XLVII Sesja Rady Miejskiej

Kategoria
Wydarzenia
Termin
2017-11-30

OGŁOSZENIE

 

RADA MIEJSKA W BARLINKU PODAJE DO WIADOMOŚCI,
że w dniu 30 listopada 2017 r. o godzinie 1200 
w sali konferencyjnej (I piętro) Barlineckiego Ośrodka Kultury
w Barlinku odbędzie się

 

 

XLVII SESJA RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU

 

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XLVI sesji.
 4. Zapytania i wolne wnioski.
 5. Odpowiedzi na zapytania i wolne wnioski.
 6. Informacja o:
  a) wydanych w 2016 r. decyzjach dotyczących tzw. opłaty planistycznej, opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem lub zmianą miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego,
  b) wypłaconych w 2016 r. przez gminę odszkodowaniach za obniżenie wartości działki w związku z uchwaleniem lub zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
  c) zgłoszonych w 2016 r. przez właścicieli lub wieczystych użytkowników nieruchomości żądaniach wobec gminy, jeżeli korzystanie z nieruchomości stało się niemożliwe bądź istotnie ograniczone w związku z uchwaleniem albo zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 7. Informacja na temat realizacji zadań oświatowych w roku 2016/2017.
 8. Projekt uchwały w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Barlinku w zamian za objęcie udziałów w Spółce.
 9. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wyrażenia zgody na przystąpienie do procesu zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Barlinek.
 10. Projekt uchwały w sprawie zmiany przebiegu ulicy Fryderyka Chopina w Barlinku.
 11. Projekt uchwały w sprawie programu współpracy Gminy Barlinek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018.
 12. Projekt uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
 13. Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Burmistrza Barlinka do wprowadzenia danych do rejestru Należności Publicznoprawnych.
 14. Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.
 15. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2017 r.
 16. Sprawozdanie Burmistrza Barlinka z działalności w okresie międzysesyjnym.
 17. Sprawy różne.
 18. Zakończenie obrad.

 

RADA ZAPRASZA ZAINTERESOWANYCH DO UDZIAŁU W OBRADACH

 

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU
Mariusz Maciejewski

 
 

Wspierane przez iCagenda