Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na dofinansowanie wkładu własnego do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwałą nr 707/18 z dnia 23 kwietnia r. ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2018 poprzez dofinansowanie wkładu własnego do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych, tj. spoza budżetu województwa oraz nabór kandydatów do składu komisji opiniującej oferty w przedmiotowym konkursie.

Planowana łączna kwota udzielonego wsparcia ze środków samorządu województwa wynosi 100.000,00 zł.

Nabór ofert trwa od dnia 27 kwietnia 2018r. do dnia 25 maja 2018r.  (decyduje data wpływu do Urzędu).

Nabór wniosków dotyczących udziału przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów, o których mowa w art. 3 ust 3 w pracach komisji oceniającej oferty złożone w przedmiotowym konkursie trwa do 10 maja 2018 r. (decyduje data wpływu do Urzędu).

Oferta konkursowa powinna być sporządzona zgodnie z wymaganiami zawartymi w treści ogłoszenia. Treść ogłoszenia, wymagane oświadczenia, wzór oferty oraz wzór wniosku dotyczącego udziału w pracach komisji konkursowej dostępne są w załączeniu

Szczegóły na stronie BIP Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego pod adresem:  http://bip.rbip.wzp.pl/artykul/otwarty-konkurs-ofert-na-dofinansowanie-wkladu-wlasnego-do-projektow-finansowanych-z