XXII Sesja Rady Miejskiej

sesja
Kategoria
Wydarzenia
Termin
2020-01-30

OGŁOSZENIE

 

RADA MIEJSKA W BARLINKU PODAJE DO WIADOMOŚCI,
że w dniu 30 stycznia 2020 r. o godzinie 1100  

w sali konferencyjnej (I piętro) Barlineckiego Ośrodka Kultury
w Barlinku przy ul. Podwale 9 odbędzie się

 

XXII SESJA RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Uchwalenie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii na rok 2020 - projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020.
 4. Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia inkasentów opłaty od posiadania psów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
 5. Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.
 6. Projekt uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 7. Projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
  i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 8. Projekt uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości, porządku i gospodarki odpadami na terenie Gminy Barlinek.
 9. Projekt uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z obiektów uznanych za pomniki przyrody.
 10. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Myśliborskiego na realizację zadania pn. Organizacja systemu współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży Powiatu Myśliborskiego.
 11. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski radnych.
 12. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wolne wnioski radnych.
 13. Informacja Przewodniczącego Rady z pracy w okresie sprawozdawczym oraz zgłoszonych poprawkach lub uzupełnieniach do protokołu z poprzedniej sesji.
 14. Informacja Burmistrza Barlinka z działalności w okresie międzysesyjnym.
 15. Sprawy różne.
 16. Zakończenie obrad.

 

RADA ZAPRASZA ZAINTERESOWANYCH DO UDZIAŁU W OBRADACH

 

 

                  PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU

                                                                                                                                      Mariusz Maciejewski

 
 

Wspierane przez iCagenda