Dzień Seniora 2015

3 października na sali widowiskowej Barlineckiego Ośrodka Kultury, odbyły się uroczyste obchody Dnia Seniora, połączone z 30-leciem Klubu Seniora „Złota Strzecha"30-leciem Zespołu Śpiewaczego „Barliniacy". Uroczystość swoją obecnością zaszczycili przede wszystkim barlineccy seniorzy wraz z rodzinami oraz goście zaproszeni. 

Podczas uroczystości nie zabrakło podziękowań i wyróżnień a wręczali je Przewodnicząca Klubu Seniora „Złota Strzecha" Jadwiga Niećko, Prezes Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej Romualda Mironiuk - Makowska oraz Burmistrz Barlinka Dariusz Zieliński.

Za aktywną działalność na rzecz społeczności lokalnej, za szczególne zaangażowanie w pracę społeczną, podziękowania otrzymali: Irena Bakalarczyk, Janina Symonowicz, Katarzyna Adamiok, Teresa Czerwińska, Romualda Mironiuk - Makowska, Jadwiga Niećko, Henryka Popek, Magdalena Zynda - Lis, Feliks Skrobisz, Marian Pieczko, Bogumił Kotliński oraz Dariusz Szatkowski. Za okazanie dużej troski o ludzkie sprawy listy gratulacyjne otrzymali: Janina Sitarz, Irena Połtyn, Irena i Mieczysław Szczyglewscy.
Za bezinteresowną pracę na rzecz Seniorów, za otwarte serce dla osób będących w potrzebie podziękowania otrzymali: Jolanta Borowska, Zofia Nowicka, Kazimierz ŚwiatłowskiKrystyna Momot. Za pracę na rzecz aktywizacji społeczności Seniorów podziękowania otrzymali: Maria Morawiec, Stanisław Jastrzębski, Krystyna Czechowska, Jadwiga Niećko, Janina Borowska, Bożena KalinowskaDanuta Kulka.
W części artystycznej spotkania wystąpił zespół Fabryka Tańca Barlinek oraz Zespół Śpiewaczy „Barliniacy", dla którego Burmistrz Barlinka Dariusz Zieliński wraz z Przewodniczącym RM Mariuszem Maciejewskim przekazali nowy keyboard.

 

Powstaje zaktualizowana strategia naszej gminy. Długofalowe cele strategiczne dla gminy są ważne, bo dzięki nim można tworzyć wieloletnie plany inwestycyjne sposób racjonalny i przemyślany. Kluczowa jest tu współpraca mieszkańcami, którzy powinni mieć wpływ na plany inwestycyjne w najbliższych latach, w ramach opracowywania Wieloletniego Strategicznego Programu Operacyjnego (WSPO). Mieszkańcy myślą tak samo, jak każdy inny rodzaj konsumenta - chcą dokonywać wyboru spośród różnych możliwości rozwojowych.

Ważną rzeczą będzie system ustalania hierarchii projektów realizacji celów strategii, gdyż wiele proponowanych inwestycji będzie konkurować ze sobą uzyskanie ograniczonych środków finansowych. Takim systemem jest właśnie Wieloletni Strategiczny Program Operacyjny.

Program będzie narzędziem dialogu o rozwoju gminy. Będzie również informował mieszkańców, przedsiębiorców, organizacje, inne władze administracyjne i instytucje o planowanych inwestycjach, w celu skoordynowania finansowania i czasu ich realizacji. Program inwestycyjny umożliwia również informowanie potencjalnych inwestorów prywatnych o przedsięwzięciach i planach gminy na najbliższe lata.

Program opierać się będzie na wieloletniej prognozie dochodów i wydatków gminy oraz prognozie wolnych środków na najbliższe lata. Umożliwi to podzielenie nie jednorocznej puli pieniężnej, ale np. pięcioletniej. W ramach większej kwoty, zmieści się więcej istotnych propozycji inwestycyjnych.

Program umożliwi dostęp do finansowania zewnętrznego. Co oznacza, że samorząd, który przedstawi strategię i operacyjny plan rozwojowy, a nie pojedyncze zadania do sfinansowania, uzyskuje dużo większe szanse na pozyskanie środków unijnych.

Dlatego prosimy wszystkich o zgłaszanie zarówno pomysłów na „miękkie" projekty jak i „twarde" inwestycje. Liczymy na aktywność mieszkańców, biznesu i organizacji pozarządowych.

Zgłoszenia muszą być dobrze opisane, dlatego wprowadzony będzie rozpowszechniony formularz, który musi być w całości wypełniony. Nie wypełnione w całości formularze nie będą rozpatrywane.

Prace nad WSPO poprowadzi Zespół Koordynacyjny, który zostanie powołany przez burmistrza, we współpracy z poszczególnymi wydziałami urzędu i jednostkami organizacyjnymi gminy oraz przedsiębiorcami i organizacjami. Zespół będzie ustalał ostatecznie listę zadań inwestycyjnych, przyznawał punkty poszczególnym projektom oraz porządkował je według zdobytych punktów, według kryteriów zgodnych z celami Strategii Rozwoju Gminy.
Lista projektów będzie podstawą do opracowania Wieloletniego Strategicznego Planu Operacyjnego.

Zapraszamy mieszkańców Gminy Barlinek do składania wniosków inwestycyjnych.

 

Wniosek inwestycyjny - instrukcja

Wniosek inwestycyjny

Wstępne cele rozwojowe gminy

Na ostatnich warsztatach strategicznych, które odbyły się 21 i 22 października br., Zespół ds. Strategii opracował dla gminy Barlinek wstępną propozycję celów strategicznych na najbliższe lata. Był to kolejny etap prac nad strategią rozwoju gminy, podczas którego uczestnicy za pomocą analizy SWOT i TOWS w wyniku rozmów i dyskusji opracowali wstępne cele rozwojowe.

Wśród nich znalazło się:

- Wsparcie i wzmocnienie aktywności przedsiębiorców ukierunkowanej na tworzenie innowacyjnych rozwiązań. Wsparcie rozwoju i dostosowania edukacji zawodowej do potrzeb lokalnych przedsiębiorców.

- Wykreowanie Barlinka, jako ośrodka turystyki kwalifikowanej o znaczeniu ponadregionalnym, w oparciu o zasoby naturalne w szczególności jezioro w centrum miasta oraz markę Europejska Stolica Nordic Walking. Stworzenie nowych całorocznych produktów turystycznych w oparciu o wyróżniającą się infrastrukturę turystyczną. Stworzenie unikatowego produktu turystycznego w Starym Tartaku.

O kolejnych etapach pracy nad strategią będziemy informować.

 

Jakie są cele rozwojowe gminy?

Podstawą współczesnego zarządzania jest odpowiednie planowanie. Mówi się, że jak instytucja nie ma planów, to nie ma przed nią przyszłości. Dlatego Gmina Barlinek przystąpiła do opracowania nowej Strategii Rozwoju Gminy. W związku z tym 6 i 7 października br. odbyły się warsztaty, na których Zespół ds. Strategii opracował cele rozwojowe gminy. Istotą całej strategii jest możliwość skutecznego przewidywania przyszłości na podstawie przeszłości. Dokument strategiczny będzie swoistego rodzaju drogowskazem. Pierwszym zadaniem podczas opracowywania strategii, było zgromadzenie jak największej ilości danych i informacji niezbędnych do powstania Raportu o stanie gminy wraz z diagnozą, który ostatecznie stanowić będzie część dokumentu strategicznego. Następnie utworzony został Zespół ds. strategii. To zadanie wymagało analizy poszczególnych osobowości i zebranie odmiennych osób o pozytywnym i kreatywnym spojrzeniu na przyszłość. Zespół wziął udział w warsztatach poprowadzonych przez Marka Jefremienko, który starał się wyzwolić zasoby kreatywności uczestników, posługując się najnowszymi i sprawdzonymi technikami penetracji intelektualnej. Podczas konstruktywnych rozmów, każdy uczestnik miał możliwość wypowiedzenia się w swojej grupie na temat istniejącej sytuacji gminy. W ten sposób zostały wybrane główne szanse i zagrożenia oraz silne i słabe strony naszej gminy. Opracowując cele zespół starał się wykorzystać w maksymalnym stopniu cenne odmienności, cechy charakterystyczne i unikalne zasoby historyczne gminy. Przedstawiamy dwie wersje analizy SWOT, rozszerzoną oraz tą, która została wybrana ostatecznie. O kolejnych pracach nad strategią będziemy informować.

Rozszerzona wersja analizy SWOT:

SILNE STRONY
1. Stadion z boiskiem treningowym;
2. Aktywność przedsiębiorców;
3. Jezioro w centrum miasta;
4. Oferta edukacyjna z rezerwami;
5. Silne ośrodki działające na rzecz osób niepełnosprawnych;
6. Techniczne możliwości tworzenia wyjątkowych imprez kulturalnych, BOK, ECS;
7. Wypracowana marka „Europejska Stolica Nordic Walking";
8. Wyróżniająca się infrastruktura turystyczna;
9. Szpital Miejski;

SZANSE
1. Duża liczba jednostek noclegowych;
2. Znacząca pozycja gospodarka rybackiej w otoczeniu;
3. Marka „Deska Barlinecka", jako produkt i marka istniejąca;
4. Potencjał rozwoju agroturystyki w w dużej liczbie miejscowości wiejskich;
5. Potencjał rozwoju produktów regionalnych w dużej liczbie miejscowości wiejskich;
6. S3 odległa o 15 km;
7. Silny sektor prywatny, 93,7% produktu gospodarki;
8. Tereny potartaczne, jako tereny inwestycyjne;

SŁABE STRONY
1. Brak gminnych wolnych terenów inwestycyjnych;
2. Brak wspierania przedsiębiorców - inwestorów (brak odpowiedniej strategii);
3. Deficyty szkolnictwa zawodowego - poziom, baza, kierunki kształcenia;
4. Dezintegracja obszarów wiejskich, brak spójności z obszarem miejskim;


ZAGROŻENIA
1. Brak obwodnicy centrum miasta;
2. Wyczerpany potencjał strefy ekonomicznej;
3. Brak oferty dla turystów poza sezonem letnim;
4. Emigracja zarobkowa;
5. Uzależnienie miejsc pracy od Barlinek Inwestycje Sp. Zo.o.;
6. Zanieczyszczenie środowiska przez przemysł;
7. Starzejące się społeczeństwo lokalne.

Ostateczna wersja analizy SWOT:

 

SILNE STRONY
1.Aktywność przedsiębiorców;
2. Jezioro w centrum miasta;
3. Wypracowana marka „Europejska Stolica Nordic Walking";
4. Wyróżniająca się infrastruktura turystyczna;

SZANSE
1.Duża liczba jednostek noclegowych;
2. Marka „Deska Barlinecka", jako produkt i marka istniejąca;
3. Silny sektor prywatny, 93,7% produktu gospodarki;
4. Tereny potartaczne, jako tereny inwestycyjne;

SŁABE STRONY
1. Brak gminnych wolnych terenów inwestycyjnych;
2. Brak wspierania przedsiębiorców - inwestorów (brak odpowiedniej strategii);
3. Deficyty szkolnictwa zawodowego - poziom, baza, kierunki kształcenia;
4. Dezintegracja obszarów wiejskich, brak spójności z obszarem miejskim;


ZAGROŻENIA
1.Brak obwodnicy centrum miasta;
2. Brak oferty dla turystów poza sezonem letnim;
3. Uzależnienie miejsc pracy od Barlinek Inwestycje Sp. Zo.o.;
4. Starzejące się społeczeństwo lokalne.

 

18 października obchodzimy Dzień Poczty Polskiej. Instytucja ta ma już 457 lat. 18 października 1558r. król Zygmunt August utworzył Pocztę Królewską, jako sformalizowaną instytucję publiczną. Ten dzień oficjalnie uważa się za Dzień Poczty Polskiej. Pierwsze regularne połączenie pocztowe biegło z Krakowa do Wenecji, przez Wiedeń i Graz. Poczta Polska przeszła wiele modernizacji. Dziś nie jest już kojarzona wyłącznie z listonoszem. Jest to firma oferująca także wiele usług finansowych, ubezpieczeniowych i handlowych.
Z tej okazji władze samorządowe Barlinka - Burmistrz Dariusz Zieliński oraz Przewodniczący Rady Miejskiej Mariusz Maciejewski odwiedzili barlinecki Urząd Pocztowy.

Wszystkim pracownikom „naszej" Poczty składamy serdeczne życzenia wszelkiej pomyślności.

 

Podkategorie