XXV Sesja Rady Miejskiej w Barlinku

sesja
Kategoria
Wydarzenia
Termin
2020-06-25

Ogłoszenie

 Rada Miejska w Barlinku podaje do wiadomości,
że w dniu 25 czerwca 2020 r. o godzinie 1100  

w sali widowiskowej Barlineckiego Ośrodka Kultury
w Barlinku przy ul. Podwale 9 odbędzie się

 XXV SESJA RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad i przyjęcie wniosków radnych w sprawie wprowadzenia zmian do porządku obrad.
 3. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania przemocy w Rodzinie
  i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2019-2021 oraz działalności Zespołu Interdyscyplinarnego Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie za rok 2019.
 4. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2019.
 5. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019.
 6. Sprawozdanie z realizacji zadań Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2017-2019 za rok 2019.
 7. Ocena zasobów pomocy społecznej Gminy Barlinek za 2019 rok.
 8. Informacja z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Osinie za rok 2019.
 9. Informacja na temat przygotowania Gminy Barlinek do sezonu turystycznego.
 10. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2019.
 11. Informacja na temat stanu dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich na terenie Gminy Barlinek uwzględniając ewidencję, inwentaryzację i określenie stanu technicznego tych dróg.
 12. Sprawozdanie z przebiegu realizacji programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla miasta i Gminy Barlinek na lata 2011-2032.
 13. Realizacja Programu ochrony środowiska dla Gminy Barlinek na lata 2017-2020
  z uwzględnieniem perspektywy do roku 2024.
 14. Informacja na temat działalności sołectw w Gminie Barlinek.
 15. Raport o stanie Gminy Barlinek w 2019 roku:
 1. przedstawienie raportu o stanie Gminy Barlinek w 2019 roku,
 2. debata nad raportem o stanie Gminy Barlinek w 2019 roku,
 3. projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Barlinka wotum zaufania.

16. Udzielenie absolutorium Burmistrzowi Barlinka za 2019 rok:

 1. rozpatrzenie rocznego Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2019 rok wraz
  z rocznym sprawozdaniem z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2019 rok,
 2. rozpatrzenie Sprawozdania finansowego Gminy Barlinek za 2019 rok,
 3. rozpatrzenie informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Barlinek za 2019 r. według stanu na dzień 21.12.2019 r.,
 4. zapoznanie się z uchwałą XCIX.212.2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie wydania opinii
  o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Barlinek za 2019 rok wraz z informacją
  o stanie mienia,
 5. zapoznanie się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Barlinku
  o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Barlinek za 2019 rok,
 6. zapoznanie się z opinią RIO w Szczecinie dot. wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Barlinku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Barlinka z tytułu wykonania budżetu za 2019 r.
 7. dyskusja,
 8. projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Barlinek za 2019 r.,
 9. projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Barlinka.

17. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa i pozostającej w użytkowaniu wieczystym Gminy Barlinek, położonej w Barlinku przy ul. Sosnowej - działka nr 560/49.

18. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Poziomkowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej - działka nr 708/4.

19. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Barlinek położonych w Barlinku przy ul. Jeziornej.

20. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2020 rok.

21. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Szpital Barlinek Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, na podwyższenie jej kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w podwyższonym kapitale.

22. Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia inkasenta opłaty od posiadania psów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

23. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski radnych.

24. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wolne wnioski radnych.

25. Informacja Przewodniczącego Rady z pracy w okresie sprawozdawczym oraz zgłoszonych poprawkach lub uzupełnieniach do protokołu z poprzedniej sesji.

26. Informacja Burmistrza Barlinka z działalności w okresie międzysesyjnym.

27. Sprawy różne.

28. Zakończenie obrad.

Rada zaprasza zainteresowanych do udziału w obradach

                  Przewodniczący Rady Miejskiej w Barlinku

                                                                                                                                      Mariusz Maciejewski

 
 

Wspierane przez iCagenda