LIV Sesja Rady Miejskiej

Kategoria
Wydarzenia
Termin
2018-05-30

OGŁOSZENIE

 

 RADA MIEJSKA W BARLINKU PODAJE DO WIADOMOŚCI,
że w dniu 30 maja 2018 r. o godzinie 1200  

w sali konferencyjnej (I piętro) Barlineckiego Ośrodka Kultury
w Barlinku odbędzie się

 

LIV Sesja Rady Miejskiej w Barlinku

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z LIII sesji.
 4. Zapytania i wolne wnioski.
 5. Odpowiedzi na zapytania i wolne wnioski.
 6. Informacja na temat stanu dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich na terenie Gminy Barlinek.
 7. Sprawozdanie za rok 2017 z realizacji programu współpracy Gminy Barlinek z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
 8. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w gminie Barlinek za okres 01.01.2017 r. – 31.12.2017 r.
 9. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części działki gruntu przy ul. Poziomkowej.
 10. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części działki gruntu przy ul. Różanej.
 11. Projekt uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Barlinek na zadania służące tworzeniu warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych.
 12. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Myśliborskiemu na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2152Z na odcinku Barlinek – Ożar”.
 13. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2018 rok.
 14. Projekt uchwały w sprawie skargi na Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Barlinku.
 15. Sprawozdanie Burmistrza Barlinka z działalności w okresie międzysesyjnym.
 16. Sprawy różne.
 17. Zakończenie obrad.

 

RADA ZAPRASZA ZAINTERESOWANYCH DO UDZIAŁU W OBRADACH

 

 

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU
Mariusz Maciejewski

 
 

Wspierane przez iCagenda