagospodarowanie terenu nad brzegiem Jeziora Barlineckiego”. W ramach tej umowy Wykonawca wykona w trybie „zaprojektuj i wybuduj” zagospodarowanie terenu w parku przy ul. Sportowej na odcinku od ul. Sportowej do ul. Polana Lecha oraz zagospodarowanie terenu nad brzegiem Jeziora Barlineckiego od strony miejscowości Moczkowo.

 

Szczegółowy zakres robót budowlanych obejmuje:

1) dla zagospodarowania terenu w parku przy ul. Sportowej na odcinku od ul. Sportowej do ul. Polana Lecha:

a) budowę drogi wewnętrznej dla ruchu pieszego i rowerowego o długości ok. 525,00m, 
b) budowę drogi wewnętrznej dla ruchu pieszego i kołowego o długości ok. 100,00m,
c) budowę drogi wewnętrznej dla ruchu pieszego i kołowego o długości ok. 45,00m,
d) oznakowanie pionowe,
e) miejsca aktywności sportowej – ok. 225,00m²,
f) miejsca wypoczynku – ok. 350,00m²,
g) miejsca aktywności ruchowej dla dzieci – ok. 180,00m²,
h) odwodnienie poboczy poprzez wykonanie drenażu gruntowego – ok. 1.400,00m,
i) założenie i pielęgnacja trawników – ok. 6.500,00m,
j) budowę dwóch pomostów o powierzchni ok. 25mb każdy,
k) budowa ciągu pieszego jako umocnienie nabrzeża przy pomoście nr 2 – ok. 46,00m,
l) remont przepust o długości 6,00m,
m) oświetlenie i monitoring trasy szlaku
oraz wiata, tablice  informacyjne, toaleta przenośna, małą architektura, obiekty dekoracyjne, wyposażenie placów zabaw, urządzenia sportowe itp.

 

Szlak Przygody - ul. Sportowa

 

2) dla zagospodarowania terenu nad brzegiem Jeziora Barlineckiego od strony miejscowości Moczkowo:

a) wykonanie drogi pieszo – rowerowej nr 1 długości ok. 1.028,00m,|
b) wykonanie drogi pieszo – rowerowej nr 2 długości ok. 166,00m,
c) wykonanie stanowisk postojowych o wymiarach 2,5x5,0m – 2szt.,
d) wykonanie miejsc wypoczynku o nawierzchni żwirowej o powierzchni ok. 170,00m²,
e) wykonanie miejsc aktywności sportowej i ruchowej dla dzieci wykonane jako trawniki rekreacyjne o powierzchni ok. 11.300,00m²,
f)  odwodnienie poboczy poprzez wykonanie drenażu gruntowego o długości ok. 1.100,00mb,
g) wykonanie pomostu o powierzchni ok. 25 mb
oraz wiata, toaleta przenośna, tablice informacyjne, urządzenia placów zabaw, urządzenia sportowe, mała architektura itp.

Szlak Przygody - Moczkowo - mapa


Podane wyżej wymiary mają charakter orientacyjny.
Programy funkcjonalno-użytkowe dla obu części zagospodarowania opracowała firma Pracownia Projektowania dróg i Mostów Ryszard Kowalski ze Szczecina.
Nadzór inwestorski przeprowadzi firma Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „FAWAL” Filip Walczak z  Gorzowa Wlkp.
Koszt zadania ok. 4.090.000 zł.
Zakończenie inwestycji przewidziane jest  do 15 października 2018 r.

 

Projekt dofinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 w ramach projektu „Szlak przygody nad Jeziorem Barlineckim” (umowa o dofinansowanie nr RPZP.04.09.00-32-4006/17-00 z dnia 29 września 2017 r.). Udział środków unijnych w wartości zamówienia wynosi: ok. 45%.

 

wymiana podpisanych umów

Burmistrz Barlinka wręcza egzemplarz podpisanej umowy

W dniu 19 kwietnia 2018 r. Burmistrz Barlinka podpisał umowę z firmą REBUDOG Sp. z o.o. reprezentowaną przez Pana Henryka Kolasę na wybudowanie drogi wewnętrznej wraz z infrastrukturą w ramach zadania „Zwiększenie atrakcyjności strefy inwestycyjnej w Barlinku”. Firma została wybrana w trybie

Zakres prac obejmuje:

 • przebudowę skrzyżowania z drogą powiatową 2152Z (ul. Okrętowa),
 • wykonanie drogi asfaltowej o długości ok. 220m na terenie strefy inwestycyjnej,
 • budowę kanalizacji deszczowej, sanitarnej i sieci wodociągowej,
 • budowę hydrantów przeciwpożarowych,
 • budowę oświetlenia.

Dokumentację projektową opracowała firma Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „FAWAL” Filip Walczak z Gorzowa Wlkp.
Nadzór inwestorski przeprowadzi firma Projekty i Nadzory Budowlane mgr inż. Witold Krasowski z Barlinka.
Koszt zadania ok. 1.460.000 zł

Projekt dofinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 w ramach projektu „Zwiększenie atrakcyjności strefy inwestycyjnej w Barlinku” (umowa o dofinansowanie nr RPZP.01.13.00-32-0007/17-00 z dnia 1 sierpnia 2017 r.). Udział środków unijnych w wartości zamówienia wynosi: ok. 85%.

 

Mapa - droga w strefie inwestycyjnej mapa - droga w strefie inwestycyjnej

 

moment podpisania porozumienia

Zadanie polegające na budowie placu zabaw dla dzieci i młodzieży na Górnym Tarasie w Barlinku – działka nr 810/3 obręb 1 Barlinek, obejmuje w swym zakresie:

 • montaż urządzeń zabawowych tj. dwa zestawy zabawowe, zestaw sprawnościowy, karuzela dla niepełnosprawnych, huśtawka wahadłowa poczwórna, huśtawka wahadłowa oraz linarium piramida,
 • montaż ławek rekreacyjnych oraz koszy na śmieci,
 • montaż tablicy informacyjnej,
 • wykonanie nasadzeń w formie żywopłotu,
 • wykonanie nasadzeń z krzewów liściastych tj. głóg pośredni, jarząb pospolity oraz kasztanowiec czerwony,
 • wysiew trawnika.

 

Zaprojektowana została nawierzchnia z piasku obejmująca powierzchnię zajmowaną przez urządzenia zabawowe wraz ze strefą bezpieczeństwa do każdego z nich, pozostała część nawierzchni (poza częścią pod urządzenia i ich strefami bezpieczeństwa) pokryta trawą. Ciągi piesze, ścieżki rekreacyjne – wykonane zostaną z nawierzchni mineralnej, wodoprzepuszczalnej, naturalnie stabilizowanej, przeznaczonej do stosowania zgodnie z zaleceniami producenta na alejki parkowe, ścieżki rowerowe, edukacyjne i leśne, place zabaw oraz siłownie na świeżym powietrzu – HanseGrand. Teren placu zabaw otaczać będzie zieleń w postaci żywopłotu z krzewu liściastego. Wykonane zostaną nasadzenia mające za zadanie ochronę przed wiatrem, kurzem oraz spalinami.

 

Zadanie zostanie wykonane przez Gminę Barlinek przy udziale:

 1. Spółdzielni Mieszkaniowej „PIAST”, która użyczyła teren działki pod budowę placu zabaw oraz poniesie koszty opracowania dokumentacji projektowej w kwocie 20.000,00 zł;
 2. Lions Club Barlinek – który dofinansuje inwestycję, w zakresie zakupu urządzeń zabawowych o kwotę 40.000,00 zł.

 

 

W dniu 28 marca 2018 r. podpisana została umowa na roboty z firmą MADEX Sp. z o.o..

Wykonanie przedmiotu zamówienia planowane jest na 15 maja 2018r.  

 

WARTOŚĆ:    

ROBOTY BUDOWLANE – 548.383,26 ZŁ
INSPEKTOR NADZORU – 3.600,00 ZŁ
POZOSTAŁE – 295,00 ZŁ

 

mapa zagospodarowania terenu

 

moment podpisania umowy

W czwartek 29.03.2018 roku w Urzędzie Miejskim Burmistrz Barlinka Dariusz Zieliński  i Pani Beata Najmrodzka właścicielka firmy SANBUD Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe podpisali umowę na przebudowę drogi w Rychnowie (etap II), która będzie polegać na budowie kanalizacji deszczowej Ø200 (156 mb ) wraz z wpustami deszczowymi, osadnikiem i  separatorem oczyszczającym wody deszczowe oraz na wykonaniu jezdni z nawierzchni  z kostki betonowej na odcinku 204mb o szerokości od 4 do 4,5 m. Wartość podpisanej umowy wynosi 599 868,76 zł.

Teren budowy został przekazany Wykonawcy w dniu podpisania umowy. Zadanie będzie zrealizowane  do końca września 2018.

 

Podpisanie umowy w sprawie przebudowy drogi we wsi Ożar

W poniedziałek 05.03.2018 roku Burmistrz Barlinka Dariusz Zieliński  i  Henryk Kolasa  reprezentujący firmę  REBUDROG Sp. z o.o.  Rębusz k. Bierzwnika  podpisali umowę na realizację inwestycji pn.: "Przebudowa drogi we wsi Ożar". Wykonawca robót budowlanych został wybrany w przetargu  nieograniczonym. Wartość umowy wynosi: 498 550,84 zł brutto. Przebudowywany odcinek jest drogą gruntową prowadzącą od drogi powiatowej (odcinek z brukowca) do kolonii w miejscowości Ożar. Rezultatem inwestycji będzie 620 mb drogi o szerokości 3,5 m i nawierzchni bitumicznej z obustronnymi poboczami z kruszywa. Gmina Barlinek w dwóch ostatnich latach zrealizowała trzy podobne inwestycje na drogach gruntowych: odcinek Równo – Laskówko (2,9 km); odcinek od drogi powiatowej do miejscowości Stara Dziedzina (0,8 km) i do miejscowości Nowa Dziedzina (1,2 km). W przyszłym roku planowana jest realizacja przebudowy drogi do miejscowości Pustać w podobnej technologii.

 

Burmistrz podpisuje umowę na przebudowę drogi we wsi Ożar
 Podpisanie umowy w sprawie przebudowy drogi we wsi Ożar.

Podkategorie