GaszynChallenge

Rada Miejska w Barlinku nominacje:

 • Sołectwo Łubianka
 • Sołectwo Rychnów

 

Sołectwa nominowały Automyjnię Bernarda Lewandowska

Zasady wyzwania:

Nominowani muszą wykonać 10 pompek, nagrać i opublikować film.
Czas na wykonanie zadania to 48 h.

Jeżeli nominowani nie podejmą wyzwania, wpłacają 10 zł, natomiast jeśli wyzwanie zostanie podjęte, wpłacają 5 zł na konto Franka i Wojtusia.

 

zdjęcie z podpisania umowy

W dniu 24 czerwca Burmistrz Barlinka Dariusz Zieliński podpisał umowę z firmą DREN Spółka z o.o. z siedzibą w Reczu, wybraną w trybie przetargu nieograniczonego, na wykonanie zadania „Budowa Sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Szosa do Lipian w Barlinku”. Przedsięwzięcie jest realizowane w ramach projektu „Zwiększenie atrakcyjności strefy inwestycyjnej w Barlinku – Etap II”.  

Zakres prac obejmuje:

 1. budowę sieci wodociągowej z rur PE Ø200 o łącznej długości 359,5mb,
 2. budowę sieci wodociągowej z rur PE Ø90 o łącznej długości 3,2 mb,
 3. włączenie do istniejącej zasuwy na sieci wodociągowej Dn:250 PE,
 4. montaż 2 kpl. nadziemnych hydrantów p.poż,
 5. budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur Ø315 o łącznej długości 798,5 m,
 6. budowa studni kanalizacji Dn: 1200 – 19 szt.,
 7. przebudowę sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej z rur Ø600 PP na odcinku o długości 12 mb, a w tym przebudowę istniejącej studni w zakresie jej przegłębienia oraz budowa 1 szt. nowej studni.

Dokumentację projektową wykonała firma SAN-Technika Jolanta Skowron z Barlinka.

Inwestorem zastępczym odpowiedzialnym za wybór wykonawcy i przeprowadzenie procesu budowlanego  jest Przedsiębiorstwo Wodociągowo – Kanalizacyjne „Płonia” Spółka z o.o. w Barlinku

Koszt zadania to. 843 000 tys. zł.

Projekt stanowi kontynuację realizowanego w latach 2017-2018 projektu „Zwiększenie atrakcyjności strefy inwestycyjnej w Barlinku”, w ramach którego wykonano sieć wodociągową od ul. Szosowej do ul. Okrętowej, przebudowano pompownię II stopnia przy ul. Kombatantów oraz wybudowano drogę wewnętrzną wraz z infrastrukturą.

Następnym, planowanym do wykonania w roku 2021, zadaniem jest budowa kolejnego odcinka drogi wewnętrznej wraz z towarzyszącą infrastrukturą.

 Celem działań jest zapewnienie przyszłym inwestorom jak najlepszych warunków działalności gospodarczej.

Projekt realizowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 1 „Gospodarka, Innowacje, Nowoczesne technologie”, Działanie 1.13 „Tworzenie i rozbudowa infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego w ramach Kontraktów Samorządowych”  (umowa o dofinansowanie nr RPZP.01.13.00-32-0002/19-00). Udział tych środków w wartości zamówienia wynosi ok. 85%.

 

GaszynChallenge

Załoga Urzędu Miejskiego podjęła wyzwanie.

Dziękujemy za nominację Nadleśnictwu Barlinek.

Do Challengu nominujemy:

 • Ośrodek Pomocy Społecznej
 • Barlineckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego
 • Barlinecki Ośrodek Kultury

Zasady wyzwania:

Nominowani muszą wykonać 10 pompek, nagrać i opublikować film.
Czas na wykonanie zadania to 48 h.

Jeżeli nominowani nie podejmą wyzwania, wpłacają 10 zł, natomiast jeśli wyzwanie zostanie podjęte, wpłacają 5 zł na konto Franka i Wojtusia.

Traktor

notes

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA BARLINKA

z dnia 16 czerwca 2020 r.

 

 w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego w celu wyboru Sołtysa Sołectwa Płonno oraz członków Rady Sołeckiej Sołectwa Płonno w Gminie Barlinek

 

Na podstawie § 10 ust. 2 Statutu Sołectwa Płonno w Gminie Barlinek zatwierdzonego uchwałą nr XVIII/117/2019 Rady Miejskiej w  Barlinku z dnia 30 października 2019r.  w sprawie Statutu Sołectwa Płonna w Gminie Barlinek (Dz.U. Woj. Zach. z 2019 r. poz. 6048)  powiadamiam mieszkańców Sołectwa Płonno  o zwołaniu Zebrania Wiejskiego, które odbędzie się w dniu 29 czerwca 2020 r. /PONIEDZIAŁEK/, o godz. 17:00 , w Świetlicy Wiejskiej w Płonnie (Płonno 29D) w celu przeprowadzenia wyborów na stanowisko Sołtysa Sołectwa Płonno i członków Rady Sołeckiej Sołectwa Płonno w Gminie Barlinek.

 

Porządek Zebrania Wiejskiego:

1.Otwarcie spotkania - odczytanie porządku, przyjęcie porządku zebrania, wybór protokólanta zebrania -głosowanie jawne,

 1. Przyjęcie uchwały w sprawie rezygnacji z pełnionej funkcji Sołtysa Sołectwa Płonno - głosowanie jawne
 2. Wybór komisji skrutacyjnej do przeprowadzenia wyborów na Sołtysa Sołectwa Płonno oraz członków Rady Sołeckiej – co najmniej 3 osoby - głosowanie jawne
 3. Wybór Sołtysa - głosowanie tajne
 4. Przyjęcie uchwał w sprawie rezygnacji członków Rady Sołeckiej Sołectwa Płonno- głosowanie jawne
 5. Przyjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Sołeckiej Sołectwa Płonno- głosowanie jawne
 6. Wybór. - głosowanie tajne
 7. Zakończenie zebrania.

 

Obwieszczenie Burmistrza Barlinka

Podkategorie