XVIII sesja Rady Miejskiej w Barlinku

sesja
Kategoria
Wydarzenia
Termin
2019-10-30

RADA MIEJSKA W BARLINKU PODAJE DO WIADOMOŚCI,
że w dniu 30 października 2019 r. o godzinie 1000  

w sali konferencyjnej (I piętro) Barlineckiego Ośrodka Kultury
w Barlinku przy ul. Podwale 9 odbędzie się

 

XVIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad i przyjęcie wniosków radnych w sprawie wprowadzenia zmian do porządku obrad.
 3. Sprawozdanie z realizacji Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Barlinek na lata
  2013-2018.
 4. Informacja o działalności Barlineckiego Ośrodka Kultury.
 5. Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zasad handlu okrężnego na terenie miasta Barlinek.
 6. Projekt uchwały w sprawie ustalenia regulaminu targowiska miejskiego „Mój Rynek” w Barlinku.
 7. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości, porządku i gospodarki odpadami na terenie Gminy Barlinek.
 8. Projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 9. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.
 10. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
 11. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach
  i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Barlinek.
 12. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Myśliborskiego.
 13. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2019 rok.
 14. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barlinek na lata 2019-2030.
 15. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji Sołectwa Jarząbki.
 16. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji Sołectwa Dziedzice.
 17. Projekt uchwały w sprawie odstąpienia od połączenia Sołectw Gminy Barlinek.
 18. Projekt uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zaopiniowania projektów statutów Sołectw Gminy Barlinek.
 19. Projekt uchwały w sprawie połączenia Sołectw Dzikowo i Swadzim w jedną jednostkę pomocniczą Gminy Barlinek oraz nadania jej statutu.
 20. Projekt uchwały w sprawie Statutu:
 21. Sołectwa Dzikówko w Gminie Barlinek,
 22. Sołectwa Krzynka w Gminie Barlinek,
 23. Sołectwa Lutówko w Gminie Barlinek,
 24. Sołectwa Moczkowo w Gminie Barlinek,
 25. Sołectwa Moczydło w Gminie Barlinek,
 26. Sołectwa Mostkowo w Gminie Barlinek,
 27. Sołectwa Osina w Gminie Barlinek,
 28. Sołectwa Ożar w Gminie Barlinek,
 29. Sołectwa Płonno w Gminie Barlinek,
 30. Sołectwa Równo w Gminie Barlinek,
 31. Sołectwa Rychnów w Gminie Barlinek,
 32. Sołectwa Stara Dziedzina w Gminie Barlinek,
 33. Sołectwa Strąpie w Gminie Barlinek,
 34. Sołectwa Żydowo w Gminie Barlinek.
 35. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski radnych.
 36. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wolne wnioski radnych.
 37. Informacja Przewodniczącego Rady z pracy w okresie sprawozdawczym oraz zgłoszonych poprawkach lub uzupełnieniach do protokołu z poprzedniej sesji.
 38. Informacja Burmistrza Barlinka z działalności w okresie międzysesyjnym.
 39. Sprawy różne.
 40. Zakończenie obrad.

 

RADA ZAPRASZA ZAINTERESOWANYCH DO UDZIAŁU W OBRADACH

 

                  PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU

                                                                                                                                      Mariusz Maciejewski

 
 

Wspierane przez iCagenda