WSTĘPNE PODSUMOWANIE DIAGNOZY GMINY BARLINEK

W RAMACH LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY BARLINEK NA LATA 2017-2023

 

Początkiem procesu rewitalizacji jest przeprowadzenie diagnozy gminy w celu wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Obszar, na którym zidentyfikowano stan kryzysowy to obszar zdegradowany. Z kolei obszar rewitalizacji, to obszar cechujący się szczególną koncentracją negatywnych zjawisk w sferze społecznej przy współwystępowaniu negatywnych zjawisk w co najmniej jednej z następujących sfer: gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej. Co ważne, obszar rewitalizacji nie może obejmować terenów większych niż 20% powierzchni gminy oraz zamieszkałych przez więcej niż 30% mieszkańców gminy.

 

Analiza problemów występujących na terenie Gminy Barlinek została przeprowadzona na podstawie dostępnych danych statystycznych w sferze społecznej, gospodarczej, środowiskowej i techniczno-infrastrukturalnej. Do analizy wykorzystano przede wszystkim dane Urzędu Miejskiego w Barlinku, Ośrodka Pomocy Społecznej w Barlinku, Powiatowego Urzędu Pracy w Myśliborzu oraz dane Głównego Urzędu Statystycznego. Przeanalizowano zestaw wskaźników, porównując wartości średnie, charakterystyczne dla poszczególnych jednostek osadniczych (miejscowości na obszarze wiejskim oraz ulic w Barlinku) i zestawiając je z przeciętnymi wartościami dla Gminy Barlinek. Na tej podstawie stwierdzono, na jakim obszarze występuje koncentracja negatywnych zjawisk. Ponadto w analizie uwzględniono wyniki przeprowadzonego badania ankietowego wśród Interesariuszy rewitalizacji. Dane jakościowe pozwoliły poznać opinię na temat aktualnych potrzeb i problemów występujących na terenie Gminy Barlinek.

 

Przeprowadzona diagnoza Gminy umożliwiła sformułowanie następujących wniosków:

  • Na terenie Gminy Barlinek duża część mieszkańców korzysta z pomocy społecznej – ponad 12% gospodarstw domowych stanowią beneficjenci Ośrodka Pomocy Społecznej w Barlinku.
  • Najczęstszymi powodami trudnej sytuacji życiowej i korzystania z pomocy społecznej są ubóstwo, długotrwała lub ciężka choroba, bezrobocie i niepełnosprawność.
  • Występuje problem starzejącego się społeczeństwa – udział ludności w wieku poprodukcyjnym przewyższa liczbę mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym. Od kilku lat zauważalny jest spadek liczby osób w wieku przedprodukcyjnym i produkcyjnym przy jednoczesnym wzroście liczby osób w wieku poprodukcyjnym, co niekorzystnie wpłynie na sytuację demograficzną Gminy Barlinek w przyszłości.
  • Rosną potrzeby osób starszych, w tym z zakresu bezpłatnego dostępu do usług publicznych.
  • Problem bezrobocia zauważalny jest głównie wśród mieszkańców obszarów wiejskich i dotyczy osób długotrwale pozostających bez pracy.
  • Znaczna część bezrobotnych to osoby z wykształceniem gimnazjalnym i niższym.
  • Problemem, na który zwracają szczególną uwagę mieszkańcy w trakcie spotkań konsultacyjnych, jest brak ciekawej oferty dla młodzieży. Pomimo odbywających się różnorodnych wydarzeń kulturalnych oraz sportowo-rekreacyjnych, młodzi ludzie nie wykazują zainteresowania.
  • Mieszkańcy wskazują także na niekorzystną sytuację na rynku pracy. Brakuje nowego inwestora, który zapewniłby nowe miejsca pracy i wyższe niż dotychczas oferowane wynagrodzenia.

 

 

Wyniki I badania ankietowego dotyczącego diagnozy gminy Barlinek

 

 

Logosy dofinansowania