XXXVII Sesja Rady Miejskiej w Barlinku

Kategoria
Wydarzenia
Termin
2017-03-30

OGŁOSZENIE

RADA MIEJSKA W BARLINKU PODAJE DO WIADOMOŚCI
że dnia 30 marca 2017 r. o godz. 1200

w sali konferencyjnej Barlineckiego Ośrodka Kultury przy ul. Podwale 9, I piętro

 

 

odbędzie się

 

XXXVII SESJA RADY MIEJSKIEJ

 

PORZĄDEK OBRAD OBEJMUJE:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXV i XXXVI sesji.
 4. Zapytania i wolne wnioski.
 5. Odpowiedzi na zapytania i wolne wnioski.
 6. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2016.
 7. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016.
 8. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy na lata 2016-2018.
 9. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2017-2019.
 10. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Barlinku.
 11. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi Gminy Barlinek za 2016 rok.
 12. Sprawozdanie z przebiegu realizacji programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla miasta i gminy Barlinek na lata 2011-2032.
 13. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Barlinek.
 14. Projekt uchwały w sprawie odwołania darowizny nieruchomości położonej w Barlinku przy ul. Jeziornej 8.
 15. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości – działki nr: 248/13 i 248/16.
 16. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości – działki nr: 109, 560/40, 560/43 i 560/44.
 17. Projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Barlinek.
 18. Projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Barlinek.
 19. Projekt uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego w Gminie Barlinek.
 20. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2017 rok.
 21. Projekt uchwały w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Barlinek oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na obszarze miasta i gminy Barlinek.
 22. Projekt uchwały w sprawie przyznania medalu „Za zasługi dla Barlinka”.
 23. Sprawozdanie Burmistrza Barlinka z działalności w okresie międzysesyjnym.
 24. Sprawy różne.
 25. Zakończenie obrad.

 

RADA ZAPRASZA ZAINTERESOWANYCH DO UDZIAŁU W OBRADACH

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Barlinku
Mariusz Józef Maciejewski

 
 
 

Wspierane przez iCagenda