1. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej zgodnie z zarządzeniem Nr 231/2019 Burmistrza Barlinka z dnia 17.12.2019 r.

Załącznik Nr 1 – DRUK OFERTY /zgodnie z rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2057)

 

2. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 roku zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej zgodnie z zarządzeniem Nr 230/2019 Burmistrza Barlinka z dnia 17.12.2019 r.

Załącznik Nr 1 – DRUK OFERTY /zgodnie z rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2057)

 

3. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 roku zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej i działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym zgodnie z zarządzeniem Nr 229/2019 Burmistrza Barlinka z dnia 17.12.2019 r.

Załącznik Nr 1 – DRUK OFERTY /zgodnie z rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2057)

 

4. Informacja nt. zrealizowanych w roku 2019 i 2018 zadań publicznych i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom i innym podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego oraz o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.)