XIII sesja Rady Miejskiej w Barlinku

sesja
Kategoria
Wydarzenia
Termin
2019-06-27

OGŁOSZENIE

 

RADA MIEJSKA W BARLINKU PODAJE DO WIADOMOŚCI,
że w dniu 27 czerwca 2019 r. o godzinie 1000  

w sali konferencyjnej (I piętro) Barlineckiego Ośrodka Kultury
w Barlinku przy ul. Podwale 9 odbędzie się

 

 

XIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU

 

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad i przyjęcie wniosków radnych w sprawie wprowadzenia zmian do porządku obrad.
 3. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski radnych.
 4. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wolne wnioski radnych.
 5. Raport o stanie Gminy Barlinek w 2018 r.:
  a) przedstawienie raportu o stanie Gminy Barlinek w 2018 roku,
  b) debata nad raportem o stanie Giny Barlinek w 2018 roku,
  c) projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Barlinka wotum zaufania.
 6. Udzielenie absolutorium Burmistrzowi Barlinka za 2018 rok:
  a) rozpatrzenie rocznego Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2018 rok wraz rocznym sprawozdaniem z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2018 rok,
  b) rozpatrzenie Sprawozdania finansowego Gminy Barlinek za 2018 rok.
  c) rozpatrzenie Informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Barlinek za 2018 r. według stanu na dzień
  31.12.2018 r.,
  d) zapoznanie się z uchwałą Nr CXXXIII.225.2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie wydania opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Barlinek za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia,
  e) zapoznanie się ze stanowiskiem Komisji rewizyjnej Rady Miejskiej w Barlinku o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Barlinek za 2018 r.,
  f) zapoznanie się z opinią RIO w Szczecinie dot. wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Barlinku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Barlinka z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok,
  g) dyskusja,
  h) projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Barlinek za 2018 rok,
  i)  projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Barlinka.
 7. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barlinek na lata 2019-2023.
 8. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2019 rok.
 9. Projekt uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej ulicy Dworcowej w Barlinku.
 10. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej
  w Barlinku – działka nr 783.
 11. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z siłowni zewnętrznych położonych na terenie Gminy Barlinek, stanowiących własność Gminy Barlinek.
 12. Projekt uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych na temat połączenia Sołectw Gminy Barlinek oraz zaopiniowania statutów nowo powstałych sołectw.
 13. Projekt uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zaopiniowania projektów statutów Sołectw Gminy Barlinek.
 14. Informacja na temat przygotowania Gminy Barlinek do sezonu turystycznego.
 15. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2018.
 16. Informacja Przewodniczącego Rady z pracy w okresie sprawozdawczym oraz zgłoszonych poprawkach lub uzupełnieniach do protokołu z poprzedniej sesji.
 17. Informacja Burmistrza Barlinka z działalności w okresie międzysesyjnym.
 18. Sprawy różne.
 19. Zakończenie obrad.

 

RADA ZAPRASZA ZAINTERESOWANYCH DO UDZIAŁU W OBRADACH

 

 

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU
Mariusz Maciejewski

 
 

Wspierane przez iCagenda