XIX SESJA RADY MIEJSKIEJ

sesja
Kategoria
Wydarzenia
Termin
2019-11-28

RADA MIEJSKA W BARLINKU PODAJE DO WIADOMOŚCI, że w dniu 28 listopada 2019 r. o godzinie 1200  w sali konferencyjnej (I piętro) Barlineckiego Ośrodka Kultury w Barlinku przy ul. Podwale 9 odbędzie się XIX SESJA RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad i przyjęcie wniosków radnych w sprawie wprowadzenia zmian do porządku obrad.
 3. Informacja o:
  1. wydanych w 2018 r. decyzjach dotyczących tzw. opłaty planistycznej, opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem lub zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
  2. wypłaconych w 2018 r. przez gminę odszkodowaniach za obniżenie wartości działki
   w związku z uchwaleniem lub zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
  3. zgłoszonych w 2018 r. przez właścicieli lub wieczystych użytkowników nieruchomości żądaniach wobec gminy, jeżeli korzystanie z nieruchomości stało się niemożliwe bądź istotnie ograniczone w związku z uchwaleniem albo zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 4. Informacja na temat realizacji zadań oświatowych w roku 2018/2019.
 5. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Barlinek do realizacji Programu Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2019-2020 realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.
 6. Projekt uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zaopiniowania projektów statutów Sołectw Gminy Barlinek.
 7. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie odstąpienia od połączenia Sołectw Gminy Barlinek.
 8. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zaopiniowania projektów statutów Sołectw Gminy Barlinek.
 9. Projekt uchwały w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o z siedzibą w Barlinku w zamian za objęcie udziałów w Spółce.
 10. Projekt uchwały w sprawie programu współpracy Gminy Barlinek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020.
 11. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 12. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2019 rok.
 13. Projekt uchwały zmieniający uchwalę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barlinek na lata 2019-2030.
 14. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski radnych.
 15. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wolne wnioski radnych.
 16. Informacja Przewodniczącego Rady z pracy w okresie sprawozdawczym oraz zgłoszonych poprawkach lub uzupełnieniach do protokołu z poprzedniej sesji.
 17. Informacja Burmistrza Barlinka z działalności w okresie międzysesyjnym.
 18. Sprawy różne.
 19. Zakończenie obrad.

 

 

RADA ZAPRASZA ZAINTERESOWANYCH DO UDZIAŁU W OBRADACH

 

                  PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU

                                                                                                                                      Mariusz Maciejewski

 
 

Wspierane przez iCagenda