Teren w  miejscu  lokalizacji  nieruchomości  uzbrojony jest  w sieci: wodną, kanalizacyjną, elektryczną, gazową, telekomunikacyjną. Działka posiada dostęp do drogi o nawierzchni trwałej. Wg danych z ewidencji gruntów - teren w granicach wskazanej działki użytkowany jest jako las.

 

 

Wycinka drzew i krzewów znajdujących się w obrębie działki może nastąpić po uzyskaniu zgody wydanej przez właściwy organ. Koszty wycinki ponosi nabywca. Podstawą uzyskania pozwolenia na budowę będzie decyzja o warunkach zabudowy. Oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste nastąpi w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. Nieruchomość ma uregulowany stan prawny.

 

 

Pierwsza  opłata z  tytułu ustanowienia prawa użytkowania wieczystego wyniesie 25% przetargowej ceny gruntu. Kolejne opłaty roczne z tytułu prawa użytkowania wieczystego stanowić będą 3% wartości gruntu.