Gmina Barlinek przystąpiła do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Barlinek na lata 2017-2023.

Nowy dokument po przyjęciu przez Radę Miejską w Barlinku zastąpi aktualny dokument Lokalny Program Rewitalizacji miasta Barlinek na lata 2010-2020.

Na przeprowadzenie aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta Barlinek na lata 2010-2020 Gmina Barlinek uzyskała dofinansowanie ze środków unijnych i budżetu państwa w wysokości ponad 48 tys. zł w ramach konkursu dotacji „Przygotowanie programów rewitalizacji” na działania wspierające gminy w zakresie przygotowania lub aktualizowania programów rewitalizacji na terenie Województwa Zachodniopomorskiego ogłoszonego przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego oraz Ministra Rozwoju.

Program rewitalizacji to wieloletni program działań prowadzonych w sposób kompleksowy w sferze społecznej, gospodarczej, przestrzennej czy środowiskowej zmierzający do wyprowadzenia obszarów zdegradowanych ze stanu kryzysowego. Proces rewitalizacji ściśle uzależniony jest od lokalnych potrzeb i uwarunkowań.

Rewitalizacji nie prowadzą wyłącznie podmioty publiczne – udział w niej biorą mieszkańcy, organizacje pozarządowe, podmioty prywatne. Dlatego zapraszamy do współpracy przy wyznaczeniu obszarów problemowych w naszej Gminie oraz tworzeniu rozwiązań mających na celu zminimalizowanie kryzysu oraz odwrócenie negatywnych trendów.

 

Ważnym podkreślenia jest fakt, iż na realizację projektów ujętych w Programie rewitalizacji będzie możliwość pozyskania środków finansowych z  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (RPO WZ) w ramach działania 9.3. Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich. Ponadto, przewidziano preferencje w dostępie do środków dla projektów rewitalizacyjnych w ramach pozostałych działań RPO WZ.

 

Dofinansowanie będzie mogła uzyskać nie tylko Gmina, ale również przedsiębiorcy,  organizacje pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe.

Warunkiem uzyskania wsparcia na działania rewitalizacyjne jest pozytywna weryfikacja Programu rewitalizacji przez Urząd Marszałkowski i ujęcie go w Wykazie programów rewitalizacji  gmin województwa zachodniopomorskiego oraz pozytywna ocena wniosku o dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia w ramach konkursu.

 

 

Logosy dofinansowania