OGŁOSZENIE

 

RADA MIEJSKA W BARLINKU PODAJE DO WIADOMOŚCI,
że w dniu 28 grudnia 2023 r. o godzinie 1100  

w sali konferencyjnej Barlineckiego Ośrodka Kultury
w Barlinku przy ul. Podwale 9 odbędzie się

 

LXXIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad i przyjęcie wniosków radnych w sprawie wprowadzenia zmian do porządku obrad.
 3. Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na pomoc w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem Posiłek w szkole i w domu na lata 2024 - 2028.
 4. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2023 rok.
 5. Projekt uchwały w sprawie wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023.
 6. Projekt uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochód budżetu Gminy Barlinek za pomocą innego instrumentu płatniczego.
 7. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Szpital Barlinek Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, na podwyższenie jej kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w podwyższonym kapitale.
 8. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Szpital Barlinek Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, na podwyższenie jej kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w podwyższonym kapitale.
 9. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonym w granicach administracyjnych Gminy Barlinek - Parafia Św. Antoniego z Padwy w Mostkowie.
 10. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonym w granicach administracyjnych gminy Barlinek Parafia pw. Chrystusa Króla w Jesionowie.
 11. Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonym w granicach administracyjnych Gminy Barlinek - remont kościoła w Strąpiu.
 12. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Barlinku.
 13. Projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Barlinku na 2024 rok.
 14. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej
  w Barlinku na 2024 rok.
 15. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski radnych.
 16. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wolne wnioski radnych.
 17. Informacja Przewodniczącego Rady z pracy w okresie sprawozdawczym oraz zgłoszonych poprawkach lub uzupełnieniach do protokołu z poprzedniej sesji.
 18. Informacja z pracy Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 19. Sprawy różne.
 20. Zakończenie sesji.

 

 

RADA ZAPRASZA ZAINTERESOWANYCH DO UDZIAŁU W OBRADACH

 

 

 

                  PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU

                                                                                                                                           Mariusz Maciejewski

W okresie od 15.11 do 23.11.2023 r. na zlecenie Gminy Barlinek firma „LEMITOR” Ochrona Środowiska Sp. z o.o. z Wrocławia przeprowadziła pomiary imisji zanieczyszczeń powietrza w  trzech punktach pomiarowych, znajdujących się w pobliżu firmy HaCon Sp. z o.o.

Poniżej zamieszczone jest sprawozdanie z wykonanych badań wraz mapką lokalizacyjną.

Zgodnie z przedstawionym sprawozdaniem pomiarów imisji zanieczyszczeń nie stwierdzono przekroczeń wartości badanych substancji w powietrzu atmosferycznym.

Załącznik: SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR A-2023-12/004 IMISJA GAZÓW

logo

Szczecin, 14 grudnia 2023 r.

Znak: WZPS-1.966.1.2023.AKr

 

 

Prezydenci

Burmistrzowie

Wójtowie

województwa zachodniopomorskiego

 

Szanowni Państwo

 

w związku z pismem z dnia 11 grudnia 2023 r. Pana Macieja Miłkowskiego – Podsekretarza Stanu w Departamencie Zdrowia Publicznego Ministerstwa Zdrowia pragnę poinformować, że w ramach działań Ministra Zdrowia podejmowanych na rzecz realizacji szczepień przeciw Covid-19, z dniem 1 grudnia 2023 r. do wykonywania szczepień przeciw Covid-19 wskazane zostały przychodnie POZ oraz apteki ogólnodostępne których aktualna lista dostępna jest na stronie https://pacjent.gov.pl/artykul/punkty-szczepien-przeciw-covid-19

Szczepienia są dobrowolne, zalecane i bezpłatne.

Jednocześnie wskazuję, że wszelkie aktualne i rzetelne informacje dotyczące szczepień

przeciw Covid-19 znajdują się:

https://www.gov.pl/web/zdrowie/komunikat-ministra-zdrowia-w sprawie-realizacji- szczepien-przeciw-covid-19-w-sezonie-20232024

 W celu dotarcia do jak największej liczby osób zainteresowanych szczepieniami przeciwko Covid-19 uprzejmie proszę o pomoc w rozpowszechnianiu powyższej informacji na terenie swojego regionu.

 

Z up. Wojewody Zachodniopomorskiego

 

Justyna Borzym

Dyrektor wydziału

Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA BARLINKA

o podjęciu w gminie Lipiany uchwał o przystąpieniu do sporządzenia

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na podstawie których mają być lokalizowane elektrownie wiatrowe

 

Na podstawie art. 6c ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 724 ze zm.),

zawiadamiam

 

o podjęciu przez Radę Miejską w Lipianach w dniu 28 listopada 2023 r. uchwał: nr LX/489/2023 oraz nr LX/490/2023 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego pn. „OZE-Południe” i „OZE-Północ” obejmujących tereny obrębów ewidencyjnych Nowice i Połczyno oraz części obrębów ewidencyjnych Batowo, Dębiec, Głębokie, Józefin, Krasne, Mielęcinek, Mironów, Skrzynka i Wołczyn gmina Lipiany o łącznej powierzchni ok. 3707 ha, których przedmiotem jest umożliwienie lokalizacji na tym obszarze instalacji odnawialnych źródeł energii, w tym elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

W rozumieniu ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych gmina Barlinek stanowi gminę pobliską dla planowanej inwestycji. Z treścią uchwały Rady Miejskiej w Lipianach można zapoznać się na stronie www.bip.lipiany.pl lub w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lipianach, ul. Plac Wolności 1, pokój 15, w godzinach 7:30 – 14:30.

Zgodnie z ogłoszeniem/obwieszczeniem Burmistrza Lipian z dnia 5 grudnia 2023 r. osoby zainteresowane mogą składać WNIOSKI do ww. planów miejscowych oraz do przeprowadzanej strategicznej oceny oddziaływania na środo-wisko, w formie utrwalonej w postaci papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, w terminie 21 dni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia na adres: Urząd Miejski w Lipianach, ul. Plac Wolności 1, 74-240 Lipiany lub na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby wnioskodawcy oraz adres poczty elektronicznej, o ile taki posiada, a także wskazanie, czy jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości objętej wnioskiem, a także przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której wniosek dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Lipian.

Jednocześnie, na podstawie art. 39, 54 ust. 3, w związku z art. 46 ust. 1 pkt 1, art. 51 ust. 1 Ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.), zawiadomiono o przystąpieniu do opracowania prognoz oddziaływania na środowisko w celu przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Burmistrz Lipian poinformował również, że zgodnie z art. 6e ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych w dniu 19 grudnia br. odbędą się spotkania otwarte w Urzędzie Miejskim w Lipianach, ul. Plac Wolności 1, w formie spotkań bezpośrednich. Spotkanie o godz. 16.00 będzie w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „OZE-Północ” na podstawie uchwały nr LX/490/2023 RM w Lipianach, zaś spotkanie o godz. 18.00 dotyczyć będzie sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „OZE-Południe” na podstawie uchwały nr LX/489/2023 RM w Lipianach.

Ponadto w dniu 19 grudnia br. odbędą się również spotkania otwarte w formie prowadzonej za pomocą środków porozumiewania się na odległość umożliwiających zbieranie głosów, zadawania pytań i składania uwag w formie zapisu tekstowego. Spotkanie o godz. 17.00 zorganizowane będzie w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „OZE-Północ” na podstawie uchwały nr LX/490/2023 RM w Lipianach, zaś spotkanie o godz. 19.00 będzie w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „OZE-Południe” na podstawie uchwały nr LX/489/2023 RM w Lipianach. Informacja o łączu do spotkania on-line będzie umieszczona od 15.12.2023 r. pod adresami: bip.lipiany.pl w zakładce - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „OZE-Południe” w gminie Lipiany i miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „OZE – Północ” w gminie Lipiany oraz lipiany.pl miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „OZE-Południe” w gminie Lipiany i miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „OZE – Północ” w gminie Lipiany.

  

Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Lipian. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dane będą przetwarzane w celu opracowania i uchwalenia ww. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – na podstawie przepisów art. 17 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Każdej osobie przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania lub ograniczenia ich przetwarzania. Dodatkowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych dostępne są na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego, na bip.lipiany.pl. oraz stronie internetowej www.lipiany.pl.