KONKURSY

8 listopada 2016 r. wystartowała IV edycja programu Zwyczajnie Aktywni, którego celem jest wsparcie organizacji pacjentów zrzeszających osoby chore na autoimmunologiczne choroby zapalne oraz osoby zakażone wirusem HCV w realizacji projektów, umożliwiających ich podopiecznym utrzymanie się na rynku pracy. W tegorocznej edycji formuła konkursowa została rozszerzona o projekty wspierające aktywizację fizyczną, w tym rehabilitację osób chorych. Po raz pierwszy organizacje mogą zgłaszać inicjatywy wspierające opiekunów pacjentów. Wnioski konkursowe należy składać do 16 stycznia 2017 r. Więcej na www

 

SPOTKANIA / SZKOLENIA/KONFERENCJE

 

1) NOWOŚĆ! Rusza V edycja programu ,,Lider Zachodniopomorski”. W Szczecinie i regionie rusza rekrutacja do V edycji programu ,,Lider Zachodniopomorski”, który realizuje Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego. Umożliwienie młodym ludziom rozwijania kompetencji liderskich poprzez realizację działań społecznych i wspieranie ich w realizacji celów poprzez zapewnienie wiedzy merytorycznej oraz spotkania z ekspertami to główne założenia autorskiego programu edukacyjnego. Co ważne, w tej edycji trzy wybrane działania zostaną wsparte mini-grantami, a zrealizowane projekty zostaną przedstawione podczas Europejskiego Tygodnia Młodzieży, który odbędzie się w maju przyszłego roku. Aby zgłosić się do programu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.mlodziez.wzp.pl do dnia 7 stycznia, godz.24:00. Udział w programie jest bezpłatny.

2) NOWOŚĆ! Stowarzyszenie Amicus z Białegostoku w dniach 15 grudnia (10.00-16.30) i  16 grudnia 2016 (9.00-16.00) w Szczecinie zaprasza na bezpłatne szkolenie i warsztaty pt. „Włącz się do gry! Fundusze Europejskie dla organizacji pozarządowych - Tworzenia projektów edukacyjnych”. Szkolenie odbędzie się w Sektorze 3 Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych, al. Wojska Polskiego 63 (wejście od ul. Piłsudskiego) w Szczecinie. Szczegóły na www

3) Regionalne Centrum Wolontariatu zaprasza na szkolenie z ZARZĄDZANIA WOLONTARIUSZAMI. Termin szkolenia: 13 grudnia 2016 r., godz. 9:00-16:00. Więcej na www i u : Anna Biały, Katarzyna Michałek , tel. 91 450 11 46 Szkolenie dla osób również z regionu.

4) SZOWES – OWES w regionie stargardzkim zaprasza na szkolenie Biznesplan, czyli jak przygotować się do prowadzenia działalności gospodarczej, 15.12.2016 r. Centrum Aktywności Lokalnej, ul. Sprzymierzonych 8 Gryfino; więcej na www

 

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

Polityki publiczne europejskiej jakości. ZaFOS zaprasza w imieniu Elbląskiego Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Pozarządowych  do udziału w projekcie „Polityki publiczne europejskiej jakości”. Uczestnicy projektu wyjadą na bezpłatne śr. 5 dniowe wizyty do krajów UE (Grecja, Niemcy, Włochy), dzięki czemu zwiększą swoje kompetencje oraz jakość i efektywność przy kreowaniu polityk publicznych w zakresie: współpracy administracji z NGO, wsparcia przedsiębiorczości społecznej lub prowadzenia konsultacji społecznych. Celem projektu jest zwiększenie kompetencji oraz jakości i efektywności działania 560 pracowników/czek instytucji odpowiedzialnych za kreowanie i/lub wdrażanie polityk publicznych na szczeblu lokalnym w zakresie: współpracy administracji z NGO, wsparcia przedsiębiorczości społecznej lub prowadzenia konsultacji społecznych. Więcej na www i na www

 

KONSULTACJE

Rozpoczęły się konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do 2030 roku. Termin zgłaszania uwag mija 31 grudnia 2016 r. Szczegóły na www

 

Ustawa o Narodowym Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego – więcej na www

konsultacje.ngo.pl – najaktualniejsze informacje o procesach konsultacyjnych

   

LEKTURA

1) Wydział Współpracy Społecznej Urzędu Marszałkowskiego WZ wydał, we współpracy z panią doktor Ewą Gizą Informator o zaburzeniach i chorobach psychicznych oraz dostępnej pomocy w województwie zachodniopomorskim, który dostępny jest na www

2) Zachęcamy do lektury materiału dotyczącego finansowania organizacji pozarządowych, jako jednego z rezultatów wrześniowego Zachodniopomorskiego Konwentu NGO.

 

ADMINISTRACJA RZĄDOWA ….

Współpraca z NGO – programy, ogłoszenia, konkursy….Więcej na www 

 

NABORY, NABORY…

Kuratorium Oświaty www

Fundusze na edukację www

Granty od Fundacji Korporacyjnych  www

Kalendarz konkursów ngo.pl

Wykaz dotacji z ambasad www

Zbiór informacji o grantach z Komisji Europejskiej, które dostępne są tutaj.

URZĄD Miasta Szczecin www

 

 1. NOWOŚĆ! Ruszył nabór wniosków na ASOS 2017. Termin składania wniosków mija 28 grudnia 2016 r. Więcej na www
 1. NOWOŚĆ! Komisja Europejska ogłosiła zaproszenie do składania wniosków na projekty mające na celu wsparcie europejskich sieci organizacji działających w trzech obszarach:
  kompetencje kluczowe i umiejętności podstawowe, edukacja migrantów (dzieci oraz osoby młode), nauczyciele i liderzy szkół. Termin składania wniosków upływa 22 lutego 2017 roku. Więcej na www
 2. NOWOŚĆ! Trzy konkursy Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych na rok 2017. Różne terminy składania wniosków. Więcej na www
 1. NOWOŚĆ! Ruszył drugi nabór wniosków w ramach FIO w Priorytecie 3 i Priorytecie 4. Termin składania wniosków mija 9 stycznia 2017 r. o godz. 16:15. Więcej na www
 1. CZAS UCIEKA! Komisja Europejska ogłosiła dwa nabory wniosków z zakresu ochrony dzieci migrujących. Pierwszy nabór dotyczy budowy potencjału w zakresie praw i ochrony dzieci migrujących, w szczególności kwestii opieki i rodzin zastępczych dla dzieci pozbawionych opieki. Drugi nabór dotyczy wsparcia zintegrowanych, multidyscyplinarnych, zorientowanych na dziecko działań ukierunkowanych na dzieci, które stały się ofiarami przemocy. Więcej na stronie www Termin na składanie wniosków wyznaczono do 13.12.2016 r.
 1. CZAS UCIEKA! Komisja Europejska opublikowała zaproszenie do składania wniosków w sprawie finansowania działań informacyjnych odnoszących się do wspólnej polityki rolnej ze środków przydzielonych w budżecie na 2017 r. Nabór wniosków trwa do 15 grudnia 2016 r. Więcej na www
 1. CZAS UCIEKA! Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło konkurs "Maluch plus 2017", w ramach którego można otrzymać dofinansowanie do 80 proc. kosztów projektu. Łącznie do rozdysponowania jest 151 mln zł. O dofinansowywanie, w formie dotacji celowej z budżetu państwa, mogą ubiegać się wszystkie podmioty działające na podstawie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, tj.: gminy, osoby fizyczne, osoby prawne (w tym uczelnie) i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Nabór do 9 grudnia (moduły 2-4) i 16 grudnia (moduł 1). Więcej na www
 1. CZAS UCIEKA! OKiK ogłosił konkurs na Prowadzenie bezpłatnego poradnictwa i pomocy prawnej w zakresie uprawnień konsumentów oraz dochodzenia ich roszczeń, a także sporządzanie pism procesowych na rzecz konsumentów 2017-2018. Składanie ofert mija 13.12.2016 r. Więcej na www
 1. CZAS UCIEKA! Konkurs na bezzwrotną dotację do 100.000 zł dla organizacji pozarządowych. Wsparcie finansowe na realizację pomysłów innowacyjnych wynosi do 100.000 zł na organizację (wkład własny nie jest wymagany) i jest udzielany przez Zachodniopomorską Grupę Doradczą Sp. z o.o. oraz Związek Pracodawców Pomorza Zachodniego LEWIATAN w ramach projektu „Skrzydła dla innowacji przyszłością dojrzałej edukacji” realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Nabór wniosków trwać będzie od 28 listopada 2016r do dnia 19 grudnia 2016r do godziny 16:00. Więcej informacji i wszelkie niezbędne dokumenty znajdziecie Państwo na stronie www
 1. CZAS UCIEKA! Ministerstwo Sportu i Turystyki ogłosiło nabór w ramach Programu „Upowszechniania Sportu Osób Niepełnosprawnych”. Termin składania wniosków mija 16.12.2016 r. Więcej na www
 1. NFOSiGW Trwa konkurs pt. "Racjonalna gospodarka odpadami". Organizacje non profit posiadające status organizacji pożytku publicznego pełniące funkcje „banków żywności" mogą ubiegać się o dofinansowanie dla przedsięwzięć polegających na rozwoju infrastruktury technicznej procesów logistycznych związanych z pozyskaniem, magazynowaniem i dystrybucją niesprzedanych lub niespożytych artykułów żywnościowych skutkujących zapobieganiem powstawania odpadów żywności. Wnioski należy składać w terminie do 20.12.2016 r., do godz. 15.30 lub do wyczerpania alokacji środków. Więcej na www
 1. Konkurs NFOSiGW w zakresie "Edukacji ekologicznej" na organizację konferencji. Termin naboru wniosków do 27.12.2016 r. lub do wyczerpania środków z alokacji (nabór ciągły). Więcej na www
 1. Między 1 i 30 grudnia 2016 r. Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej będzie przyjmować zgłoszenia w konkursie na projekty w priorytecie Kultura / Wydarzenia artystyczne odbywające się od 1 kwietnia do końca 2017 roku powyżej 30.000 złotych / 7.500 euro. Więcej na www
 1. Fundusz Wymiany Młodzieży - trwa konkurs na dofinansowanie najciekawszych projektów młodzieżowych, których celem jest budowanie polsko-litewskiej przyjaźni. Wnioski na rok 2017 można składać do 30 grudnia 2016 roku. Więcej na www
 1. Kulczyk Foundation Ruszyła kolejna edycja programu - wnioski można składać do 31 grudnia 2016 roku. W tej edycji Wspierane będą projekty infrastrukturalne służące otoczeniu.  Głównym celem działań musi być trwałe zagospodarowanie przestrzeni i nadanie jej cech funkcjonalnych, które zapoczątkują pozytywne przeobrażenia społeczne. Dofinansowanie może być przyznane między innymi stowarzyszeniom, fundacjom, instytucjom kultury. Więcej na www
 1. PO WER 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty na przygotowanie programów szkoleń dla trenerów i pracowników placówek wspomagania. Wnioski można składać od 30.11.2016 do 09.01.2017. Więcej na www
 1. Konkurs POWER 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym. Celem konkursu jest profesjonalizacja opieki nad osobami starszymi o różnym stopniu niesamodzielności poprzez opracowanie w ramach projektu standardów kształcenia w zakresie usług asystenckich i opiekuńczych, w tym teleopieki. Wnioski można będzie składać od 27.12.2016 do 11.01.2017. Więcej na www
 1. Konkursy dla NGO zainteresowanych współpracą z Brandenburgią:

a) Wzmocnienie transgranicznych zdolności i kompetencji, program Brandenburgia-Polska, Europejska Współpraca Terytorialna – nabór od 27.10.2016 do 13.01.2017. Więcej na www

b) Wspólne zachowanie i korzystanie z dziedzictwa naturalnego i kulturowego, Brandenburgia-Polska, Europejska Współpraca Terytorialna – nabór od 27.10.2016 do 13.01.2017. Więcej na www

c) Europejska Współpraca Terytorialna: Polska-Saksonia, priorytet 3. Edukacja transgraniczna Wnioski można składać do 23 stycznia 2017 r. Więcej na www

 1. Konkurs POWER na opracowanie programów szkoleń i przeprowadzenie szkoleń dla pracowników sądów. Nabór do 23.01.2017 r. Więcej na www
 1. Konkurs PO WER 4.1. na przetestowanie koncepcji popytowego instrumentu pomocy zwrotnej przeznaczonej wyłącznie na studia podyplomowe, kursy, szkolenia oraz inne formy kształcenia osób dorosłych oferowane przez krajowe i zagraniczne podmioty (za wyjątkiem studiów I, II i III stopnia), trwające nie dłużej niż 2 lata. Nabór wniosków odbędzie się od 30.11.2016 do  31.01.2017 r. Więcej na www
 1. Konkurs PO IŚ 2.4.1 Ochrona in-situ lub ex-situ zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych. Nabór wniosków rozpocznie się 30.11.2016 r. a zakończy się 31.01.2017 r. Wnioski mogą składać m.in. pozarządowe organizacje ekologiczne. Więcej na www
 1. Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM) wspiera w specjalnym programie dotacji "Zachować pamięć" polsko-niemieckie i trójstronne projekty w miejscach pamięci terroru hitlerowskiego w Polsce i w Niemczech. Wnioski o dotacje mogą składać szkoły, grupy młodzieżowe oraz organizacje i instytucje pracujące z młodzieżą. Termin składania wniosków mija 15 lutego 2017 roku. Więcej na www
 1. Nowy konkurs Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa „E-administracja i otwarty rząd”. Nabór od 30.12.2016 do 28.02.2017. NGOs mogą aplikować tylko w partnerstwie z administracją rządową, sądami lub prokuraturami. Więcej na www

 

POZARZĄDOWO

FUNDACJA PARTNERSTWO I TEATRNIEAKTORÓW 

Fundacja zaprasza do udziału w wydarzeniach kulturalnych, spektaklach. Zaprasza również do współpracy. Więcej informacji na www.facebook.com/partnerstwoszczecin/

 

PRACOWNIA POZARZĄDOWA W NOWEJ ODSŁONIE

http://pracowniapozarzadowa.pl/

 

REGIONALNE CENTRUM WOLONTARIATU W SZCZECINIE

STOWARZYSZENIE POLITES

 

SEKTOR 3

http://sektor3.szczecin.pl/

 

WIEŚCI Z INKU

http://inkubatorkultury.szczecin.pl/

 

DARŁOWSKIE CENTRUM WOLONTARIATU

http://www.wolontariat.com.pl/ 

 

FUNDUSZE UNIJNE: HARMONOGRAMY NABORU WNIOSKÓW NA ROK 2017

Linki do harmonogramów naboru wniosków unijnych na przyszły rok znajdziecie  tutaj

 

HARMONOGRAMY…

NOWOŚĆ! Programu Wiedza Edukacja Rozwój, Programu Inteligentny Rozwój i Programu Infrastruktura i Środowisko Harmonogram dostępny jest tutaj

Regionalny Program Operacyjny  WZ Harmonogram dostępny jest tutaj

 

POMOCNE…

serwis fundusze - zawsze aktualne informacje o grantach, dotacjach i konkursach, a także wyszukiwarka, dzięki której fundacje i stowarzyszenia mogą znaleźć fundusze dokładnie odpowiadające ich kryteriom

serwis poradnik: ponad 1000 pytań i odpowiedzi, związanych z zakładaniem i prowadzeniem organizacji pozarządowej, kontakt z informatorium i ekspertami (możliwość zadawania pytań on-line, infolinia)

Biblioteka Pożytku Publicznego oraz serwis fakty.ngo.pl - podstawowe informacje o organizacjach, raporty z badań, ciekawe wykresy, wyjaśnienia podstawowych pojęć, a także najświeższe wiadomości i opracowania badawcze

 

BARDZO POMOCNE ;)

NOWOŚĆ! http://konkursy-dla-ngo.blogspot.com/2016/11/kultura-trwajace-konkursy-grantowe.html

http://konkursy-dla-ngo.blogspot.com/2016/10/na-wschod-o-finansowaniu-wspopracy.html

https://funduszenaedukacje.wordpress.com/

http://konkursy-dla-ngo.blogspot.com/2016/09/finansowanie-innowacji-spoecznych.html

https://www.facebook.com/Grantynabadania/

http://konkursy-dla-ngo.blogspot.com/,

http://konkursy-dla-ngo.blogspot.com/…/kalendarz%20KONKURSY…

https://twitter.com/KonkursyDlaNGO
www.facebook.com/groups/FIOforum/
www.facebook.com/groups/ASOSforum/
www.facebook.com/groups/MKiDNkonkursyNGO/
www.facebook.com/groups/projektyEFSmiekkie/
www.facebook.com/groups/sport.konkursydlango/
https://www.facebook.com/groups/mlodziezNGO/?fref=ts
www.facebook.com/groups/norweskiedlaNGO/
www.facebook.com/groups/ErasmusPlusdlaNGO/
www.facebook.com/groups/zachodniopomorskie.konkursydlaNGO/ 

 

Zachęcam do lektury powyższych informacji.  

Pozdrawiam
Magdalena Pieczyńska

Wieloosobowe stanowisko do spraw społecznych i organizacji pozarządowych
Wydział Współpracy Społecznej
Urząd Marszałkowski WZ
tel. 91 44 16 224

fax. 91 44 16 231
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Adres do korespondencji:
Urząd Marszałkowski WZ
ul. Korsarzy 34
70 - 540 Szczecin