logo Powiat Myśliborski

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.


Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

  1. poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej "osobą uprawnioną", o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub,
  2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
  3. sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub,
  4. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.


Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie
obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.


Osoba uprawniona ma możliwość przekazania opinii o udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczonym nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim, poprzez dobrowolne wypełnienie części B karty pomocy.

Część B karty pomocy, obejmującą opinię osoby uprawnionej o udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczonym nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim wypełnia osobiście osoba uprawniona, z wyjątkiem danych zawartych w pkt 1 tej części karty pomocy. Po udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczonym nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim osobie uprawnionej przekazuje się część B karty pomocy, uprzednio wypełnioną w zakresie danych zawartych w pkt 1, a także opatrzoną pieczątką komórki organizacyjnej starostwa powiatowego obsługującego pod względem organizacyjno-technicznym zadanie, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej. Wypełnienie części B karty pomocy, obejmującej opinię osoby uprawnionej jest dobrowolne. Część B karty pomocy osoba uprawniona umieszcza osobiście w oznakowanej urnie, znajdującej się w lokalu, w którym jest udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

 

 

Plakat - nieodpłatna pomoc prawna

 

Więcej informacji na http://bip.powiatmysliborski.pl/strony/menu/62.dhtml

 

•  Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla osób korzystających z nieodpłatnej pomocy prawnej

 

Złoci Jubilaci

741 lat temu, 25 tycznia 1278 roku, Henryk Toyte miejscowy młynarz, otrzymuje z rąk margrabiego Otto i Albrechta von Brandenburg, dokument o nakazie założenia miasta i mianowaniu go pierwszym jego burmistrzem. Założył miasto „Neu Berlin”, które kilkukrotnie zmieniało swoją nazwę, być stać się współczesnym Barlinkiem.

Rok rocznie świętujemy to wydarzenie a miasto organizuje różnego rodzaju spotkania i koncerty. Jest to też uroczysty moment, wyróżnienia małżeństw, które odchodzą Złote i Srebrne Gody. 25 stycznia w sali widowiskowej BOK, spotkanie które poprowadziła Anna Adamiok, swą obecnością zaszczycili m.in. Królowa Puszczy Barlineckiej Katarzyna Grzybowska, Boginka Moriana Nikola Zych, wiceprzewodniczący Rady Powiatu Ryszard Wiśniak, przewodniczący RM Mariusz Maciejewski wraz z radnymi, zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Myśliborzu Grzegorz Gonera, Komendant Komisariatu Policji w Barlinku Krzysztof Maciaszek a przede wszystkim Złoci i Srebrni Jubilaci wraz z rodzinami. W trakcie uroczystości wręczono medale Srebrnej i Honorowej Odznaki Sybiraka. Postanowieniem  Prezesa Zarządu Głównego Związku Sybiraków, Srebrną Odznakę za zasługi dla Związku Sybiraków otrzymał Krzysztof Komorowski. Postanowieniem Prezesa Zarządu Głównego Związku Sybiraków Odznakę Honorową Sybiraka otrzymali - Łucja Błaszczak, Helena Jakieła, Antoni Wieczorek, Janina Sokołowska (Pani Janina otrzymała odznakę pośmiertnie. Odznaczenie odebrał syn).

Przyszedł też czas na wyróżnienie Złotych i Srebrnych Jubilatów.

Złoci Jubilaci otrzymali medale za długoletnie pożycie małżeńskie przyznane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz pamiątki ufundowane przez Burmistrza Barlinka. Byli to Państwo: Wiktoria i Stanisław Marcinkowscy, Halina i Wiesław Gienik, Elżbieta i Zdzisław Pogorzelscy, Maria i Józef Wieczorek, Maria i Witold Symonowicz, Danuta i Ryszard Budzeń, Janina i Jan Czaboćko, Halina i Józef Urbanowscy, Eryka i Kazimierz Morawscy, Jadwiga i Ryszard Krzyśków, Maria i Roman Kabat, Leokadia i Kazimierz Malanowscy, Marianna i Bolesław Wojciechowscy, Halina i Jan Bujak, Barbara i Zdzisław Brodzińscy, Monika i Juliusz Prędkiewicz, Eugenia i Jan Czajkowscy, Irena i Marian Petryczko, Jadwiga i Wiesław Krasowiak, Helga i Jan Adamiak, Jadwiga i Waldemar Długaszek oraz Bożena i Zbigniew Geldner.

Za srebrne wesele zostali odznaczeni Państwo: Grażyna i Waldemar Diakowscy, Aneta i Jacek Świercz, Anna i Grzegorz Kalota, Renata i Zbigniew Maliszewscy, Krystyna i Sławomir Owczarz, Anna i Manfred Ihde, Małgorzata i Leszek Nizińscy, Anna i Bogusław Rzełunowscy, Irena Symonowicz-Hołowczak i Edward Hołowczak, Elżbieta i Krzysztof Sobiela, Marzena i Krzysztof Łodygowscy, Danuta i Krzysztof Ligenza.

W części artystycznej wystąpił chór „Halka” i Grupa Artystyczna Barlineckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

monikary

 

Szanowni Państwo  

Sprawa: Czystości powietrza w Barlinku.

W związku z nastaniem okresu zimowego, a co się z tym nierozerwalnie wiąże okresu grzewczego zwracam szczególną uwagę na dbanie o powietrze w naszym mieście. Przypominam, że podstawowym paliwem dopuszczonym do spalania w piecach domowych i co z tym związane ogrzewania mieszkań jest naturalne drewno, biomasa, pelet, węgiel lub koks.

Zapewnienie ciepła w domach nie może być związane z powodowaniem zagrożenia dla siebie i dla innych mieszkańców miasta – zagrożenia substancjami powstałymi w wyniku spalania materiałów do tego celu nie przeznaczonych, po prostu śmieci, plastików. Spalanie odpadów poza instalacjami do tego przeznaczonymi, tj. spalarniami jest zabronione przez przepisy ustawy                 o odpadach. Za naruszanie tego zakazu grozi kara grzywny lub aresztu.

Co robić gdy sąsiad spala odpady? O uciążliwościach powodowanych przez spalanie śmieci i powodowanie zanieczyszczania powietrza, które utrudnia korzystanie z nieruchomości sąsiednich, właściwe jest zawiadamianie Policji, szczególnie w momencie zdarzenia. Istnieje również możliwość wniesienia do sądu tzw. skargi negatoryjnej w trybie art. 222§2 w związku        z art. 144 ustawy Kodeks Cywilny, przeciwko osobie powodującej ww. uciążliwość, podając powód żądania – zaniechanie naruszeń i szkód. Jeżeli powstała już szkoda, możliwe jest też powództwo o odszkodowanie.

W wyniku spalania pojawia się dym. A jeśli pogoda jest deszczowa lub w czasie spalania bezwietrzna, ten dym „zawisa”, zostaje w miejscu, tworząc uciążliwość. Ponieważ wszyscy oddychamy powietrzem, powinniśmy dbać o to, żeby go nie zanieczyszczać. Dym ze spalania odpadów jest nie tylko duszący i drażni zapachem, ale co najważniejsze jest trujący i rakotwórczy ze względu na zawartość toksycznych dla zdrowia substancji. W procesach spalania ważną rolę odgrywa temperatura spalania. Gdy jest zbyt niska powstają zanieczyszczenia, których oddziaływanie na środowisko naturalne i zdrowie ludzi jest bardzo szkodliwe. Spalanie różnego rodzaju materiałów w paleniskach domowych odbywa się właśnie w niskich temperaturach (200–500°C). Procesowi temu towarzyszy emisja zanieczyszczeń do atmosfery, takich jak: pył, sadza, tlenek węgla, tlenki azotu, dwutlenek siarki, chlorowodór, fluorowodór, metale ciężkie, jak: kadm, rtęć, tytan, arsen, kobalt, nikiel, selen, ołów, chrom, wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne oraz dioksyny.

Dioksyny to najbardziej szkodliwe substancje jakie zidentyfikowano w środowisku. Pomału, ale skutecznie uszkadzają narządy wewnętrzne takie jak wątroba czy nerki, odkładają się    w tkance tłuszczowej, są przyczyną chorób nowotworowych, alergii, a także bardzo niekorzystnie wpływają na procesy rozrodcze, gdyż mogą powodować mutacje i uszkodzenia rozwijającego się płodu. Spalanie odpadów np. drewna meblowego, zawierającego chlorowane fenole – czyli substancje służące do jego konserwacji oraz pozostałości farby i lakierów, także popularnych „jednorazówek” czyli torebek plastikowych z polietylenu czy papieru bielonego nieorganicznymi związkami chloru z nadrukiem farb kolorowych o dodatkowej zawartości różnego rodzaju metali ciężkich – powodują powstawanie tych szczególnie groźnych dla zdrowia ludzi i zwierząt związków. Stężenie dioksyn w wydobywającym się z domowych kominów dymie może wynosić 100 nanogramów/m3. Dla porównania ich dopuszczalne stężenie w spalinach ze spalarni odpadów wynosi 0,1 nanograma/m3 .

W związku z powyższym przypominam, że zgodnie z ustawą o odpadach, każdy, kto produkuje śmieci, zobowiązany jest do przekazywania ich do firmy świadczącej usługi wywozowe. Stawka opłat za tę usługę jest zależna od ilości osób w gospodarstwie domowym, a nie od ilości śmieci. Zatem śmieci należy przekazywać firmie, a nie palić nimi w piecach.

Nie spalaj: tworzyw sztucznych, gumy, kartonów po napojach, opakowań po środkach ochrony roślin, tekstyliów, malowanego lub impregnowanego drewna, klejonej tektury.

Pamiętaj, że spalanie odpadów szkodzi Twojemu zdrowiu i zdrowiu Twoich najbliższych, niszczy najbliższe Ci środowisko naturalne, zatruwa uprawiane przez Ciebie warzywa i owoce.

Pamiętaj, że w gospodarstwach domowych można spalać tylko papier, tekturę i drewno, opakowania z papieru, tektury i drewna, drewno pochodzące z gospodarki leśnej (np. gałęziówka), korę, trociny, wióry i ścinki drewna, które muszą być suche.

 

INFORMUJĘ,

że w trosce o zdrowie, klimat i środowisko Ministerstwo Środowiska wprowadziło Program „CZYSTE POWIETRZE” – Dofinansowanie do nowych źródeł ciepła i termomodernizacji budynków mieszkalnych. Informacje o programie dostępne są na stronach internetowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Zachęcamy do skorzystania z programu, co niewątpliwie wpłynie na poprawę jakości  powietrza w naszym mieście.   

 

 

 

Nagrodzeni

11 stycznia w sali widowiskowej Barlineckiego Ośrodka Kultury, po raz dwudziesty czwarty wręczono Złote Barlineckie Gęsiarki, nagrody przyznawane osobom i instytucjom wnoszącym ogromny wkład w rozwój Gminy Barlinek, jej postrzeganie na zewnątrz oraz promujących pozytywne, uniwersalne wartości.

Za 2018 rok przyznano - jeden tytuł Ambasadora Barlinka, dwa wyróżnienia dyplomem Złotej Barlineckiej Gęsiarki oraz trzy nagrody główne Złote Barlineckie Gęsiarki.

 Ambasador Barlinka 2018

Jolanta Karasińska za działalność artystyczną i promocję Barlinka

Jolanta Karasińska jest autorką książek dla dzieci i dorosłych, tekstów scenicznych, scenariuszy kabaretowych i bajkowych. Zadebiutowała w 2010 roku. Opublikowała książki dla dzieci: „Jak kropelki”, „Witaj łąko”, „Tęczowe nutki”. Tomiki poetyckie dla dorosłych: „Skrawek nieba”, „Jeszcze wczoraj tańczyłam z gwiazdami”. Współpracuje z młodzieżą, Teatrem Poezji Wiatrak, MDK Plantacja Wyobraźni. Prowadzi warsztaty i spotkania poetyckie w przedszkolach, szkołach, ośrodkach kultury, bibliotekach. W 2018 roku kolejny raz uczestniczyła w Ogólnopolskim Festiwalu im. Kazimierza Furmana. Należy do grupy malarskiej „W Kręgu Sztuki”. Społecznie wspiera Stowarzyszenie

Opiekuńczo-Wychowawcze „Mój Dom”. Od 2018 roku jest członkiem Związku Literatów Polskich Oddziału Poznańskiego.

 Dyplom Złotej Barlineckiej Gęsiarki 2018

Gospodarstwo Ogrodnicze Jarosław i Wioletta Kurosz za działalność, dynamiczny rozwój i osiągnięcia w produkcji „Czereśni z Barlinka” oraz za konstrukcję i opatentowanie urządzeń produkcji sadowniczej

Firma działa na barlineckim rynku od 1989 roku a jej działalność skupia się na uprawie czereśni. Owoce tam produkowane, są sprzedawane na terenie Polski oraz za granicą m.in. w Singapurze czy Francji. Technologia opracowana przez właścicieli, tworzy łańcuch chłodniczy, który umożliwia gospodarstwu eksport na dalekie rynki. Państwo Kurosz w swoich uprawach stosują jedynie ekologiczne nawozy. Ponadto zajmują się konstruowaniem i budową maszyn dla sadowników. Opatentowali agregat grzewczy FRAGOLA IV – zawieszany na ciągniku zestaw butli i palników na propan-butan, dzięki czemu zwiększona jest dystrybucja gorącego powietrza, co pozwala zniwelować przymrozek w sadzie. Drugą skonstruowaną maszyną jest sortownica do czereśni, wykorzystująca śrubę Archimedesa.

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Szczecinie – Oddział Terenowy w Barlinku za uruchomienie oddziału w Barlinku i zagospodarowanie przestrzeni dawnej szkoły

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Szczecinie – Oddział Terenowy w Barlinku, mieści się w siedzibie budynku dawnego „Ekonomika” i został oddany do użytku 16 lutego 2018 r. Łączna powierzchnia wykorzystywana przez Oddział Terenowy to 460 m2. Barlinecki WORD posiada salę wykładową, biuro obsługi interesantów, salę komputerową, pomieszczenie dla egzaminatorów oraz pomieszczenie socjalne. Na jego terenie znajduje się także plac manewrowy. Egzaminy teoretyczne w zakresie prawa jazdy kategorii: B. B1, A, A1, A2, AM przeprowadzane są od 20 listopada 2017 roku, natomiast egzaminy praktyczne na kategorie B i B1 od 15 stycznia 2018 r.

 

Złote Barlineckie Gęsiarki 2018

Maria i Jan Kołosowscy Pasieka „Medus” – za działalność pszczelarską, rozwój i propagowanie pszczelarstwa w kraju i za granicą, promocję „Miodów z Puszczy Barlineckiej”

Państwo Maria i Jan Kołosowscy przygodę z pszczołami rozpoczęli w 1984 roku. Prowadzą rodzinną pasiekę stacjonarno-wędrowną. Ze względu na to, że pasieka mieści się na terenach Puszczy Barlineckiej oraz otuliny Barlinecko-Gorzowskiego Parku Krajobrazowego, wypromowali miody pod ogólną nazwą MIODY PUSZCZY BARLINECKIEJ. Laureaci licznych nagród i wyróżnień, wśród których na uwagę zasługują: wpisanie na listę Produktów Tradycyjnych w Ministerstwie Rolnictwa Miodów Puszczy Barlineckiej w 2013 roku. Produkty Państwa Kołosowskich uczestniczą w kampanii „POLSKA SMAKUJE”. W IV edycji Krajowego Konkursu Pszczelarz Roku otrzymali tytuł: Pszczelarz Roku 2017 oraz I miejsce w kategorii miód pszczeli wielokwiatowy a także GRAND PRIX Ogólnopolskiego Konkursu Pszczelarz Roku.

GUM – MET Maciej Swat – za wdrożenie innowacyjnych technologii w branży metalowej, rolniczej i odnawialnych źródeł energii

Firma istnieje od 1990 roku i od samego początku przestrzega norm jakościowych mających na celu zadowolenie klienta. Specjalizuje się w produkcji części zamiennych wykonywanych zgodnie z rysunkami technicznymi z dowolnych materiałów i rozwija się z wdrażaniem nowych technologii. Najważniejszymi produktami firmy są: kosy boczne, wyroby gumowe, wyroby metalowe, odbój rampy załadunkowej i elektrownie przydomowe.

Zakład Usług Budowlanych Mirosław Bartosiewicz – za wieloletnią działalność na rynku usług budowlanych i rzemieślniczych.

Firma powstała w 1984 roku i do dnia dzisiejszego nieprzerwanie działa na rynku barlineckim, krajowym oraz zagranicznym. Głównym profilem działalności są usługi w zakresie konstrukcji stalowych, prac budowlanych i remontowych dla przemysłu, rolnictwa oraz dla odbiorców indywidualnych. Najczęściej wykonywane zadania to: balustrady schodowe i balkonowe, wiaty, zadaszenia, schody, podjazdy dla niepełnosprawnych, ogrodzenia i bramy, naprawy wszelkiego rodzaju konstrukcji stalowych oraz prace budowlano – remontowe w szerokim zakresie.

 

W części artystycznej uroczystości z recitalem wystąpili - aktorka, Julita Kożuszek oraz zespół Nova Band.

MONIKARY

 

 

 

podpisanie umowy na budowę świetlicy wiejskiej w Stąpiu

W dniu 05 grudnia 2018 r. Dariusz Zieliński – Burmistrz Barlinka podpisał umowę na realizację zadania po nazwą „Budowa świetlicy wiejskiej w Strąpiu” z firmą Zakład Ogólnobudowlany Kazimierz Pakiet z Myśliborza.

Zakres umowy obejmuje wykonanie nowego obiektu o powierzchni ok. 113 m2 wraz z niezbędnymi instalacjami i zagospodarowaniem terenu. Pierwszym etapem prac realizowanych przez wybranego wykonawcę – będzie wycinka drzew wykonana jeszcze w tym roku. Do budynku świetlicy będzie prowadził indywidualny zjazd z drogi gminnej.

Za nadzór inwestorski odpowiedzialna będzie firma Projekty i nadzory budowlane mgr inż. Witold Krasowski z Barlinka. Firma ta jest jednocześnie autorem dokumentacji projektowej.

Wyboru wykonawcy dokonano w wyniku przetargu ogłoszonego w trybie nieograniczonym. Wartość robót budowlanych wynosi  704 110,39 zł brutto. Zakończenie inwestycji planowane jest na koniec sierpnia 2019 roku.

Realizacja inwestycji możliwa jest dzięki dofinansowaniu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020; Oś priorytetowa: Infrastruktura publiczna: Działanie PRZP.09.03.00 Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów wiejskich.

Umowa na kwotę dotacji w wysokości około 458 000 zł została podpisana dnia 17 października 2018 r. przez marszałka województwa – Olgierda Geblewicza. Dofinansowanie obejmuje również zakup niezbędnego wyposażenia świetlicy.

 

Podkategorie