XXXVIII Sesja Rady Miejskiej w Barlinku

Kategoria
Wydarzenia
Termin
2017-04-27

OGŁOSZENIE

RADA MIEJSKA W BARLINKU PODAJE DO WIADOMOŚCI
że dnia 27 kwietnia 2017 r. o godz. 1300
w sali konferencyjnej Barlineckiego Ośrodka Kultury przy ul. Podwale 9, I piętro

odbędzie się

 

 

XXXVIII SESJA RADY MIEJSKIEJ

 

 

PORZĄDEK OBRAD OBEJMUJE:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXVII sesji.
 4. Zapytania i wolne wnioski.
 5. Odpowiedzi na zapytania i wolne wnioski.
 6. Informacja na temat bezrobocia w Gminie Barlinek.
 7. Informacja na temat działalności sołectw w Gminie Barlinek.
 8. Informacja z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Osinie za rok 2016.
 9. Ocena zasobów pomocy społecznej Gminy i Miasta Barlinek za rok 2016.
 10. Sprawozdanie za rok 2016 z realizacji programu współpracy Gminy Barlinek z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
 11. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia aktualizacji Wieloletniego Strategicznego Programu Operacyjnego Miasta i Gminy Barlinek na lata 2017-2023.
 12. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagoga szkolnego, psychologa i logopedy oraz dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczyciela wspomagającego i nauczycieli realizujących w ramach etatu zajęcia o różnym wymiarze.
 13. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony nieruchomości będącej w użytkowaniu wieczystym Gminy Barlinek – działka nr 560/16 – 943,50 m2.
 14. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony nieruchomości będącej w użytkowaniu wieczystym Gminy Barlinek – działka nr 560/16 – 537,00 m2.
 15. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony nieruchomości będącej w użytkowaniu wieczystym Gminy Barlinek – działka nr 560/16 – 242,00 m2.
 16. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
 17. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu gminnego nieruchomości.
 18. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2017 rok.
 19. Sprawozdanie Burmistrza Barlinka z działalności w okresie międzysesyjnym.
 20. Sprawy różne.
 21. Zakończenie obrad.

 

RADA ZAPRASZA ZAINTERESOWANYCH DO UDZIAŁU W OBRADACH

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Barlinku
Mariusz Józef Maciejewski

 
 
 

Wspierane przez iCagenda