logo - mój rynek

Na realizację projektu Gmina Barlinek złożyła wniosek o przyznanie pomocy ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Wniosek uzyskał akceptację, i w dniu 29 września br. zostanie podpisana umowa o dofinansowanie.
Targowisko ma stanowić zespół stoisk dla kupców sezonowych i całorocznych. Co najmniej połowa stoisk będzie przeznaczona pod sprzedaż produktów rolno-spożywczych. Planuje się budowę zaplecza sanitarnego dla handlowców i kupujących. Dodatkowo wydzielone zostało miejsce przeznaczone pod kontenery na odpady. Teren będzie oświetlony i monitorowany przez kamery przemysłowe z zapisem oraz zostaną wydzielone miejsca postoju pojazdów osobowych.

 
Termin realizacji projektu: 2018 r.
Szacowana wartość projektu (zł): 1,6 mln
Źródła finansowania projektu (zł):

  • wkład własny 0,6 mln,
  • środki zewnętrzne ok. 1 mln (PROW 2014-2020).

Zakres projektu/ opis projektu:

  • wykonanie targowiska miejskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą: śmietnik, sanitariaty,
  • wykonanie stanowisk zadaszonych,
  • wykonanie stanowisk niezadaszonych i do handlu z samochodu,
  • zagospodarowanie terenu wzdłuż ulic Długiej i 31 Stycznia w tym wykonanie jezdni, chodników, miejsc postojowych, zieleni urządzonej, elementów  małej architektury.

Targowisko - mapa

logosy dofiansowania

rewitalizacja logo

Zakończono opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Barlinek na lata 2017-2023. Serdecznie dziękujemy wszystkim, których zaangażowanie pomogło w pracach nad dokumentem, tym którzy uczestniczyli w konsultacjach, wypełniali ankiety, brali udział w spotkaniach, czy przekazywali uwagi.

Program, po uchwaleniu przez Radę Miejską w Barlinku na najbliższej Sesji, zostanie przekazany do weryfikacji przez Województwo Zachodniopomorskie i po pozytywnej ocenie,  wpisany do wykazu programów rewitalizacji prowadzonego przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego. Umożliwi to ubieganie się w przyszłości o dofinansowanie zadań ujętych w Programie ze środków zewnętrznych.

W dniu 28 września b.r. w godzinach 14.30 – 16.30 w Barlineckim Ośrodku Kultury w Barlinku (sala konferencyjna na parterze) odbędzie się konferencja podsumowująca opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Barlinek na lata 2017-2023, do udziału w której zaprasza Burmistrz Barlinka.

Program Konferencji przewiduje oprócz przedstawienia założeń Lokalnego Programu Rewitalizacji również wystąpienie eksperta ds. rewitalizacji, który odwiedził naszą Gminę i podzieli się swoimi spostrzeżeniami na jej temat.

Zainteresowanych udziałem w Konferencji prosimy o dokonanie zgłoszenia pod nr telefonu 95 7465566 do dnia 27.09.2017 do godziny 12.00

Więcej informacji: http://www.barlinek.pl/rewitalizacja

Na opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Barlinek na lata 2017-2023
Gmina Barlinek pozyskała dotację z Unii Europejskiej w ramach konkursu zorganizowanego przez Województwo Zachodniopomorskie oraz Ministerstwo Rozwoju
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

logosy sponsorskie

prace modernizacyjne

Już w październiku zakończą się prace modernizacyjne na ulicach  Podgórnej i Kopernika. Większa część robót na tym odcinku jest już wykonana. Chodniki i warstwy konstrukcyjne jezdni w/w ulic są  gotowe, a  nawierzchnie zostaną uzupełnione do końca września.

Na ul. Zielnej trwają  prace polegające na montażu sieci kanalizacji deszczowej oraz przebudowa sieci wodociągowej.  Za ekipą branży sanitarnej sukcesywnie układane są  przez brukarzy krawężniki i ciągi piesze. W pasie zieleni skrzyżowania ulic Ogrodowej i Zielnej (przy kanale) wytyczono już miejsce pod separator wód deszczowych, a  w przyszłym tygodniu zostaną wykonane prace przygotowawcze do jego montażu, co nastąpi w już październiku. W dalszej kolejności wykonany zostanie wylot wód deszczowych do kanału barlineckiego wraz z odpowiednim umocnieniem jego brzegów.

Prace budowlane potrwają jeszcze dwa miesiące. Utrudnień w ruchu należy spodziewać się przede wszystkim w obrębie ulicy Zielnej.

dzieci w zatoczce autobusowej

Oddano do użytku zatokę autobusową przy ul. Kombatantów. Zadanie to było realizowane w ramach projektu pod nazwą "Budowa centrum przesiadkowego oraz drogi dla rowerów z Barlinka do Pełczyc – odcinek Barlinek – granica gminy", który jest współfinansowany ze środków  unijnych. Jego wartość całkowita to 3.065.000 a uzyskane dofinansowanie wynosi 2.549.000 zł.

Dla usprawnienia i bezpieczeństwa poruszających się tam aut i osób pieszych wprowadzono  zmiany w organizacji ruchu – plan w załączeniu.

Wartość wykonania zatoki to 125. 300 zł.

Wykonawcą inwestycji była firma  TOM BRUK.

zatoczka autobusowa

zatoczka autobusowa z oddali

zatoka autobusowa

logosy sponsorskie

burmistrz Barlinka odbiera wyróżnienie

Z rąk naczelnika Urzędu Skarbowego w Myśliborzu Dariusz Zieliński – Burmistrz Barlinka odebrał wyróżnienie przyznane naszej gminie za udział w konkursie na gminę o największej liczbie elektronicznych zeznań podatkowych za 2016 rok.

W bieżącym roku Izba Administracji Skarbowej w Szczecinie ogłosiła konkurs dotyczący elektronicznych rozliczeń podatkowych. W gminach, które przystąpiły do współpracy,  promowane były wszelkie rozwiązania ułatwiające elektroniczne rozliczenie się podatników. Taką akcję prowadziliśmy również w Barlinku. Dzięki aktywności naszych mieszkańców uzyskaliśmy wynik prawie 55% zeznań złożonych drogą elektroniczną, co dało nam 10. w konkursie.

książki

Podkategorie