Czym jest REWITALIZACJA

 

Dla wielu osób symbolami rewitalizacji są odnowione skwery i budynki, czy odrestaurowane zabytki. Jednak tu nie chodzi o samo zagospodarowanie przestrzeni. Rewitalizacja powinna dotykać czegoś znacznie ważniejszego, powinna koncentrować się na człowieku. To właśnie sedno i serce tego hasła.

 

Rewitalizacja jest odpowiedzią na problemy społeczne na danym terenie, a działania infrastrukturalne mają być realizowane w synergii z potrzebami i oczekiwaniami mieszkańców.

 

Należy więc pamiętać, że rewitalizacja to przede wszystkim dążenie do przywrócenia ożywienia społeczno-gospodarczego w zagrożonych dysfunkcjami społecznymi obszarach (pobudzenia aktywności środowisk lokalnych i stymulowania współpracy na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego oraz przeciwdziałania zjawisku wykluczenia społecznego), a nie tylko odbudowa, renowacja czy też przywracanie stanu pierwotnego lub minimum stanu używalności określonego obiektu lub terenu.

 

Rewitalizacja stanowi proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie programu rewitalizacji” (na podstawie Ustawy o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. (Dz.U. 2015 poz. 1777))

 

Program rewitalizacji to wieloletni program działań w sferze społecznej oraz gospodarczej lub przestrzenno-funkcjonalnej lub technicznej lub środowiskowej, zmierzający do wyprowadzenia obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego oraz stworzenia warunków do ich zrównoważonego rozwoju, stanowiący narzędzie planowania, koordynowania
i integrowania różnorodnych aktywności w ramach rewitalizacji.

 

Działania naprawcze w obszarze rewitalizacji prowadzić mają do polepszenia jakości życia mieszkańców, w tym zwiększenia ich szans na zatrudnienie. Ponadto pozwolić mają na trwałą odnowę obszaru, poprawę ładu przestrzennego, stanu środowiska i zabudowy poprzez zastosowanie wysokiej jakości rozwiązań architektonicznych i urbanistycznych. Dodatkowym rezultatem prowadzonych działań ma być także zmiana wizerunku obszaru poddanego rewitalizacji, a co się z tym wiąże zwiększenie zainteresowania inwestorów tym obszarem.

 

Należy podkreślić, że objęcie danego obszaru programem rewitalizacji będzie stanowiło podstawę do ubiegania się o dofinansowanie planowanych na jego terenie przedsięwzięć w ramach funduszy zewnętrznych, w tym środków z Unii Europejskiej.

 

 

Źródła informacji o rewitalizacji:

Ustawa o rewitalizacji z dnia 9 października 2015r. (Dz.U. 2015 poz. 1777)

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150001777

 

Krajowe Centrum Wiedzy o Rewitalizacji

https://www.mr.gov.pl/strony/zadania/polityka-rozwoju-kraju/rewitalizacja/krajowe-centrum-wiedzy-o-rewitalizacji/

 

Materiał informacyjno-poradnikowy „Program rewitalizacji - krok po kroku” opracowany we współpracy z zespołem ekspertów z Instytutu Rozwoju Miast.

http://www.mr.gov.pl/strony/zadania/polityka-rozwoju-kraju/rewitalizacja/krajowe-centrum-wiedzy-o-rewitalizacji/program-rewitalizacji-krok-po-kroku/

 

 

Publikacje:

Dobre praktyki w rewitalizacji polskich miast

Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020

Narodowy Plan Rewitalizacji

Praktyczny komentarz do Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji

 

 

Logosy dofinansowania