W dniach 28-29 maja odbył się marsz nordic walking zorganizowany z okazji 70 rocznicy zakończenia II wojny światowej. Trasa marszu miała długość 125 km i wiodła z Barlinka do Prenzlau. Miłośnicy nordic walking wyruszyli 28 maja z Barlinka z placu pod największymi kijami nw. Przed startem spotkał się z nimi Burmistrz Barlinka Dariusz Zieliński, który przekazał młodzieży list z pokojowym przesłaniem. List ten został wręczony 29 maja Burmistrzowi Prenzlau. Był to marsz sztafetowy, więc podczas gdy jedna grupa szła z kijkami, druga odpoczywała w jadącym za nimi busie. Po dotarciu do miejsca docelowego, czyli Prenzlau, piechurów przywitał Burmistrz Prenzlau w towarzystwie Królowej Łabędzi. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską - Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży.

 

Prezes barlineckiego Szpitala Arkadiusz Cysek podpisał umowę z wojewodą zachodniopomorskim w sprawie realizacji Karty Dużej Rodziny. W ramach tej umowy od 1 czerwca br. członkom rodziny wielodzietnej posiadającym Kartę Dużej Rodziny przysługuje 50%zniżki na usługi medyczne zgodnie z obowiązującym cennikiem usług na:

- wydanie wtórnika książeczki zdrowia dziecka,
- wydanie zaświadczenia o przebytej operacji,
- pobyt osoby towarzyszącej dziecku przebywającemu w szpitalu, łącznie z kosztami obiadu,
- pobyt osoby towarzyszącej dziecku przebywającemu w szpitalu, bez kosztu obiadu,
20% zniżki na usługi medyczne zgodnie z obowiązującym cennikiem usług na:
- badania laboratoryjne,
- badania radiologiczne,
- sprzedawane posiłki zgodnie z obowiązującym zarządzeniem prezesa.
Umowa została zawarta na czas określony do dnia 31.12.2016 roku.

Wnioski o Kartę Dużej Rodziny można składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Barlinku przy ul. Strzeleckiej 29, pok. 8 (parter).
Więcej informacji: http://www.ops-barlinek.pl/64-karta-duzej-rodziny

Podpisanie umowy w sprawie wodociągu dla Mostkowa

22 maja 2015 r. w siedzibie Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Kanalizacyjnego Płonia Sp. z o.o. w Barlinku została podpisana umowa z Urzędem Marszałkowskim Woj. Zachodniopomorskiego o przyznanie pomocy z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa sieci wodociągowej w m. Mostkowo" w ramach którego zostanie wybudowane łącznie ok.1,1 km sieci wodociągowej.
Wartość umowna przedsięwzięcia wynosi 187.408,70 zł netto, przyznana kwota pomocy w wysokości 50% kosztów realizacji przedsięwzięcia wyniesie: 93.704,00 zł.
Urząd Marszałkowski reprezentował Wicemarszałek Jarosław Rzepa, ze strony Przedsiębiorstwa umowę podpisał Prezes Zarządu Ryszard Kuroch. Podpisanie umowy odbyło się w obecności Burmistrza Barlinka Dariusza Zielińskiego.
Jest to druga umowa w ostatnich 12 miesiącach z Urzędem Marszałkowskim o przyznanie pomocy z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej". Pierwszą podpisaną umową była umowa na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa sieci wodociągowej z miejscowości Nowa Dziedzina do miejscowości Dziedzice" w ramach którego wybudowano sieć wodociągową o łącznej długości ok. 4 km. Wartość umowna tego przedsięwzięcia wynosiła 701 300,40 zł netto, przyznana kwota pomocy w wysokości 50% kosztów realizacji przedsięwzięcia wyniesie: 350 650,00 zł. Realizacja inwestycji pozwoli na poprawę jakości wody w miejscowościach Dziedzice, Stara Dziedzina i Żelice mieszkańcy których byli zaopatrywani w wodę z ujęcia Stara Dziedzina gdzie występuje podwyższony poziom azotanów w wodzie. 

ul. Moniuszki w Barlinku

Minister Administracji Cyfryzacji przyznał dofinansowanie do zadania pn. „Przebudowa ulicy Moniuszki w Barlinku" w wysokości nie większej niż 617 726,50 zł ze środków budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój na rok 2015 (NPPDL). W województwie zachodniopomorskim w ramach Programu w 2015r. wsparcie uzyska 23 dróg gminnych i 14 dróg powiatowych.

Ostateczna kwota dotacji dla naszej inwestycji zostanie określona w czerwcu b.r. po zakończeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i wyniesie 50% kosztów inwestycji. Zakończenie realizacji inwestycji nastąpi w listopadzie 2015r.

Zadanie obejmuje przebudowę infrastruktury drogowej ul. Moniuszki oraz skrzyżowania z ul. Chopina wraz z robotami towarzyszącymi. Zakres inwestycji zawiera wykonanie: nawierzchni jezdni i chodników, zjazdów na posesję, odwodnienia, utwardzeń terenu wzdłuż działki drogowej, nasadzeń oraz wprowadzenia nowej organizacji ruchu, w tym progu zwalniającego z przejściem dla pieszych.

Głównym celem inwestycji jest podniesienie poziomu i jakości życia społeczności lokalnej poprzez zapewnienie bezpiecznego korzystania z ul. Moniuszki. Na drodze tej występuje duży ruch pieszych, w tym dzieci i młodzieży, wynikający z lokalizacji przy drodze obiektów szkolnych: SP4, PG2 i przedszkolnych, kompleksu boisk sportowych oraz ruch samochodów osobowych, autobusów szkolnych oraz pojazdów dostawczych obsługujących działające w obrębie ul. Moniuszki i ul. Chopina firmy. Łączna liczba dzieci objęta opieką przez instytucje oświatowe zlokalizowane w sąsiedztwie ul. Moniuszki i ul. Chopina wynosi ponad 990. Organizowane przez Gminę Barlinek po ul. Moniuszki dojazdy szkolne z terenów wiejskich obejmują grupę około 260 dzieci dziennie. Realizacja inwestycji wpłynie więc na znaczą poprawę dostępności komunikacyjnej obiektów publicznych oraz częściowo Centrum Handlowego „Biedronka".

Oddziaływanie projektu w zakresie rozwoju gospodarczego obejmie również zlokalizowane przy ul. Moniuszki podmioty gospodarcze oraz osoby korzystające z ich usług, pracowników i kooperantów. Firma „ESTO" Sp. z o.o. w Barlinku oraz firma transportowa Szyszka Mariusz Szyszka, zainteresowane poprawą warunków prowadzenia działalności gospodarczej, są partnerami w niniejszym projekcie, udzielając wsparcia finansowego w ramach realizacji zadania (co stanowi niezbędny warunek uzyskania dofinansowania w ramach Programu).

NPPDL jest programem wieloletnim realizowanym w latach 2012-2015. Przewiduje on udzielanie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych w zakresie przebudowy, budowy lub remontów dróg powiatowych i gminnych. Program ten wdrożony został w celu wsparcia podejmowanych przez samorząd lokalny zadań służących zwiększeniu płynności ruchu i poprawie bezpieczeństwa komunikacyjnego, a zarazem - zwiększeniu dostępności lokalnych ośrodków gospodarczych, poprzez tworzenie powiązań sieci dróg powiatowych i gminnych z drogami wojewódzkimi i krajowymi.
Program niniejszy stanowi rozwinięcie koncepcji Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych 2008-2011, w ramach którego jednostki samorządu terytorialnego zrealizowały ponad 2,2 tys. lokalnych inwestycji na drogach gminnych i powiatowych. Zadaniami dofinansowanymi w ramach programu objętych zostało łącznie ponad 5,6 tys. km dróg lokalnych, w tym 2,4 tys. km dróg gminnych oraz 3,2 tys. km dróg powiatowych.
Gmina Barlinek skorzystała do tej pory ze środków Programu realizując trzy inwestycje drogowe w Barlinku dotyczące ulicy Stodolnej, ul. Fabrycznej i Ogrodowej oraz ul. Żabiej i Podwale.

Targi w Opolu

W dniach 15 - 17 maja Barlinek prezentował się na 15. Międzynarodowych Tagach Turystycznych w Opolu pod nazwą „W Stronę Słońca". Uczestniczyło w nich wielu wystawców z różnych krajów w tym z Chorwacji, Niemiec, Węgier, Ukrainy a nawet dalekiej i egzotycznej Dominikany. Partnerem tegorocznych targów była Darłowska Lokalna Organizacja Turystyczna, dzięki czemu opolski rynek zamienił się wielką nadbałtycką plażę.

Nasze stoisko, na którym pracowały Katarzyna BudzeńMagdalena Walaszczyk cieszyło dużym zainteresowaniem zwiedzających. Barlinek i region są pozytywnie postrzegane i kojarzone z miejscem wypoczynku, czystych jezior i pięknych lasów. Udział w targach był dla nas ogromną przyjemnością i przyniósł nam wymierne korzyści - zaowocował nawiązaniem wielu nowych, ciekawych kontaktów z pasjonatami nordic walking, zarówno z osobami indywidualnymi jak i organizacjami.

 

Podkategorie