Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 r. w zakresie w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej

 

Burmistrz Barlinka zarządzeniem Nr 20/2017 z dnia 26 stycznia 2017 r. rozstrzygnął otwarty konkurs ofert, ogłoszony zarządzeniem Nr 216/2016 z dnia 20 grudnia 2016 r. Burmistrza Barlinka, na realizację w 2017 roku zadań publicznych w zakresie w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

  1. Do realizacji zadania oznaczonego numerem BOK/2017/2.1 pod nazwą: „Upowszechnianie kultury ludowej oraz podejmowanie przedsięwzięć umacniających poczucie tożsamości i różnorodności kulturowej i integracji społecznej”, wybrał Stowarzyszenie Przyjaciół Dziedzic z siedzibą w Dziedzicach i przeznaczył na jego realizację dotację w wysokości 12.000,00 zł.
  2. Do realizacji zadania oznaczonego numerem BOK/2017/2.2 pod nazwą: „Organizacja widowiska artystycznego nawiązującego do tradycji sobótkowej podczas Dni Barlinka”, wybrał Stowarzyszenie „Plantacja Wyobraźni – Mały Dom Kultury” z siedzibą w Barlinku i przeznaczył na realizację zadania dotację w wysokości 5.000,00 zł.
  3. Do realizacji zadania oznaczonego numerem BOK/2017/2.3 pod nazwą: „Upowszechnianie kultury w szczególności poprzez muzykę poważną, chóralną lub sakralną, w tym organizacja dwóch koncertów”, wybrał Stowarzyszenie Przyjaciół Chóru „Halka” z siedzibą w Barlinku i przeznaczył na jego realizację dotację w wysokości 8.190,00 zł.

Ponadto Burmistrz Barlinka unieważnił konkurs na realizację zadania oznaczonego numerem BOK/2017/2.4 pod nazwą: „Wspieranie inicjatyw kulturalnych skierowanych do dzieci i młodzieży, w szczególności związanych z amatorskim ruchem artystycznym  w dziedzinie tańca poprzez organizację turnieju tańca o zasięgu ogólnopolskim” z powodu niezłożenia żadnej oferty.

 

 

* Zarządzenie Burmistrza Barlinka Nr 20/2017 z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 roku zadań publicznych w zakresie w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej - dostępne na stronie www.bip.barlinek.pl.