XVI SESJA RADY MIEJSKIEJ

sesja
Kategoria
Wydarzenia
Termin
2019-08-29

OGŁOSZENIE

 RADA MIEJSKA W BARLINKU PODAJE DO WIADOMOŚCI

 że dnia 29 sierpnia 2019 r. o godz. 1200

 w sali konferencyjnej Barlineckiego Ośrodka Kultury przy ul. Podwale 9, I piętro

 odbędzie się

 

XVI SESJA RADY MIEJSKIEJ

PORZĄDEK OBRAD OBEJMUJE:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad i przyjęcie wniosków radnych w sprawie wprowadzenia zmian do porządku obrad.
 3. Informacja na temat oddziaływania na środowisko zakładów pracy w Gminie Barlinek.
 4. Informacja na temat przygotowania placówek oświatowych do nowego roku szkolnego 2019/2020.
 5. Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XXI/171/96 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 14 września 1996 r. w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej między Gminą Eksjö w Królestwie Szwecji a Miastem i Gminą Barlinek w Rzeczpospolitej Polskiej.
 6. Projekt uchwały w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Barlinek.
 7. Projekt uchwały w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku.
 8. Projekt uchwały w sprawie powołania Zespołu opiniującego kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Myśliborzu.
 9. Projekt uchwały w sprawie kontroli Komisji Rewizyjnej w zakresie prawidłowości realizacji dzierżawy części nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów nr 661 obręb 2 m. Barlinek z przeznaczeniem na wykonanie namiotowego zadaszenia kortu i oceny zgodności działań Burmistrza Barlinka w powyższym zakresie oraz wniosków pokontrolnych.
 10. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2019 rok.
 11. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barlinek na lata 2019-2030.
 12. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski radnych.
 13. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wolne wnioski.
 14. Informacja Przewodniczącego Rady z pracy w okresie sprawozdawczym oraz zgłoszonych poprawkach lub uzupełnieniach do protokołu z poprzedniej sesji.
 15. Informacja z pracy Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 16. Sprawy różne.
 17. Zakończenie sesji.

 

 

 

RADA ZAPRASZA ZAINTERESOWANYCH DO UDZIAŁU W OBRADACH

 

 

    Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                                                                                                                             w Barlinku

         Mariusz Józef Maciejewski

 
 

Terminy

 • 2019-08-29

Wspierane przez iCagenda