LV Sesja Rady Miejskiej

Kategoria
Wydarzenia
Termin
2018-06-28

OGŁOSZENIE

RADA MIEJSKA W BARLINKU PODAJE DO WIADOMOŚCI
że dnia 28 czerwca 2018 r. o godz. 1200
w sali konferencyjnej Barlineckiego Ośrodka Kultury przy ul. Podwale 9, I piętro

odbędzie się

 

LV SESJA RADY MIEJSKIEJ

 

PORZĄDEK OBRAD OBEJMUJE:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Wręczenie medali „Rubinowy Krzyż za zasługi dla Dzieci Wojny.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Zapytania i wolne wnioski radnych.
 5. Odpowiedzi na zapytania i wolne wnioski radnych.
 6. Informacja na temat bezpieczeństwa i porządku publicznego w Gminie Barlinek.
 7. Informacja na temat przygotowania Gminy Barlinek do sezonu turystycznego.
 8. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pomiędzy ulicami: Jeziorną, Gorzowską i brzegiem Jeziora Barlineckiego – tzw. „Starego Tartaku”.
 9. Projekt uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Barlinek.
 10. Projekt uchwały w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Barlinek miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
 11. Projekt uchwały w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Barlinek.
 12. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości – stanowiących własność Gminy Barlinek na nieruchomość gruntową stanowiącą własność osoby fizycznej.
 13. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
 14. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Szpital Barlinek spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, na podwyższenie jej kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w podwyższonym kapitale.
 15. Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie nadania statutu Barlineckiemu Ośrodkowi Kultury w Barlinku.
 16. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Barlinka.
 17. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barlinek na lata 2018-2030.
 18. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2018 rok.
 19. Udzielenie absolutorium Burmistrzowi Barlinka za 2017 rok:
  a) rozpatrzenie rocznego Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2017 rok wraz z rocznym Sprawozdaniem z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2017 rok,
  b) rozpatrzenie Sprawozdania finansowego Gminy Barlinek za 2017 rok,
  c) rozpatrzenie Informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Barlinek za 2017 r. według stanu na dzień 31.12.2017 r.,
  d) zapoznanie się z uchwałą Nr CIX.207.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 6 kwietnia 2018 roku w sprawie wydania opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Barlinek za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia,
  e) zapoznanie się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Barlinku o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Barlinek za 2017 r.,
  f) zapoznanie się z opinią RIO w Szczecinie dot. wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiejw Barlinku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Barlinka z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok,
  g) dyskusja,
  h) projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Barlinek za 2017 rok,
  i) projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Barlinka.
 20. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia ponowienia skargi na Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Barlinku.
 21. Projekt uchwały w sprawie przyznania medalu „Za zasługi dla Barlinka”.
 22. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej z pracy w okresie międzysesyjnym.
 23. Sprawozdanie Burmistrza Barlinka z działalności w okresie międzysesyjnym.
 24. Sprawy różne.
 25. Zakończenie obrad.

 

RADA ZAPRASZA ZAINTERESOWANYCH DO UDZIAŁU W OBRADACH

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Barlinku
Mariusz Józef Maciejewski

 
 

Wspierane przez iCagenda