Wstępne cele rozwojowe gminy

Na ostatnich warsztatach strategicznych, które odbyły się 21 i 22 października br., Zespół ds. Strategii opracował dla gminy Barlinek wstępną propozycję celów strategicznych na najbliższe lata. Był to kolejny etap prac nad strategią rozwoju gminy, podczas którego uczestnicy za pomocą analizy SWOT i TOWS w wyniku rozmów i dyskusji opracowali wstępne cele rozwojowe.

Wśród nich znalazło się:

- Wsparcie i wzmocnienie aktywności przedsiębiorców ukierunkowanej na tworzenie innowacyjnych rozwiązań. Wsparcie rozwoju i dostosowania edukacji zawodowej do potrzeb lokalnych przedsiębiorców.

- Wykreowanie Barlinka, jako ośrodka turystyki kwalifikowanej o znaczeniu ponadregionalnym, w oparciu o zasoby naturalne w szczególności jezioro w centrum miasta oraz markę Europejska Stolica Nordic Walking. Stworzenie nowych całorocznych produktów turystycznych w oparciu o wyróżniającą się infrastrukturę turystyczną. Stworzenie unikatowego produktu turystycznego w Starym Tartaku.

O kolejnych etapach pracy nad strategią będziemy informować.

 

Jakie są cele rozwojowe gminy?

Podstawą współczesnego zarządzania jest odpowiednie planowanie. Mówi się, że jak instytucja nie ma planów, to nie ma przed nią przyszłości. Dlatego Gmina Barlinek przystąpiła do opracowania nowej Strategii Rozwoju Gminy. W związku z tym 6 i 7 października br. odbyły się warsztaty, na których Zespół ds. Strategii opracował cele rozwojowe gminy. Istotą całej strategii jest możliwość skutecznego przewidywania przyszłości na podstawie przeszłości. Dokument strategiczny będzie swoistego rodzaju drogowskazem. Pierwszym zadaniem podczas opracowywania strategii, było zgromadzenie jak największej ilości danych i informacji niezbędnych do powstania Raportu o stanie gminy wraz z diagnozą, który ostatecznie stanowić będzie część dokumentu strategicznego. Następnie utworzony został Zespół ds. strategii. To zadanie wymagało analizy poszczególnych osobowości i zebranie odmiennych osób o pozytywnym i kreatywnym spojrzeniu na przyszłość. Zespół wziął udział w warsztatach poprowadzonych przez Marka Jefremienko, który starał się wyzwolić zasoby kreatywności uczestników, posługując się najnowszymi i sprawdzonymi technikami penetracji intelektualnej. Podczas konstruktywnych rozmów, każdy uczestnik miał możliwość wypowiedzenia się w swojej grupie na temat istniejącej sytuacji gminy. W ten sposób zostały wybrane główne szanse i zagrożenia oraz silne i słabe strony naszej gminy. Opracowując cele zespół starał się wykorzystać w maksymalnym stopniu cenne odmienności, cechy charakterystyczne i unikalne zasoby historyczne gminy. Przedstawiamy dwie wersje analizy SWOT, rozszerzoną oraz tą, która została wybrana ostatecznie. O kolejnych pracach nad strategią będziemy informować.

Rozszerzona wersja analizy SWOT:

SILNE STRONY
1. Stadion z boiskiem treningowym;
2. Aktywność przedsiębiorców;
3. Jezioro w centrum miasta;
4. Oferta edukacyjna z rezerwami;
5. Silne ośrodki działające na rzecz osób niepełnosprawnych;
6. Techniczne możliwości tworzenia wyjątkowych imprez kulturalnych, BOK, ECS;
7. Wypracowana marka „Europejska Stolica Nordic Walking";
8. Wyróżniająca się infrastruktura turystyczna;
9. Szpital Miejski;

SZANSE
1. Duża liczba jednostek noclegowych;
2. Znacząca pozycja gospodarka rybackiej w otoczeniu;
3. Marka „Deska Barlinecka", jako produkt i marka istniejąca;
4. Potencjał rozwoju agroturystyki w w dużej liczbie miejscowości wiejskich;
5. Potencjał rozwoju produktów regionalnych w dużej liczbie miejscowości wiejskich;
6. S3 odległa o 15 km;
7. Silny sektor prywatny, 93,7% produktu gospodarki;
8. Tereny potartaczne, jako tereny inwestycyjne;

SŁABE STRONY
1. Brak gminnych wolnych terenów inwestycyjnych;
2. Brak wspierania przedsiębiorców - inwestorów (brak odpowiedniej strategii);
3. Deficyty szkolnictwa zawodowego - poziom, baza, kierunki kształcenia;
4. Dezintegracja obszarów wiejskich, brak spójności z obszarem miejskim;


ZAGROŻENIA
1. Brak obwodnicy centrum miasta;
2. Wyczerpany potencjał strefy ekonomicznej;
3. Brak oferty dla turystów poza sezonem letnim;
4. Emigracja zarobkowa;
5. Uzależnienie miejsc pracy od Barlinek Inwestycje Sp. Zo.o.;
6. Zanieczyszczenie środowiska przez przemysł;
7. Starzejące się społeczeństwo lokalne.

Ostateczna wersja analizy SWOT:

 

SILNE STRONY
1.Aktywność przedsiębiorców;
2. Jezioro w centrum miasta;
3. Wypracowana marka „Europejska Stolica Nordic Walking";
4. Wyróżniająca się infrastruktura turystyczna;

SZANSE
1.Duża liczba jednostek noclegowych;
2. Marka „Deska Barlinecka", jako produkt i marka istniejąca;
3. Silny sektor prywatny, 93,7% produktu gospodarki;
4. Tereny potartaczne, jako tereny inwestycyjne;

SŁABE STRONY
1. Brak gminnych wolnych terenów inwestycyjnych;
2. Brak wspierania przedsiębiorców - inwestorów (brak odpowiedniej strategii);
3. Deficyty szkolnictwa zawodowego - poziom, baza, kierunki kształcenia;
4. Dezintegracja obszarów wiejskich, brak spójności z obszarem miejskim;


ZAGROŻENIA
1.Brak obwodnicy centrum miasta;
2. Brak oferty dla turystów poza sezonem letnim;
3. Uzależnienie miejsc pracy od Barlinek Inwestycje Sp. Zo.o.;
4. Starzejące się społeczeństwo lokalne.

 

18 października obchodzimy Dzień Poczty Polskiej. Instytucja ta ma już 457 lat. 18 października 1558r. król Zygmunt August utworzył Pocztę Królewską, jako sformalizowaną instytucję publiczną. Ten dzień oficjalnie uważa się za Dzień Poczty Polskiej. Pierwsze regularne połączenie pocztowe biegło z Krakowa do Wenecji, przez Wiedeń i Graz. Poczta Polska przeszła wiele modernizacji. Dziś nie jest już kojarzona wyłącznie z listonoszem. Jest to firma oferująca także wiele usług finansowych, ubezpieczeniowych i handlowych.
Z tej okazji władze samorządowe Barlinka - Burmistrz Dariusz Zieliński oraz Przewodniczący Rady Miejskiej Mariusz Maciejewski odwiedzili barlinecki Urząd Pocztowy.

Wszystkim pracownikom „naszej" Poczty składamy serdeczne życzenia wszelkiej pomyślności.

 

Z okazji Dnia Ratownictwa Medycznego Burmistrz Barlinka Dariusz Zieliński oraz Przewodniczący Rady Miejskiej Mariusz Maciejewski złożyli wizytę w siedzibie barlineckich ratowników. Były życzenia i okolicznościowy tort. Rozmawiano również o bieżących sprawach dotyczących funkcjonowania jednostki ratowniczej. 

Dzień Ratownictwa Medycznego jest obchodzony od 2006 r. Jest doskonałą okazją, aby podziękować osobom, które, na co dzień, niosąc pomoc, za najcenniejszą wartość uznają życie drugiego człowieka.

 

Życzymy ratownikom bezpiecznej pracy i wszelkiej pomyślności.

 

2.10.br. w Urzędzie Miejskim w Barlinku odbyła się konferencja prasowa dotycząca projektu pn. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Barlinku, który został dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009 - 2014 pochodzących z Lichtensteinu, Islandii i Norwegii.

Zgromadzonych powitała Katarzyna Budzeń, która wprowadziła zgromadzonych w tematykę konferencji. Na pytania dziennikarzy odpowiadali: Burmistrz Barlinka Dariusz Zieliński, wiceburmistrz Krzysztof Paszek, Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji UM Janusz Zubyk, inspektorzy Janusz Mickiewicz i Waldemar Kościukiewicz oraz przedstawiciele firmy Przedsiębiorstwo Budowlane JPG Sp. z o.o, Elżbieta Galińska i Grzegorz Józefowicz -  wykonawcy inwestycji. W czasie spotkania omówiono zakres wykonanych prac na poszczególnych obiektach objętych projektem.

 
Zadanie nr 1 - Termomodernizacja kompleksu szkolnego przy ul. Kombatantów 3

-        Stan zaawansowania robót na koniec września szacowany jest na ok. 70%.
-        Na ukończeniu jest ocieplenie ścian powyżej terenu - pozostał do ocieplenia  jeden segment obiektu oraz jedna ściana sali gimnastycznej.
-        Ocieplenie ścian poniżej terenu wykonane zostało w ok. 30%.
-        Ze stolarki okiennej pozostała do wymiany połowa okien w hali gimnastycznej.
-        Zamontowana została instalacja nawiewno-wywiewna. Trwają prace instalacyjne centralnego ogrzewania w hali sportowej.
-        Prace związane z ociepleniem i pokryciem dachów zostały wykonane w ok. 45%.
-        Przewiduje się oddanie do eksploatacji hali gimnastycznej do końca października.
-        Pozostałe prace, dotyczące przede wszystkim ocieplenia ścian poniżej poziomu terenu, pokrycia dachu i drobnych remontów zostaną zakończone do końca grudnia.


Zadanie nr 2 - Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 2 przy ul. Podwale 9

-        Stan zaawansowania robót na koniec września szacowany jest na ok. 95%.
-        Do wykonania pozostało wylanie tarasu zewnętrznego.
-        Z dniem 1 września rozpoczęła się normalna eksploatacja obiektu.


Zadanie nr 3 - Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 2 przy ul. Podwale
11

-        Stan zaawansowania robót na koniec września szacowany jest na ok. 40%.
-        Zakończone zostały prace związane z wymianą stolarki, instalacją ciepłej wody użytkowej wraz z solarem oraz centralnego ogrzewania.
-        Z dniem 1 września rozpoczęła się normalna eksploatacja obiektu.
-        Obecnie trwają prace dotyczące ocieplenia ścian budynku oraz ocieplenia i pokrycia dachu.
-        Zakończenie ocieplenia ścian planowane jest do końca listopada, a dachu do końca grudnia.


Zadanie nr 4 - Termomodernizacja Ośrodka Pomocy Społecznej

-        Stan zaawansowania robót na koniec września szacowany jest na ok. 85%.
-        Zakończona została wymiana stolarki oraz wymiana centralnego ogrzewania.
-        Wykonywana jest ocieplenie i renowacja elewacji oraz ocieplenie dachu. Uruchamiana jest instalacja ciepłej wody użytkowej z solarem.
-        Zakończenie robót przewidywane jest do końca października - w listopadzie wykonywane będą roboty porządkowe.


Zadanie nr 5 - Termomodernizacja hali gimnastycznej Szkoły Podstawowej Nr 1

-        Stan zaawansowania robót  na koniec września szacowany jest na ok. 90%.
-        Wymieniona została stolarka oraz zamontowana została instalacja nawiewno-wywiewna i instalacja centralnego ogrzewania
-        Na ukończeniu zostało ocieplanie jednej ściany oraz naprawy schodów i murków.
-        Zakończenie prac termomodernizacyjnych przewidywane jest do końca października.
-        Do końca października przewidywane jest także zakończenie prac remontowych obejmujących m. in. przełożenie parkietu, remont korytarza, szatni, sanitariatów oraz umywalni i przekazanie hali sportowej do eksploatacji.

Prace prowadzone są zgodnie z przedstawionym przez wykonawcę i zaakceptowanym harmonogramem bez znaczących odstępstw.

 

Logo funduszu eea grants

Projekt pn. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Barlinku został dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 pochodzących z Lichtensteinu, Islandii i Norwegii.

 

Podkategorie