susza

Pomoc suszowa dla utrzymujących stawy hodowlane – wnioski od środy

Rolnicy, którzy w związku z wystąpieniem suszy lub powodzi w 2019 r. ponieśli straty
w chowie lub hodowli ryb słodkowodnych, będą mogli ubiegać się w ARiMR o wsparcie.
1 lipca 2020 r. ruszy nabór wniosków. Można je będzie składać do 15 lipca 2020 r . w biurach powiatowych Agencji.

O pomoc może wystąpić producent rolny, który:

 • w 2019 r. prowadził chów lub hodowlę ryb słodkowodnych w stawach rybnych położonych na obszarze gmin, w których wystąpiła w 2019 r. susza lub powódź
  w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich;
 • posiada numer identyfikacyjny nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków
  o przyznanie płatności (EP), lub weterynaryjny numer identyfikacyjny nadany przez powiatowego lekarza weterynarii;
 • złożył do Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie sprawozdanie RRW-22 za rok 2017 oraz rok 2018, zawierające zestawienie dotyczące powierzchni stawów rybnych oraz ilości ryb wyprodukowanych w stawach rybnych i innych urządzeniach służących do chowu lub hodowli.

 

Stawka pomocy wynosi 300 zł na 1 ha powierzchni gruntów pod stawami zarybionymi. Wysokość dofinansowania będzie ustalana jako iloczyn powierzchni gruntów pod stawami zarybionymi oraz stawki pomocy na 1 ha tej powierzchni. Przy czym wysokość pomocy dla jednego podatnika podatku rolnego nie może być większa niż równowartość w złotych 30 tys. euro.

 

Wsparcie będzie udzielane w ramach pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa
i akwakultury.

 

Wnioski będą przyjmowały biura powiatowe ARiMR. Można je składać osobiście, o ile w danej placówce Agencji istnieje taka możliwość, lub dostarczyć je do specjalnych wrzutni, które ustawione są w jednostkach terenowych ARiMR. W tym drugim przypadku do wniosku należy dołączyć dane kontaktowe (adres e- mail bądź nr telefonu komórkowego), na które Agencja przekaże informację o przyjęciu wniosku. Dokumenty można też przekazać za pośrednictwem platformy ePUAP lub wysłać rejestrowaną przesyłką pocztową.

 

Pytania dotyczące naboru wniosków o przyznanie pomocy finansowej dla hodowców ryb należy kierować na: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

GaszynChallenge

Rada Miejska w Barlinku nominacje:

 • Sołectwo Łubianka
 • Sołectwo Rychnów

 

Sołectwa nominowały Automyjnię Bernarda Lewandowska

Zasady wyzwania:

Nominowani muszą wykonać 10 pompek, nagrać i opublikować film.
Czas na wykonanie zadania to 48 h.

Jeżeli nominowani nie podejmą wyzwania, wpłacają 10 zł, natomiast jeśli wyzwanie zostanie podjęte, wpłacają 5 zł na konto Franka i Wojtusia.

 

zdjęcie z podpisania umowy

W dniu 24 czerwca Burmistrz Barlinka Dariusz Zieliński podpisał umowę z firmą DREN Spółka z o.o. z siedzibą w Reczu, wybraną w trybie przetargu nieograniczonego, na wykonanie zadania „Budowa Sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Szosa do Lipian w Barlinku”. Przedsięwzięcie jest realizowane w ramach projektu „Zwiększenie atrakcyjności strefy inwestycyjnej w Barlinku – Etap II”.  

Zakres prac obejmuje:

 1. budowę sieci wodociągowej z rur PE Ø200 o łącznej długości 359,5mb,
 2. budowę sieci wodociągowej z rur PE Ø90 o łącznej długości 3,2 mb,
 3. włączenie do istniejącej zasuwy na sieci wodociągowej Dn:250 PE,
 4. montaż 2 kpl. nadziemnych hydrantów p.poż,
 5. budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur Ø315 o łącznej długości 798,5 m,
 6. budowa studni kanalizacji Dn: 1200 – 19 szt.,
 7. przebudowę sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej z rur Ø600 PP na odcinku o długości 12 mb, a w tym przebudowę istniejącej studni w zakresie jej przegłębienia oraz budowa 1 szt. nowej studni.

Dokumentację projektową wykonała firma SAN-Technika Jolanta Skowron z Barlinka.

Inwestorem zastępczym odpowiedzialnym za wybór wykonawcy i przeprowadzenie procesu budowlanego  jest Przedsiębiorstwo Wodociągowo – Kanalizacyjne „Płonia” Spółka z o.o. w Barlinku

Koszt zadania to. 843 000 tys. zł.

Projekt stanowi kontynuację realizowanego w latach 2017-2018 projektu „Zwiększenie atrakcyjności strefy inwestycyjnej w Barlinku”, w ramach którego wykonano sieć wodociągową od ul. Szosowej do ul. Okrętowej, przebudowano pompownię II stopnia przy ul. Kombatantów oraz wybudowano drogę wewnętrzną wraz z infrastrukturą.

Następnym, planowanym do wykonania w roku 2021, zadaniem jest budowa kolejnego odcinka drogi wewnętrznej wraz z towarzyszącą infrastrukturą.

 Celem działań jest zapewnienie przyszłym inwestorom jak najlepszych warunków działalności gospodarczej.

Projekt realizowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 1 „Gospodarka, Innowacje, Nowoczesne technologie”, Działanie 1.13 „Tworzenie i rozbudowa infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego w ramach Kontraktów Samorządowych”  (umowa o dofinansowanie nr RPZP.01.13.00-32-0002/19-00). Udział tych środków w wartości zamówienia wynosi ok. 85%.

 

GaszynChallenge

Załoga Urzędu Miejskiego podjęła wyzwanie.

Dziękujemy za nominację Nadleśnictwu Barlinek.

Do Challengu nominujemy:

 • Ośrodek Pomocy Społecznej
 • Barlineckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego
 • Barlinecki Ośrodek Kultury

Zasady wyzwania:

Nominowani muszą wykonać 10 pompek, nagrać i opublikować film.
Czas na wykonanie zadania to 48 h.

Jeżeli nominowani nie podejmą wyzwania, wpłacają 10 zł, natomiast jeśli wyzwanie zostanie podjęte, wpłacają 5 zł na konto Franka i Wojtusia.

Traktor

Podkategorie