Budowa oczyszczalni ścieków w Dziedzicach
We wsi Dziedzice dnia 10 czerwca br. uruchomiona została oczyszczalnia ścieków wraz z siecią kanalizacyjną Stara Dziedzina - Dziedzice. Inwestycja oprócz tego, że ułatwi życie mieszkańcom, przyczyni się również do ochrony środowiska.

Pierwotnie inwestycja miała ruszyć dopiero w 2015 roku, jednak dzięki unijnej dotacji w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" objętego PROW na lata 2007 - 2013, budowa rozpoczęła się wcześniej. Koszt ogólny inwestycji to 1,4 mln złotych, część środków pochodziła z Gminy Barlinek.

Oczyszczalnia ścieków już kiedyś funkcjonowała w miejscowości Stara Dziedzina (niedaleko Dziedzic) została jednak rozebrana w tzw. okresie, popegeerowskim.. Po przeanalizowaniu sytuacji, podjęto decyzję, że oczyszczalnia ścieków tym razem powstanie w Dziedzicach. Obecnie będzie oczyszczać ścieki Starej Dziedziny, docelowo planowane jest podłączenie Dziedzic i okolic. Lokalizacja oczyszczalni ścieków została skonsultowana z mieszkańcami Dziedzic.

 

loga

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europa inwestująca w obszary wiejskie
projekt pn.: „Budowa oczyszczalni ścieków w Dziedzicach wraz z siecią kanalizacyjną Stara Dziedzina - Dziedzice" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
 

W dniach 28-29 maja odbył się marsz nordic walking zorganizowany z okazji 70 rocznicy zakończenia II wojny światowej. Trasa marszu miała długość 125 km i wiodła z Barlinka do Prenzlau. Miłośnicy nordic walking wyruszyli 28 maja z Barlinka z placu pod największymi kijami nw. Przed startem spotkał się z nimi Burmistrz Barlinka Dariusz Zieliński, który przekazał młodzieży list z pokojowym przesłaniem. List ten został wręczony 29 maja Burmistrzowi Prenzlau. Był to marsz sztafetowy, więc podczas gdy jedna grupa szła z kijkami, druga odpoczywała w jadącym za nimi busie. Po dotarciu do miejsca docelowego, czyli Prenzlau, piechurów przywitał Burmistrz Prenzlau w towarzystwie Królowej Łabędzi. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską - Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży.

 

Prezes barlineckiego Szpitala Arkadiusz Cysek podpisał umowę z wojewodą zachodniopomorskim w sprawie realizacji Karty Dużej Rodziny. W ramach tej umowy od 1 czerwca br. członkom rodziny wielodzietnej posiadającym Kartę Dużej Rodziny przysługuje 50%zniżki na usługi medyczne zgodnie z obowiązującym cennikiem usług na:

- wydanie wtórnika książeczki zdrowia dziecka,
- wydanie zaświadczenia o przebytej operacji,
- pobyt osoby towarzyszącej dziecku przebywającemu w szpitalu, łącznie z kosztami obiadu,
- pobyt osoby towarzyszącej dziecku przebywającemu w szpitalu, bez kosztu obiadu,
20% zniżki na usługi medyczne zgodnie z obowiązującym cennikiem usług na:
- badania laboratoryjne,
- badania radiologiczne,
- sprzedawane posiłki zgodnie z obowiązującym zarządzeniem prezesa.
Umowa została zawarta na czas określony do dnia 31.12.2016 roku.

Wnioski o Kartę Dużej Rodziny można składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Barlinku przy ul. Strzeleckiej 29, pok. 8 (parter).
Więcej informacji: http://www.ops-barlinek.pl/64-karta-duzej-rodziny

Podpisanie umowy w sprawie wodociągu dla Mostkowa

22 maja 2015 r. w siedzibie Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Kanalizacyjnego Płonia Sp. z o.o. w Barlinku została podpisana umowa z Urzędem Marszałkowskim Woj. Zachodniopomorskiego o przyznanie pomocy z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa sieci wodociągowej w m. Mostkowo" w ramach którego zostanie wybudowane łącznie ok.1,1 km sieci wodociągowej.
Wartość umowna przedsięwzięcia wynosi 187.408,70 zł netto, przyznana kwota pomocy w wysokości 50% kosztów realizacji przedsięwzięcia wyniesie: 93.704,00 zł.
Urząd Marszałkowski reprezentował Wicemarszałek Jarosław Rzepa, ze strony Przedsiębiorstwa umowę podpisał Prezes Zarządu Ryszard Kuroch. Podpisanie umowy odbyło się w obecności Burmistrza Barlinka Dariusza Zielińskiego.
Jest to druga umowa w ostatnich 12 miesiącach z Urzędem Marszałkowskim o przyznanie pomocy z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej". Pierwszą podpisaną umową była umowa na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa sieci wodociągowej z miejscowości Nowa Dziedzina do miejscowości Dziedzice" w ramach którego wybudowano sieć wodociągową o łącznej długości ok. 4 km. Wartość umowna tego przedsięwzięcia wynosiła 701 300,40 zł netto, przyznana kwota pomocy w wysokości 50% kosztów realizacji przedsięwzięcia wyniesie: 350 650,00 zł. Realizacja inwestycji pozwoli na poprawę jakości wody w miejscowościach Dziedzice, Stara Dziedzina i Żelice mieszkańcy których byli zaopatrywani w wodę z ujęcia Stara Dziedzina gdzie występuje podwyższony poziom azotanów w wodzie. 

ul. Moniuszki w Barlinku

Minister Administracji Cyfryzacji przyznał dofinansowanie do zadania pn. „Przebudowa ulicy Moniuszki w Barlinku" w wysokości nie większej niż 617 726,50 zł ze środków budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój na rok 2015 (NPPDL). W województwie zachodniopomorskim w ramach Programu w 2015r. wsparcie uzyska 23 dróg gminnych i 14 dróg powiatowych.

Ostateczna kwota dotacji dla naszej inwestycji zostanie określona w czerwcu b.r. po zakończeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i wyniesie 50% kosztów inwestycji. Zakończenie realizacji inwestycji nastąpi w listopadzie 2015r.

Zadanie obejmuje przebudowę infrastruktury drogowej ul. Moniuszki oraz skrzyżowania z ul. Chopina wraz z robotami towarzyszącymi. Zakres inwestycji zawiera wykonanie: nawierzchni jezdni i chodników, zjazdów na posesję, odwodnienia, utwardzeń terenu wzdłuż działki drogowej, nasadzeń oraz wprowadzenia nowej organizacji ruchu, w tym progu zwalniającego z przejściem dla pieszych.

Głównym celem inwestycji jest podniesienie poziomu i jakości życia społeczności lokalnej poprzez zapewnienie bezpiecznego korzystania z ul. Moniuszki. Na drodze tej występuje duży ruch pieszych, w tym dzieci i młodzieży, wynikający z lokalizacji przy drodze obiektów szkolnych: SP4, PG2 i przedszkolnych, kompleksu boisk sportowych oraz ruch samochodów osobowych, autobusów szkolnych oraz pojazdów dostawczych obsługujących działające w obrębie ul. Moniuszki i ul. Chopina firmy. Łączna liczba dzieci objęta opieką przez instytucje oświatowe zlokalizowane w sąsiedztwie ul. Moniuszki i ul. Chopina wynosi ponad 990. Organizowane przez Gminę Barlinek po ul. Moniuszki dojazdy szkolne z terenów wiejskich obejmują grupę około 260 dzieci dziennie. Realizacja inwestycji wpłynie więc na znaczą poprawę dostępności komunikacyjnej obiektów publicznych oraz częściowo Centrum Handlowego „Biedronka".

Oddziaływanie projektu w zakresie rozwoju gospodarczego obejmie również zlokalizowane przy ul. Moniuszki podmioty gospodarcze oraz osoby korzystające z ich usług, pracowników i kooperantów. Firma „ESTO" Sp. z o.o. w Barlinku oraz firma transportowa Szyszka Mariusz Szyszka, zainteresowane poprawą warunków prowadzenia działalności gospodarczej, są partnerami w niniejszym projekcie, udzielając wsparcia finansowego w ramach realizacji zadania (co stanowi niezbędny warunek uzyskania dofinansowania w ramach Programu).

NPPDL jest programem wieloletnim realizowanym w latach 2012-2015. Przewiduje on udzielanie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych w zakresie przebudowy, budowy lub remontów dróg powiatowych i gminnych. Program ten wdrożony został w celu wsparcia podejmowanych przez samorząd lokalny zadań służących zwiększeniu płynności ruchu i poprawie bezpieczeństwa komunikacyjnego, a zarazem - zwiększeniu dostępności lokalnych ośrodków gospodarczych, poprzez tworzenie powiązań sieci dróg powiatowych i gminnych z drogami wojewódzkimi i krajowymi.
Program niniejszy stanowi rozwinięcie koncepcji Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych 2008-2011, w ramach którego jednostki samorządu terytorialnego zrealizowały ponad 2,2 tys. lokalnych inwestycji na drogach gminnych i powiatowych. Zadaniami dofinansowanymi w ramach programu objętych zostało łącznie ponad 5,6 tys. km dróg lokalnych, w tym 2,4 tys. km dróg gminnych oraz 3,2 tys. km dróg powiatowych.
Gmina Barlinek skorzystała do tej pory ze środków Programu realizując trzy inwestycje drogowe w Barlinku dotyczące ulicy Stodolnej, ul. Fabrycznej i Ogrodowej oraz ul. Żabiej i Podwale.

Podkategorie