IV sesja Rady Miejskiej w Barlinku

Kategoria
Wydarzenia
Termin
2018-12-20

OGŁOSZENIE

RADA MIEJSKA W BARLINKU PODAJE DO WIADOMOŚCI,
że w dniu 20 grudnia 2018 r. o godzinie 1200 
w sali konferencyjnej (I piętro) Barlineckiego Ośrodka Kultury
w Barlinku przy ul. Podwale 9 odbędzie się

 

IV SESJA RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski radnych.
 4. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wolne wnioski radnych.
 5. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2017/2018.
 6. Informacja o:
  a) wydanych w 2017 r. decyzjach dotyczących tzw. opłaty planistycznej, opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem lub zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
  b) wypłaconych w 2017 r. przez gminę odszkodowaniach za obniżenie wartości działki w związku z uchwaleniem lub zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
  c) zgłoszonych w 2017 r. przez właścicieli lub wieczystych użytkowników nieruchomości żądaniach wobec gminy, jeżeli korzystanie z nieruchomości stało się niemożliwe bądź istotnie ograniczone w związku z uchwaleniem albo zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 7. Projekt uchwały w sprawie ustanowienia gminnego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
 8. Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
 9. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na czas nieoznaczony, w trybie bezprzetargowym, nieruchomości stanowiących własność Gminy Barlinek.
 10. Projekt uchwały w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Barlinek.
 11. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Barlinek na lata 2013-2018.
 12. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Barlinek na 2019 rok.
 13. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barlinek na lata 2019-2030.
 14. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Barlinku na rok 2019.
 15. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Barlinku na rok 2019.
 16. Informacja Przewodniczącego Rady z pracy w okresie sprawozdawczym oraz zgłoszonych poprawkach lub uzupełnieniach do protokołu z poprzedniej sesji.
 17. Informacja Burmistrza Barlinka z działalności w okresie międzysesyjnym.
 18. Sprawy różne.
 19. Zakończenie obrad.

 

 

RADA ZAPRASZA ZAINTERESOWANYCH DO UDZIAŁU W OBRADACH

 

 

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU
Mariusz Maciejewski

 
 

Wspierane przez iCagenda