XI Sesja Rady Miejskiej w Barlinku

sesja
Kategoria
Wydarzenia
Termin
2019-05-30

OGŁOSZENIE

 RADA MIEJSKA W BARLINKU PODAJE DO WIADOMOŚCI
że dnia 30 maja 2019 r. o godz. 1200
w sali konferencyjnej Barlineckiego Ośrodka Kultury przy ul. Podwale 9, I piętro

 

 odbędzie się

 

XI SESJA RADY MIEJSKIEJ
 

 

PORZĄDEK OBRAD OBEJMUJE:

 

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad i przyjęcie wniosków radnych w sprawie wprowadzenia zmian do porządku obrad.
 3. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski radnych.
 4. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wolne wnioski.
 5. Informacja na temat stanu dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich na terenie Gminy Barlinek.
 6. Informacja na temat bezpieczeństwa i porządku publicznego w Gminie Barlinek.
 7. Informacja na temat bezpieczeństwa p.poż w Gminie Barlinek oraz funkcjonowania jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej w Gminie Barlinek.
 8. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi Gminy Barlinek za 2018 rok.
 9. Projekt uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
 10. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki gruntu położonej w Barlinku stanowiącej własność Gminy Barlinek – działka nr 287/9 przy ul. Jeziornej.
 11. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej przy ul. Sportowej – działka nr 724/1.
 12. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Zachodniopomorskiemu na realizację zadania pn. „Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego –Trasa Pojezierzy Zachodnich etap II”.
 13. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2019 rok.
 14. Przedstawienie przez Komisję Rewizyjną protokołu kontroli zleconej przez Radę Miejską w zakresie prawidłowości realizacji dzierżawy części nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów działką nr 661 obręb 2 m. Barlinek z przeznaczeniem na wykonanie namiotowego zadaszenia kortu i oceny zgodności działań Burmistrza Barlinka w powyższym zakresie.
 15. Informacja Przewodniczącego Rady z pracy w okresie sprawozdawczym oraz zgłoszonych poprawkach lub uzupełnieniach do protokołu z poprzedniej sesji.
 16. Informacja z pracy Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 17. Sprawy różne.
 18. Zakończenie sesji.

 

RADA ZAPRASZA ZAINTERESOWANYCH DO UDZIAŁU W OBRADACH

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Barlinku
Mariusz Józef Maciejewski

 
 

Wspierane przez iCagenda