O strategii z przedsiębiorcami

Praktyka ostatnich lat dowodzi, że udział mieszkańców w życiu gminy jest coraz bardziej aktywny. Dzięki czemu samorząd nie tylko zaspokaja potrzeby obywateli, ale także budzi coraz większe zainteresowanie, w tym także potrzebę udziału w różnych formach wpływu na rozstrzygnięcia ważne dla społeczności lokalnej. Dlatego 25 listopada 2015r. o godzinie 17.30 w „Pensjonacie pod Łabędziem", podczas spotkania Organizacji Przedsiębiorców Barlinek, odbyły się konsultacje dotyczące Strategii Rozwoju Gminy Barlinek.

Na spotkaniu Dariusz Zieliński, burmistrz Barlinka przedstawił materiały wypracowane przez Zespół ds. Strategii. Oprócz celów strategicznych, wizji i misji, zachęcił do składania wniosków projektowych, na bazie których zostanie ostatecznie opracowany Wieloletni Strategiczny Program Operacyjny, który będzie podstawą do uzyskania środków zewnętrznych. Będzie on również stanowił drogowskaz dla działań związanych z rozwojem naszej gminy. Ważne jest by dokument był spójny i przedstawiał rzeczywiste plany gminy.


Przypominamy, że o materiałach dotyczących Strategii Rozwoju wypracowanych przez Zespół ds. Strategii podczas warsztatów prowadzonych przez Marka Jefremienko, można przeczytać na naszej stronie.

 

Spotkanie z Zespołem Interdyscyplinarnym

3 listopada w Urzędzie Miejskim odbyło się spotkanie Zespołu Interdyscyplinarnego Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie z Burmistrzem Barlinka Dariuszem Zielińskim. Okazją do spotkania były zmiany osobowe w zespole. Pracującego dotychczas p. Bolesława Karpińskiego, który był reprezentantem organizacji pozarządowych zastąpiła p. Ewa Musolf. Omówiono również sprawy dot. przyszłorocznego budżetu oraz dotychczasowe działania w zakresie profilaktyki przeciwdziałania przemocy i bezpieczeństwa dzieci.

 

Dzień Seniora 2015

3 października na sali widowiskowej Barlineckiego Ośrodka Kultury, odbyły się uroczyste obchody Dnia Seniora, połączone z 30-leciem Klubu Seniora „Złota Strzecha"30-leciem Zespołu Śpiewaczego „Barliniacy". Uroczystość swoją obecnością zaszczycili przede wszystkim barlineccy seniorzy wraz z rodzinami oraz goście zaproszeni. 

Podczas uroczystości nie zabrakło podziękowań i wyróżnień a wręczali je Przewodnicząca Klubu Seniora „Złota Strzecha" Jadwiga Niećko, Prezes Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej Romualda Mironiuk - Makowska oraz Burmistrz Barlinka Dariusz Zieliński.

Za aktywną działalność na rzecz społeczności lokalnej, za szczególne zaangażowanie w pracę społeczną, podziękowania otrzymali: Irena Bakalarczyk, Janina Symonowicz, Katarzyna Adamiok, Teresa Czerwińska, Romualda Mironiuk - Makowska, Jadwiga Niećko, Henryka Popek, Magdalena Zynda - Lis, Feliks Skrobisz, Marian Pieczko, Bogumił Kotliński oraz Dariusz Szatkowski. Za okazanie dużej troski o ludzkie sprawy listy gratulacyjne otrzymali: Janina Sitarz, Irena Połtyn, Irena i Mieczysław Szczyglewscy.
Za bezinteresowną pracę na rzecz Seniorów, za otwarte serce dla osób będących w potrzebie podziękowania otrzymali: Jolanta Borowska, Zofia Nowicka, Kazimierz ŚwiatłowskiKrystyna Momot. Za pracę na rzecz aktywizacji społeczności Seniorów podziękowania otrzymali: Maria Morawiec, Stanisław Jastrzębski, Krystyna Czechowska, Jadwiga Niećko, Janina Borowska, Bożena KalinowskaDanuta Kulka.
W części artystycznej spotkania wystąpił zespół Fabryka Tańca Barlinek oraz Zespół Śpiewaczy „Barliniacy", dla którego Burmistrz Barlinka Dariusz Zieliński wraz z Przewodniczącym RM Mariuszem Maciejewskim przekazali nowy keyboard.

 

Powstaje zaktualizowana strategia naszej gminy. Długofalowe cele strategiczne dla gminy są ważne, bo dzięki nim można tworzyć wieloletnie plany inwestycyjne sposób racjonalny i przemyślany. Kluczowa jest tu współpraca mieszkańcami, którzy powinni mieć wpływ na plany inwestycyjne w najbliższych latach, w ramach opracowywania Wieloletniego Strategicznego Programu Operacyjnego (WSPO). Mieszkańcy myślą tak samo, jak każdy inny rodzaj konsumenta - chcą dokonywać wyboru spośród różnych możliwości rozwojowych.

Ważną rzeczą będzie system ustalania hierarchii projektów realizacji celów strategii, gdyż wiele proponowanych inwestycji będzie konkurować ze sobą uzyskanie ograniczonych środków finansowych. Takim systemem jest właśnie Wieloletni Strategiczny Program Operacyjny.

Program będzie narzędziem dialogu o rozwoju gminy. Będzie również informował mieszkańców, przedsiębiorców, organizacje, inne władze administracyjne i instytucje o planowanych inwestycjach, w celu skoordynowania finansowania i czasu ich realizacji. Program inwestycyjny umożliwia również informowanie potencjalnych inwestorów prywatnych o przedsięwzięciach i planach gminy na najbliższe lata.

Program opierać się będzie na wieloletniej prognozie dochodów i wydatków gminy oraz prognozie wolnych środków na najbliższe lata. Umożliwi to podzielenie nie jednorocznej puli pieniężnej, ale np. pięcioletniej. W ramach większej kwoty, zmieści się więcej istotnych propozycji inwestycyjnych.

Program umożliwi dostęp do finansowania zewnętrznego. Co oznacza, że samorząd, który przedstawi strategię i operacyjny plan rozwojowy, a nie pojedyncze zadania do sfinansowania, uzyskuje dużo większe szanse na pozyskanie środków unijnych.

Dlatego prosimy wszystkich o zgłaszanie zarówno pomysłów na „miękkie" projekty jak i „twarde" inwestycje. Liczymy na aktywność mieszkańców, biznesu i organizacji pozarządowych.

Zgłoszenia muszą być dobrze opisane, dlatego wprowadzony będzie rozpowszechniony formularz, który musi być w całości wypełniony. Nie wypełnione w całości formularze nie będą rozpatrywane.

Prace nad WSPO poprowadzi Zespół Koordynacyjny, który zostanie powołany przez burmistrza, we współpracy z poszczególnymi wydziałami urzędu i jednostkami organizacyjnymi gminy oraz przedsiębiorcami i organizacjami. Zespół będzie ustalał ostatecznie listę zadań inwestycyjnych, przyznawał punkty poszczególnym projektom oraz porządkował je według zdobytych punktów, według kryteriów zgodnych z celami Strategii Rozwoju Gminy.
Lista projektów będzie podstawą do opracowania Wieloletniego Strategicznego Planu Operacyjnego.

Zapraszamy mieszkańców Gminy Barlinek do składania wniosków inwestycyjnych.

 

Wniosek inwestycyjny - instrukcja

Wniosek inwestycyjny

Wstępne cele rozwojowe gminy

Na ostatnich warsztatach strategicznych, które odbyły się 21 i 22 października br., Zespół ds. Strategii opracował dla gminy Barlinek wstępną propozycję celów strategicznych na najbliższe lata. Był to kolejny etap prac nad strategią rozwoju gminy, podczas którego uczestnicy za pomocą analizy SWOT i TOWS w wyniku rozmów i dyskusji opracowali wstępne cele rozwojowe.

Wśród nich znalazło się:

- Wsparcie i wzmocnienie aktywności przedsiębiorców ukierunkowanej na tworzenie innowacyjnych rozwiązań. Wsparcie rozwoju i dostosowania edukacji zawodowej do potrzeb lokalnych przedsiębiorców.

- Wykreowanie Barlinka, jako ośrodka turystyki kwalifikowanej o znaczeniu ponadregionalnym, w oparciu o zasoby naturalne w szczególności jezioro w centrum miasta oraz markę Europejska Stolica Nordic Walking. Stworzenie nowych całorocznych produktów turystycznych w oparciu o wyróżniającą się infrastrukturę turystyczną. Stworzenie unikatowego produktu turystycznego w Starym Tartaku.

O kolejnych etapach pracy nad strategią będziemy informować.

 

Podkategorie