XLII Sesja Rady Miejskiej

Kategoria
Wydarzenia
Termin
2017-06-29

OGŁOSZENIE

RADA MIEJSKA W BARLINKU PODAJE DO WIADOMOŚCI,
że w dniu 29 czerwca 2017 r. o godzinie 1200  

w sali konferencyjnej Barlineckiego Ośrodka Kultury przy ul. Podwale 9, I piętro

odbędzie się

 

XLII SESJA RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXIX i XL sesji.
 4. Zapytania i wolne wnioski.
 5. Odpowiedzi na zapytania i wolne wnioski.
 6. Informacja na temat bezpieczeństwa i porządku publicznego w Gminie Barlinek.
 7. Informacja na temat przygotowania Gminy Barlinek do sezonu turystycznego.
 8. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Burmistrza Barlinka.
 9. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek położonej w Barlinku przy ul. Sosnowej – działka nr 560/42.
 10. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Barlinek położonych w Barlinku przy ul. Sosnowej – działki nr 560/40, 560/44 i 560/43.
 11. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2017 rok.
 12. Udzielenie absolutorium Burmistrzowi Barlinka za 2016 rok:

          a) rozpatrzenie rocznego Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2016 rok wraz z rocznym Sprawozdaniem z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2016 rok,
          b) rozpatrzenie Sprawozdania finansowego Gminy Barlinek za 2016 rok,
          c) rozpatrzenie Informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Barlinek za 2016 r. według stanu na 31.12.2016 r.,
          d) zapoznanie się z opinią RIO w Szczecinie w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Barlinka sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Barlinek za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia,
          e) zapoznanie się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Barlinku o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Barlinek za 2016 r.,
          f) zapoznanie się z opinią RIO w Szczecinie dot. wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Barlinku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Barlinka z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok,
          g) dyskusja,
          h) projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Barlinek za 2016 rok,
          i) projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Barlinka.

      13. Sprawozdanie Burmistrza Barlinka z działalności w okresie międzysesyjnym.
      14. Sprawy różne.
      15. Zakończenie obrad.

 

RADA ZAPRASZA ZAINTERESOWANYCH DO UDZIAŁU W OBRADACH

 

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU
Mariusz Maciejewski

 
 

Wspierane przez iCagenda