Dotacje dla NGO. są nowe wzory ofert, umów i sprawozdań!

Od 3 września 2016 r. obowiązuje nas nowe rozporządzenie Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej dotyczące nowych wzorów wniosków o dotacje dla NGO na realizację zadań publicznych, umowy dotacyjnej i sprawozdania z realizacji. Tekst rozporządzenia oraz edytowalne druki znajdą Państwo tutaj Tryb uproszczony znajdą Państwo tutaj a o nowej umowie poczytają tutaj

 

KONKURSY

1) ZGŁOSZENIA DO 10 LISTOPADA. ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU! Ruszył regionalny etap Ogólnopolskiego Konkursu Barwy Wolontariatu, któremu patronuje Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego, a którego realizatorem jest Regionalne Centrum Wolontariatu przy Stowarzyszeniu POLITES w Szczecinie.  Konkurs skierowany jest do wolontariuszy, osób korzystających z ich pomocy, przedsiębiorstw, które realizują program wolontariatu pracowniczego, organizacji pozarządowych i instytucji publicznych współpracujących z wolontariuszami i wspierających ruch wolontarystyczny w Polsce. Nominowani do konkursu kandydaci swoją aktywność wolontarystyczną mogą wykonywać w dowolnym obszarze życia społecznego. Nominowani do konkursu mogą być pojedynczy wolontariusze, grupy wolontariuszy, rodziny, które wspólnie podejmują działania społeczne. Termin nadsyłania zgłoszeń mija 10 listopada 2016 r. Regulamin Konkursu oraz formularz zgłoszenia dostępny jest na www

2) ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU! Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego ogłosił konkurs „Lider Ekonomii Społecznej 2016”. Już po raz czwarty zostaną wyróżnione osoby i podmioty, które w swojej działalności propagują ideę ekonomii społecznej. Termin nadsyłania zgłoszeń mija 14 listopada 2016 roku. Więcej na www

 

SPOTKANIA / SZKOLENIA

1) NOWOŚĆ! Centralny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich zaprasza 9 listopada 2016 r. do udziału w kolejnym, bezpłatnym spotkaniu z cyklu "Środa z Funduszami", dotyczącym tematyki Funduszy Europejskich na lata 2014–2020. Więcej na www

2) Trwają zapisy na szkolenia dotyczące finansowych mechanizmów współpracy samorządów i organizacji pozarządowych. Szkolenia organizowane są przez Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce wspólnie z partnerami lokalnymi w ramach projektu „Możemy więcej i lepiej. Rekrutacja trwa od 14.11.2016 r. Więcej na www

 

INICJATYWY WARTE UWAGI

1) Stowarzyszenie „Iskierka” jest jedną z trzech organizacji pozarządowych, które w roku bieżącym, na zlecenie Województwa Zachodniopomorskiego, prowadzą kampanie społeczne, mające na celu przeciwdziałanie dyskryminacji osób z niepełnosprawnością. Szczegóły dotyczące kampanii na stornie www.TrocheInaczej.pl 

2) „ProfesjONalista” to projekt realizowany przez Zachodniopomorskie Forum Organizacji Socjalnych ZaFOS w partnerstwie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Policach i Zachodniopomorską Izbą Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Szczecinie, którzy zapraszają do współpracy. Celem projektu jest aktywizacja społeczna i zawodowa 40 osób z niepełnosprawnościami zamieszkujących powiat kołobrzeski i policki poprzez realizację indywidualnych planów działań (IPD), szkoleń zawodowych oraz staży u przedsiębiorców. Więcej o projekcie na www

 

KONSULTACJE

ZaFOS promuje konsultacje ws. europejskiego filaru praw socjalnych. Do 31 grudnia br. można przesyłać uwagi. Celem filaru praw socjalnych jest sformułowanie kluczowych zasad, które będą wspierać sprawnie działające i sprawiedliwe rynki pracy oraz systemy bezpieczeństwa socjalnego.  Więcej na www

 

konsultacje.ngo.pl – najaktualniejsze informacje o procesach konsultacyjnych

   

ZAPROSZENIE DO WSPÓŁPRACY

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej (RODM) zaprasza do współpracy i prosi o przesyłanie, według załączonej tabeli, informacji o realizowanych i planowanych działaniach międzynarodowych. Szczegóły na www

 

ADMINISTRACJA RZĄDOWA ….

Współpraca z NGO – programy, ogłoszenia, konkursy….Więcej na www 

 

NABORY, NABORY…

Kuratorium Oświaty www

Fundusze na edukację www

Granty od Fundacji Korporacyjnych  www

Kalendarz konkursów ngo.pl

Wykaz dotacji z ambasad www

Zbiór informacji o grantach z Komisji Europejskiej, które dostępne są tutaj.

URZĄD Miasta Szczecin www

 

1) NOWOŚĆ! TYLKO DO 7 LISTOPADA! BANK AKTYWNEJ MŁODZIEŻY - zdobądź środki dla swojej SZKOŁY! Na organizację olimpiad, kursów, imprez edukacyjnych. Więcej na www

2) NOWOŚĆ! Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosił konkurs na finansowanie projektów w programie „Wsparcie Uniwersytetów Trzeciego Wieku”. Oferty można składać do 30 listopada 2016 r. Więcej na www

3) NOWOŚĆ! 1 grudnia 2016 r. mija najbliższy termin naboru wniosków w Programie Grantów Funduszu Wyszehradzkiego, który wspiera finansowo projekty rozwijające współpracę krajów z Grupy Wyszehradzkiej, czyli Czech, Węgier, Polski i Słowacji oraz integrację tych państw z Unią Europejską. Więcej na www

4) NOWOŚĆ!  Narodowy Instytut Dziedzictwa Do 30.11.2016 r. trwa nabór wniosków w ramach programu "Wolontariat na rzecz dziedzictwa". Wolontariat dla dziedzictwa 2017. Więcej na www

5) NOWOŚĆ!  Ministerstwo Obrony Narodowej ogłosiło trzy konkursy na realizację zadań publicznych w zakresie:

  1. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym (prowadzenie szkoleń dla żołnierzy i pracowników wojska) www
  2. obronność państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej www
  3. podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej www
    Termin składania ofert mija 18 listopada 2016 r.

 

6) NOWOŚĆ! Zaproszenie do składania wniosków i Przewodnik po programie Erasmus+ 2017 Informujemy, że zostało ogłoszone zaproszenie do składania wniosków w programie Erasmus+ (nr 2016/C/386/09). Dokument ten określa: działania, o jakie można wnioskować w roku 2017, organizacje/instytucje uprawnione do składania wniosków, ogólny budżet przeznaczony na dofinansowanie działań objętych konkursami wniosków w roku 2017 oraz terminy składania wniosków. Więcej na www

7) NOWOŚĆ! Konkurs PO WER 4.1. na przetestowanie koncepcji popytowego instrumentu pomocy zwrotnej przeznaczonej wyłącznie na studia podyplomowe, kursy, szkolenia oraz inne formy kształcenia osób dorosłych oferowane przez krajowe i zagraniczne podmioty (za wyjątkiem studiów I, II i III stopnia), trwające nie dłużej niż 2 lata. Nabór wniosków odbędzie się od 30.11.2016 do  31.01.2017 r. Więcej na www

8) NOWOŚĆ! Konkurs PO IŚ 2.4.1 Ochrona in-situ lub ex-situ zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych. Nabór wniosków rozpocznie się 30.11.2016 r. a zakończy się 31.01.2017 r. Wnioski mogą składać m.in. pozarządowe organizacje ekologiczne. Więcej na www

9) CZAS UCIEKA! Kończy się czas na składanie projektów do Spółdzielni Pomysłów - w konkursie mogą brać udział fundacje i stowarzyszenia lub osoby indywidualne. Zgłoszenia do 7 listopada 2016 r. Więcej na www

10) CZAS UCIEKA! Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów ogłosił otwarty konkurs ofert w zakresie upowszechniania i ochrony praw konsumentów: Bezpłatna świąteczna pomoc prawna dla konsumentów w okresie 1-30 grudnia 2016 r. (powierzenie) Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 listopada 2016 roku do godz. 10.00. Więcej na www

11) CZAS UCIEKA! Ruszył nabór wniosków konkursie grantowym Bank Ambitnej Młodzieży BZWBK. Projekty będzie można składać od 17.10.2016 r. do 7.11.2016 r. Więcej na www

12) CZAS UCIEKA! Eko Odkrywcy już po raz czwarty. Prace konkursowe można zgłaszać do 9 listopada 2016 r. Więcej na www

13) CZAS UCIEKA! Jeśli masz pomysł na nowatorskie rozwiązanie, które może pomóc osobom zależnym lub ich opiekunom, chcesz nad nim popracować i spróbować wcielić je w życie - zgłoś się do naszego inkubatora pomysłów! Zgłoszenie może złożyć pojedyncza osoba, grupa osób (zespół) lub instytucja/organizacja z dowolnego miejsca Polski. Najlepsze pomysły będą miały szanse na otrzymanie grantu. Zgłoszenia do 13 listopada 2016 r. Więcej na www

14) CZAS UCIEKA! Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaprasza organizacje pozarządowe do udziału w otwartym konkursie o zlecenie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych: „Gotowi do pracy – włączenie osób niepełnosprawnych w rynek pracy”. Oferty należy składać do 14 listopada 2016 r. Więcej na www

15) Od 27.09 do 23.11.2016 r. trwa nabór wniosków w programie Kreatywna Europa - Komponent Kultura - Projekty Współpracy Europejskiej. Więcej na www

16) Konkurs POWER 2.9 Rozwój ekonomii społecznej, którego celem jest wyposażenie pracowników przedsiębiorstw społecznych w wiedzę i umiejętności pozwalające na skuteczne ubieganie się o zlecenia w ramach zamówień publicznych (klauzule społeczne). Nabór wniosków od 07.11.2016 do 25.11.2016. Więcej na www

17) Ministerstwo Sportu i Turystyki Departament Turystyki ogłosiło otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki w 2017 r. Oferty należy składać do 25 listopada 2016 r. Więcej na www

18) Konkurs POWER 2.16. pt. Prowadzenie przez partnerów społecznych działań w zakresie monitorowania prawa gospodarczego i prawa pracy. Konkurs ma umożliwić usprawnienie monitorowania przez partnerów społecznych zmian prawa gospodarczego lub prawa pracy przy pomocy metod, technik lub narzędzi stosowanych lub wdrożonych / wytworzonych w ramach projektu w oparciu o informacje udostępniane on-line przez organy administracji rządowej. Nabór wniosków od 31.10.2016 do 30.11.2016. Więcej na www

19) Do 30 listopada 2016 r. można składać oferty w konkursie „Opieka nad Polonią i Polakami za granicą w 2017 r.” ogłoszonym przez Senat RP. Więcej na www

20) Trwa nabór wniosków o dofinansowanie innowacyjnych pomysłów na rzecz poprawy skuteczności usług opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych (ON). Konkurs jest elementem projektu „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” realizowanego przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (PSONI) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Termin składania wniosków mija 30 listopada 2016 r. Więcej na www

21) Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłasza następujące programy na rok 2017: "Muzyka", "Teatr i taniec", "Sztuki wizualne", "Film", "Edukacja artystyczna". Najbliższy termin składania ofert mija 30 listopada 2016 r. Więcej na www

22) Kancelaria Prezesa Rady Ministrów - Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.16 PO WER - ogłosiła konkurs pn. Podnoszenie kompetencji przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz partnerów społecznych w zakresie niezbędnym do udziału w procesie stanowienia prawa (nr POWR.02.16.00–IP.06–00–006/16). Wnioski o dofinansowanie przyjmowane będą w okresie od dnia 1 września 2016 r. do dnia 30 listopada 2016 r. Szczegółowe informacje oraz regulamin konkursu dostępne są na stronie www.efs.kprm.gov.pl , a także www.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz https://sowa.efs.gov.pl

23) W dniach 29 sierpnia – 30 listopada 2016 r. będzie można składać wnioski o dofinansowanie w ramach Działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Więcej na www

24) Nabór wniosków na 2017 rok do Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020. Wnioski do obszaru III  - Ogólnopolskie projekty systemowe składać można do  1.12.2016 r. Projekty dotyczą jednej dziedziny, przy czym preferowane będą działania obejmujące programy stypendialne dla uczniów i studentów pochodzenia romskiego, a także organizacja podyplomowych studiów romologicznych Więcej na www

25) Konkurs POWER - 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty - na tworzenie e-materiałów dydaktycznych będzie otwarty od 31.10.2016 do 05.12.2016. W konkursie moją brać udział ngo, ale muszą mieć „doświadczenie w tworzeniu multimedialnych i interaktywnych e-podręczników lub e-materiałów dydaktycznych, dostępnych dla uczniów z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Doświadczenie i kwalifikacje będą potwierdzone dokonaniami z ostatnich 5 lat w wyżej wymienionych dziedzinach (minimum 10 publikacji wskazanych w kryterium w ciągu ostatnich 5 lat).” Więcej na www

26) Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłasza konkurs nr POWR.02.07.00-IP.03-00-002/16 w ramach II Osi priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER - Działanie 2.7 Zwiększenie szans na zatrudnienie osób szczególnie zagrożonych wykluczeniem społecznym. Nabór potrwa od 21 listopada do 5 grudnia 2016 r. Więcej na www

27) Komisja Europejska ogłosiła dwa nabory wniosków z zakresu ochrony dzieci migrujących. Pierwszy nabór dotyczy budowy potencjału w zakresie praw i ochrony dzieci migrujących, w szczególności kwestii opieki i rodzin zastępczych dla dzieci pozbawionych opieki. Drugi nabór dotyczy wsparcia zintegrowanych, multidyscyplinarnych, zorientowanych na dziecko działań ukierunkowanych na dzieci, które stały się ofiarami przemocy. Więcej na stronie www Termin na składanie wniosków wyznaczono do 13.12.2016 r.

28) NFOSiGW ogłosił konkurs pt. "Racjonalna gospodarka odpadami". Organizacje non profit posiadające status organizacji pożytku publicznego pełniące funkcje „banków żywności" mogą ubiegać się o dofinansowanie dla przedsięwzięć polegających na rozwoju infrastruktury technicznej procesów logistycznych związanych z pozyskaniem, magazynowaniem i dystrybucją niesprzedanych lub niespożytych artykułów żywnościowych skutkujących zapobieganiem powstawania odpadów żywności. Wnioski należy składać w terminie od 16.08.2016 r. do 20.12.2016 r., do godz. 15.30 lub do wyczerpania alokacji środków. Więcej na www

29) Konkurs NFOSiGW w zakresie "Edukacji ekologicznej" na organizację konferencji. Termin naboru wniosków od 23.05.2016 r. do 27.12.2016 r. lub do wyczerpania środków z alokacji (nabór ciągły). Więcej na www

30) Kulczyk Foundation Ruszyła kolejna edycja programu - wnioski można składać do 31 grudnia 2016 roku. W tej edycji Wspierane będą projekty infrastrukturalne służące otoczeniu.  Głównym celem działań musi być trwałe zagospodarowanie przestrzeni i nadanie jej cech funkcjonalnych, które zapoczątkują pozytywne przeobrażenia społeczne. Dofinansowanie może być przyznane między innymi stowarzyszeniom, fundacjom, instytucjom kultury. Więcej na www

31) Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, jako operator Programu „Promowanie Różnorodności Kulturowej i Artystycznej w ramach Europejskiego Dziedzictwa Kulturowego” w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014, ogłosiło nabór wniosków w trybie konkursowym w ramach Funduszu Współpracy Bilateralnej - Część „A” na wizyty studyjne. Nabór projektów odbywa się od 6 lipca 2016 do czasu wyczerpania puli. Więcej na www

32) Narodowy Bank Polski wspiera projekty z zakresu edukacji ekonomicznej, których grupami docelowymi są osoby wykluczone ekonomicznie, nauczyciele, dzieci i młodzież czy młodzi ludzie wchodzący na rynek pracy. Obszary tematyczne powinny dotyczyć zarządzania przedsiębiorstwem, strefy euro czy kształtowania przedsiębiorczości. Dofinansowywane są m.in. działania o charakterze lokalnym i regionalnym takie jak: konkursy, olimpiady przedmiotowe, warsztaty, szkolenia, konferencje. O dofinansowanie ubiegać się mogą osoby prawne jak i jednostki organizacyjne takie jak szkoły, ośrodki kultury, centra aktywizacji. Nabór wniosków jest stały. Więcej na www

33) Ambasada Szwecji w Polsce inicjuje i realizuje projekty mające na celu promowanie szwedzkiej kultury oraz kształtowanie pozytywnego obrazu Szwecji w Polsce. Ambasada wspiera projekty i działania instytucji i organizacji, których celem jest pogłębienie wiedzy na temat Szwecji, informowanie o Szwecji, wzbudzanie zainteresowania krajem i wzmacnianie pozytywnego obrazu Szwecji w Polsce. Dofinansowanie i patronat otrzymają wybrane projekty. Nie obowiązuje termin składania wniosków - przewidywany czas rozpatrzenia aplikacji wynosi 2 miesiące. Więcej na www

 

POZARZĄDOWO

WAŻNE!AKADEMIA SENIORA

W projekcie Aktywni 50+ organizuje bezpłatny spacer po Szczecinie z przewodnikiem pt: "Historie zaklęte w mogiłach Cmentarza Centralnego". Więcej na www

 

WAŻNE! FUNDACJA PARTNERSTWO I TEATRNIEAKTORÓW 

Fundacja zaprasza do udziału w wydarzeniach kulturalnych, spektaklach. Zaprasza również do współpracy. Więcej informacji na www.facebook.com/partnerstwoszczecin/

 

PRACOWNIA POZARZĄDOWA W NOWEJ ODSŁONIE

http://pracowniapozarzadowa.pl/

 

REGIONALNE CENTRUM WOLONTARIATU W SZCZECINIE

STOWARZYSZENIE POLITES

 

SEKTOR 3

http://sektor3.szczecin.pl/

 

WIEŚCI Z INKU

http://inkubatorkultury.szczecin.pl/

 

DARŁOWSKIE CENTRUM WOLONTARIATU

http://www.wolontariat.com.pl/ 

 

HARMONOGRAMY…

Programu Wiedza Edukacja Rozwój Harmonogram dostępny jest tutaj
Regionalny Program Operacyjny  WZ Harmonogram dostępny jest tutaj

 

POMOCNE…

serwis fundusze - zawsze aktualne informacje o grantach, dotacjach i konkursach, a także wyszukiwarka, dzięki której fundacje i stowarzyszenia mogą znaleźć fundusze dokładnie odpowiadające ich kryteriom
serwis poradnik: ponad 1000 pytań i odpowiedzi, związanych z zakładaniem i prowadzeniem organizacji pozarządowej, kontakt z informatorium i ekspertami (możliwość zadawania pytań on-line, infolinia)
Biblioteka Pożytku Publicznego oraz serwis fakty.ngo.pl - podstawowe informacje o organizacjach, raporty z badań, ciekawe wykresy, wyjaśnienia podstawowych pojęć, a także najświeższe wiadomości i opracowania badawcze

 

BARDZO POMOCNE ;)

http://konkursy-dla-ngo.blogspot.com/2016/10/na-wschod-o-finansowaniu-wspopracy.html
https://funduszenaedukacje.wordpress.com/
http://konkursy-dla-ngo.blogspot.com/2016/09/finansowanie-innowacji-spoecznych.html
https://www.facebook.com/Grantynabadania/
http://konkursy-dla-ngo.blogspot.com/
,
http://konkursy-dla-ngo.blogspot.com/…/kalendarz%20KONKURSY…
https://twitter.com/KonkursyDlaNGO

www.facebook.com/groups/FIOforum/
www.facebook.com/groups/ASOSforum/
www.facebook.com/groups/MKiDNkonkursyNGO/
www.facebook.com/groups/projektyEFSmiekkie/
www.facebook.com/groups/sport.konkursydlango/
https://www.facebook.com/groups/mlodziezNGO/?fref=ts
www.facebook.com/groups/norweskiedlaNGO/
www.facebook.com/groups/ErasmusPlusdlaNGO/
www.facebook.com/groups/zachodniopomorskie.konkursydlaNGO/ 

 

Zachęcam do lektury powyższych informacji.  

 

Pozdrawiam
Magdalena Pieczyńska

Wieloosobowe stanowisko do spraw społecznych i organizacji pozarządowych
Wydział Współpracy Społecznej
Urząd Marszałkowski WZ
tel. 91 44 16 224

fax. 91 44 16 231
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Adres do korespondencji:
Urząd Marszałkowski WZ
ul. Korsarzy 34
70 - 540 Szczecin